درباره ما

گروه وکلای مهر، یکی ازبرترین گروههای وکلای ایران ، درعرصه های حقوق داخلی وحقوق بین الملل می باشد.سابقه تشکیل این گروه به سال 1386 بر می گرددوموسس گروه وکلای مهر، محمدرضا مهری،وکیل پایه یک دادگستری می باشد. به نتیجه رسیدن بیش از 2000هزار پرونده موفق در عرصه حقوق مهاجرت وحقوق تجارت بین الملل، تنها یکی ازدستاوردهای این گروه می باشد.
گروه وکلای مهر ،پس از اتمام دوره قضاوت دادگستری سرپرست این گروه،درسال 1386 وتحت نام موسسه حقوقی بین المللی اهورا میهن، شروع به کار نمود،.این موسسه درسال 1393 منحل وموسسه حقوقی وداوری بین المللی طلیعه عدالت ومهر پارسیان، با مدیریت جدید وسهامدارانی که جملگی ازوکلای پایه یک دادگستری و به نام کشور وبین المللی می باشند،شکل گرفت.
درراستای تحقق حداکثری شعار گروه وکلای مهر وجهت اشتغال فارغ التحصیلان رشته های حقوقی، گروه وکلای مهر وموسسه حقوقی وداوری بین المللی طلیعه عدالت ومهر پارسیان، اقدام به انعقاد قرارداد همکاری باوکلای سایر کشورها وسازمانهای مهاجرتی معتبر بین المللی نمود وبراساس اختیارات حاصل ازاساسنامه، برگزاری دوره های حقوق مهاجرت – حقوق بین الملل خصوصی ،حقوق خانواده ،حقوق کیفری، حقوق خصوصی وتعلیم وتربیت کارآموزان وکالت دردستور کار گروه وکلای مهر قرارگرفت.
برگزاری منظم کارگاههای اموزشی وسمینارهای حقوقی درسطح بین المللی وداخلی،وبااستفاده ازتوان جوانان فارغ التحصیل رشته های مختلف حقوق، سعی درارایه خدات صادقانه به هموطنان عزیز درسراسر دنیا داریم. گروه وکلای مهر به دور ازجنجال های رسانه ای وفضای مجازی، تنها خدمت صادقانه وعلمی به مردم شریف ایران اسلامی رادر دستور کار خود قرارداده وبدون اعتنا به موسسات غیر مجاز حقوقی و وکیل نماها، به منشور اخلاقی موسسه حقوقی طلیعه عدالت ومهر پارسیان پای بند بوده ومی باشد .
حمایت ازاقشار آسیب پذیر جامعه وارایه مشاوره حقوقی رایگان به افراد تحت تکفل کمیته امداد امام خمینی (ره)- سازمان بهزیستی- موسسه خیریه کهریزک وموسسه خیریه محک،برگ زرین دیگری ازسوابق گروه وکلای مهر می باشد.تمامی همکاران گروه وکلای مهر از وکلای پایه یک دادگستری ویا فارغ التحصیلان رشته های مختلف حقوق باحداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد،پس ازطی آزمون های سخت علمی وگزینش اخلاقی انتخاب شده ودرطول دوره همکاری به صورت مستمر تحت آموزش مستقیم اساتید موسسه حقوقی طلیعه عدالت ومهر پارسیان قراردارند ودرصورتی که موجب نارضایتی موکلین وارباب رجوع باشند ،پس از2بارتذکر ،وعدم رعایت حقوق ارباب رجوع ومنشور حقوق موکل،باهمکارخاطی قطع همکاری خواهد شد.
درکلیه پرونده های حقوق داخلی،اعم ازحقوق خانواده – پرونده های مربوط به چک – ثبت ملک واخذ سند مالکیت- پرونده های کیفری مانند کلاهبرداری- خیانت درامانت- قاچاق کالا وارز- آدم ربایی – فروش مال غیر وپرونده های مهم حقوقی وکیفری،2 وکیل پایه یک دادگستری،انجام وکالت شما راعهده دار خواهند شد.
درپرونده های مربوط به حقوق مهاجرت،قراردادرسمی باوکلای کشور مورد نظر موکل منعقد شده وپرونده هایی نظیر، مشاوره درامور اخذ پذیرش وویزای تحصیلی – اخذ ویزای کار وویزای درجستجوی کار- پرونده های خرید ملک درسایر کشورها واخذ اقامت ازطریق خرید ملک- اخذ اقامت وتابعیت ازطریق سرمایه گذاری،کارآفرینی وثبت شرکت- اخذ ویزای توریستی- اخذ ویزای ازدواج واخذاقامت وتابعیت ازطریق تولد فرزند،توسط گروه بین الملل وکلای مهر پذیرفته وانجام خواهد شد.سابقه درخشان گروه وکلای مهر،ورضایت حداکثری موکلین،معرف ماست.
همچنین به اطلاع همراهان عزیز می رساند، همانطور که موکداً اعلام شده است، موسسه حقوقی و داوری بین المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان، هیچ گونه خدمات کاریابی داخلی یا بین المللی و یا اعزام نیروی کار به کشورهای خارجى نداشته و ندارد، خدمات این موسسه صرفاً مشاوره حقوقی و معرفی وکیل در پرونده های داخلی و بین المللی می باشد.
ما گروه وکلای مهر،وکارکنان موسسه حقوقی طلیعه عدالت ومهر پارسیان،به عهدی که باشما بستیم تا آخر راه پای بندیم.