فورس ماژور بر اثر کرونا

آثار حقوقی بیماری کرونا بر قراردادها

آثار حقوقی بیماری کرونا بر قراردادها

موضوع بحث امروز بررسی آثار حقوقی بیماری کرونا بر قراردادها ی داخلی و بین المللی است. بروز اتفاقات غیر منتظره ماند سیل و زلزله، به عنوان عامل ساقط کننده تعهدات پذیرفته شده است. شیوع بیماری ویروسی کرونا در دنیا، ما را بر آن داشت تا به بررسی آثار حقوقی بیماری ... ادامه مطلب