شکایت از کارمند ثبت

شکایت از کارمند

ممکن است به دلیل بد رفتاری یا تخلفات صورت گرفته از سوی کارمندان دولت درصدد شکایت از کارمند دولت باشید؛ باید بدانید در چه مرجعی ... مطالعه مقاله