مطالبه خسارت از شهرداری

الزام شهرداری به صدور برگ پایان کار

الزام شهرداری به صدور برگ پایان کار | آیا از شرایط صدور گواهی پایانکار اطلاعی دارید؟ آیا با پرداخت جریمه تعیین شده در کمیسیون ماده صد، شهرداری ملکف به صدور برگ پایان کار است؟ در صورت خودداری شهرداری از صدور برگ پایانکار په اقدامی متصور است؟ مرجع رسیدگی به تخلف ... ادامه مطلب
ابطال عملیات اجرایی کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری

ابطال عملیات اجرایی کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری

امروز با بررسی موضوع ابطال عملیات اجرایی کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری همراه شما عزیزان هستیم. با توسعه و گسترش مراجع دولتی و حجم بالای پرونده‌های کاری آنها، ایجاب می نماید که بتوان به جهت انجام بهتر و سریعتر کارها اقدامات و اختیاراتی به آنها اعطا شود تا بتوانند در جهت ... ادامه مطلب
تخلف انتظامی عضو كميسيون ماده 100

وکالت در کمیسیون ماده صد

وکالت در کمیسیون ماده 100 ماهیت شبه قضایی کمیسیون ماده صد شهرداری ها و وجود قوانین و تبصره های ذیل قوانین مختلف شهری و شهرداری، باعث ایجاد شبهه در این موضوع است که آیا امکان معرفی وکیل پایه یک دادگستری و یا وکیل مدنی جهت شرکت در کمیسیون ماده صد ... ادامه مطلب
عدم تمکین از حکم کمیسیون ماده صد

رای عدم تمکین از حکم کمیسیون ماده صد

  رای عدم تمکین از حکم کمیسیون ماده صد آیا از مفهوم رای عدم تمکین از حکم کمیسیون ماده صد شهرداری اطلاع دارید؟ در مواردی که مالک یا ذینفع از پرداخت جریمه تخلفات ساختمانی خودداری می کند، شهرداری با چه تکلیفی مواجه است؟ آیا می توان به صدور حکم تخریب ... ادامه مطلب

مسئول پرداخت جریمه کمیسیون ماده صد

مسئول پرداخت جریمه کمیسیون ماده صد   بر اساس ماده صد قانون شهرداری ها، تنها مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی، کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارت کشور، شورای شهر و دادگستری، می باشد. این کمیسیون که به کمیسیون ماده صد شهرداری معروف است، در محل شهرداری تشکیل می شود و دبیرخانه ... ادامه مطلب
عدم تمکین از حکم کمیسیون ماده صد

تعیین جریمه در کمیسیون ماده صد

تعیین جریمه در کمیسیون ماده صد | تفسیر های گوناگون از نحوه رسیدگی به تخلفات ساختمانی در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ها، که در بعضی موارد باعث صدور دادنامه های متفاوتی از سوی دیوان عدالت اداری، تنها مرجع رسیدگی به اعتراض به حکم قطعی کمیسیون های بدوی و تجدید ... ادامه مطلب