پرداخت خسارت از صندوق تامین خسارتهای بدنی

پرداخت خسارت از صندوق تامین خسارتهای بدنی

پرداخت خسارت از صندوق تامین خسارتهای بدنی


پرداخت خسارت از صندوق تامین خسارتهای بدنی، اصل موجود در نظم روابط اجتماعی ایجاب می نماید که اشخاص در رابطه با همدیگر در زمینه امور مالی مسوولیت پذیر باشند و از انجام آن در قبال یکدیگر شانه خالی نکنند.جنبه ی دیگری از وجود مسوولیت مالی افراد در مقابل یکدیگر، زمانی است که ناشی از ورود ضرر و زیان به نحو خارج از قرارداد و به صورت ضمان و در صورت اتلاف عمدی یا غیرعمدی به شخص دیگری باشد که این ایراد ضرر و زیان باید به نحوی جبران گردد و همچنین اصل و قاعده ی هرکس که مال دیگری را تلف نماید، ضمان به عهده ی اوست و همچنین قاعده ی لاضرار همگی مبنی بر جبران خسارت توسط زیان زننده می باشد.

با توجه به شیوع خسارت و ضرر و زیان از طریق سوانح و حوادث رانندگی و افزایش میزان فوت و جرح و آسیب و خسارت های مالی، شخص مقصر در تصادفات رانندگی خود مسبب و عهده دار جبران خسارات خواهد بود، در نتیجه متعهد به آن می باشد.با این اوصاف ممکن است که در بعضی موارد میزان خسارات وارده به رانندگان و سرنشینان در حادثه و تصادفات رانندگی فقط منجر خسارات مالی نگردد و همچنین منجر به ضرب و جرح سایر شرنشینان و یا فوت آنها گردد که با احتساب دیه، میزان خسارات و ذمه ی مالی راننده ی مقصر بسیار افزایش می یابد.

تفاوتهای اسناد ملکی و اسناد اوقافی

بدین جهت در قانون نهادی به عنوان بیمه و قرارداد بیمه اجباری شخص ثالث در حوادث رانندگی وجود دارد که در آن متعهد به جبران خسارات جانی و مالی خواهد بود که مسبب و مقصر آن شخص راننده بوده است.بنابراین در بیمه اجباری شخص ثالث، شخص راننده که بیمه گذار می باشد، مبلغ بیمه را به بیمه گر (شرکت بیمه) پرداخت می کند تا ضامن پرداخت خسارت احتمالی آن قرار بگیرد.

نهاد دیگری که مانند بیمه در صورت حوادث رانندگی و ورود خسارات مالی و جراحات جانی مکلف به پرداخت خسارات می باشد، صندوق تامین خسارتهای بدنی و مالی است که در این مقاله به مطالبی در مورد صندوق تامین خسارتهای بدنی و مالی و شرایط آن و موارد پرداخت که توسط موسسه حقوقی و داوری بین المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان تهیه و در وب سایت گروه وکلای مهر تهران منتشر می گردد، پرداخته می شود.

 

سوالات مرتبط با پرداخت خسارت از صندوق تامین خسارتهای بدنی

  • موضوع عملکرد صندوق تامین خسارتهای بدنی چیست و در چه مواردی مکلف به پرداخت است؟
  • میزان و سقف پرداخت خسارت از صندوق تامین خسارتهای بدنی چقدر است؟
  • پس از پرداخت خسارت از صندوق تامین خسارتهای بدنی، صندوق برای دریافت وجه در چه مواردی مراجعه می کند؟
  • صندوق تامین خسارتهای بدنی، در چه مواردی حق مراجعه به استرداد مبالغ پرداخت شده را ندارد؟
  • در چه مواردی صندوق تامین خسارتهای بدنی متعهد به پرداخت خسارت بدنی نخواهد بود؟
  • مرجع حل اختلاف بین صندوق تامین خسارت بدنی و بیمه چیست؟

 

عملکرد و فعالیت صندوق تامین خسارت بدنی

صندوق تامین خسارتهای بدنی، یک شخصیت و نهاد مستقل عمومی غیردولتی است که بر اساس اساسنامه و مقررات خود اداره می شود.صندوق تامین خسارت بدنی، دارای ارکانی از جمله مجمع عمومی، هیات نظارت، مدیر صندوق و حسابرس می باشد که در واقع عملکرد و تکلیف صندوق، حمایت از زیان‌دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه، خسارت‌های بدنی وارد به اشخاص ثالث می باشد که به علت فقدان یا انقضای بیمه‌نامه، بطلان قرارداد بیمه، شناخته ‌نشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه، کسری پوشش بیمه‌نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه یا تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه‌گر، قابل پرداخت نباشد، یا به ‌طور کلی عهده دار پرداخت خسارت‌های بدنی  خارج از تعهدات قانونی بیمه‌گر است.

