قرار وثیقه

آیا حضور متهم با لباس شخصی در دادگاه قانونی است؟

حضور متهم با لباس شخصی در دادگاه

امروز با بررسی موضوع حضور متهم با لباس شخصی در دادگاه با شما هستیم. در جریان رسیدگی به پرونده‎های متهمان در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی، برخی متهمین با لباس شخصی و برخی با لباس زندان حاضر شدند که این تفاوت در نوع پوشش باعث تبلیغات سوء برخی جریانات شد و ... ادامه مطلب