عدم تشدید مجازات

تشدید مجازات کمیسیون ماده صد

تشدید مجازات کمیسیون ماده صد

آیا امکان تشدید مجازات در کمیسیون تجدید نظر ماده صد شهرداری وجود دارد؟ در صورت صدور رای جریمه در کمیسیون بدوی ماده صد و صدور رای تخریب در کمیسیون تجدید نظر چه اقدامی برای ذینفع متصور است؟ وکیل متخصص کمیسیون های شهرداری و وکیل متخصص دیوان عدالت اداری چه ویژگیهایی ... ادامه مطلب