شکایت از وکیل

رای دادگاه انتظامی قضات پس از پذیرش اعاده دادرسی

نمونه رای دادگاه انتظامی قضات

4.2 / 5 ( 8 امتیاز ) امروز با بررسی نمونه رای دادگاه انتظامی قضات پس از پذیرش اعاده دادرسی همراه شما هستیم. تاریخ رسیدگی ۲۲ خرداد ۱۳۹۸ شماره دادنامه ۱۵۰ تاریخ ۲۵ خرداد ۹۸ مرجع رسیدگی شعبه سوم دادگاه عالی انتظامی قضات هیئت دادرسان: آقایان دکتر رضا وصالی محمود ... ادامه مطلب