قابل تقسیم بودن ملک مشاع

مشاوره حقوقی نحوه تقسیم ملک مشاع

مشاوره حقوقی نحوه تقسیم ملک مشاع

با موضوع مشاوره حقوقی نحوه تقسیم ملک مشاع همراه شما هستیم. ملکی به من ارث رسیده ولی سایر ورثه حاضر به فروش ملک و تقسیم وجه آن نیستند. بابت مهریه از همسرم سه دانگ منزل مسکونی به من رسیده و الان از هم جدا شدیم، سهم خودم از ملک را ... ادامه مطلب