رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما

نحوه تنظیم قرارداد کار

امروز با بررسی نحوه تنظیم قرارداد کار موقت و دائم با شما هستیم. قراردادهای کاری چگونه باید تنظیم شوند؟ ?قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به‌موجب آن کارگر در قبال دریافت حقوق، کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر‌موقت برای کارفرما انجام می‌دهد؛ اما این ... ادامه مطلب