دیه پرده

دیه پرده بکارت

دیه پرده بکارت یکی از بخش های ثابت قانون مجازات اسلامی ایران، بحث مربوط به دیات می باشد. عوامل متعددی جهت محکومیت شخصی به پرداخت ... مطالعه مقاله