قرار توقیف عملیات اجرایی

تجدیدنظر خواهی از قرار توقیف عملیات اجرایی

تجدیدنظر خواهی از قرار توقیف عملیات اجرایی

امروز در خصوص موضوع تجدیدنظر خواهی از قرار توقیف عملیات اجرایی، همراه شما هستیم. توقیف مال محکوم علیه از طریق قسمت اجرای ثبت یا اجرای دادگاه که این توقیف مانع از تصرف مالک در مال نیست. با توقیف سندی، ملک همچنان در ید مالک قبلی قرار دارد اما بعد از ... ادامه مطلب