صدمه بدنى توسط حیوانات

مسئولیت قانونی مالکان حیوانات

مسئولیت قانونی مالکان حیوانات

مسئولیت قانونی مالکان حیوانات | بر اساس قانون مسئولیت مدنی و قواعد فقهی، هرگونه تقصیری که منجر به بروز صدمه بدنی غیر عمدی بشود، در صورت مطالبه خسارت، شخص مقصر ضامن جبران و پرداخت خسارت های وارد شده می باشد. در مواردی که صدمه بدنی و یا خسارت مالی و ... ادامه مطلب