وکیل تصادفات رانندگی

 

میزان و سقف پرداخت خسارت از صندوق تامین خسارتهای بدنی

با توجه به تعهدی که سازمان مربوطه در پرداخت خسارت بدنی اشخاص ثالث و همچنین زیان دیدگان در حوادث و سوانح رانندگی دارد، شرایط و موارد و میزان تعهدات صندوق تامین خسارتهای بدنی به شرح ذیل است:

-حداقل مبلغ و میزان و سقف پرداخت مندرج در تعهدات صندوق در بخش خسارت ‌بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماههای حرام است.همچنین حداقل مبلغ بیمه‌ موضوع این قانون در بخش خسارت مالی معادل دو و نیم درصد تعهدات بدنی است.

-در صورتی ‌که در یک حادثه، مسوول آن به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زیان‌دیدگان محکوم شود، بیمه‌گر مکلف به پرداخت کل خسارات بدنی است، اعم از اینکه مبلغ مازاد بر دیه، کمتر از یک دیه کامل یا بیشتر از آن باشد.

-صندوق تامین، مکلف است که در پرداخت خسارت، بدون در نظر گرفتن جنسیت و دین زیان دیدگان و اشخاص ثالث در حوادث و سوانح رانندگی، موضوع را ایفا نماید.

– صندوق حسب مورد مکلف است، خسارت بدنی تعلق‌گرفته به شخص ثالث را به قیمت یوم‌الادا پرداخت کند.

 

رجوع صندوق تامین پس از پرداخت خسارت به جهت بازپس گیری مبلغ

اگرچه صندوق متعهد به پرداخت خسارت به اشخاص ثالث و زیان دیده می باشد ولی به لحاظ قانونی هم می تواند بعد از پرداخت خسارت به زیان دیده به قایم مقامی از وی به جهت بازپس گیری و استرداد مبالغ پرداخت شده در صورت موارد ذیل اقدام نماید:

-در صورتی‌که پرداخت خسارت به سبب نداشتن، انقضاء یا بطلان بیمه‌نامه باشد به مسبب حادثه رجوع می‌کند.

وکیل خوب دادگستری رودهن

-در صورتی ‌که پرداخت خسارت به سبب تعلیق یا لغو پروانه یا توقف یا ورشکستگی بیمه‌گر باشد به بیمه‌گر و مدیران آن رجوع می‌کند.

– در صورتی که پرداخت خسارت به سبب شناخته‌ نشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه باشد، پس از شناخته شدن آن حسب مورد به مسبب حادثه یا بیمه‌گر وی رجوع می‌کند.

ـ در صورتی‌که پرداخت خسارت به سبب خارج از ظرفیت بودن سرنشینان داخل وسیله نقلیه مسبب حادثه باشد به مسبب حادثه رجوع می‌کند.

ضمن اینکه صندوق تامین خسارتهای بدنی، برای رجوع به مبالغ پرداخت شده، سند مالی صندوق که به منزله‌ی میزان تعهد طرف مقابل است، در حکم اسناد عادی لازم الاجرا است و می تواند از طریق اجرای ثبتی آن را وصول نماید.

 

عدم امکان مراجعه صندوق به استرداد مبالغ

در موارد ذیل صندوق تامین خسارتهای بدنی حق رجوع و استرداد مبالغ پرداخت شده از مسبب حادثه را ندارد:

– در موارد جبران کسری پوشش بیمه‌نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه

– تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه گر

– در مواردی که زیان‌دیدگان خارج از وسیله نقلیه بیش از سقف تعهدات بیمه‌گر (زیان‌دیدگان داخل وسیله نقلیه مسبب حادثه، برخلاف قاعده‌ی برابر حاصل‌ضرب ظرفیت مجاز وسیله نقلیه در سقف تعهدات بدنی بیمه‌نامه) باشند.

– در مواردی که صندوق به موجب قانون معادل دیه مرد مسلمان را به زیان‌دیده یا قایم‌مقام قانونی وی به جهت بازپرداخت مابه‌التفاوت دیه شرعی با دیه مرد مسلمان پرداخت نماید.

 

موارد عدم تعهد به پرداخت خسارت از صندوق تامین خسارتهای بدنی

در موارد ذیل صندوق هیچ گونه تکلیفی به پرداخت خسارت بدنی ندارد:

بهترین وکیل در منطقه 5

– خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه و محمولات آن

– خسارت مستقیم و یا غیرمستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو

– جریمه یا جزای نقدی

– اثبات قصد زیان‌دیده در ایراد صدمه به خود مانند خودکشی، اسقاط جنین و نظایر آن و نیز اثبات هر نوع خدعه و تبانی نزد مراجع قضایی

 

مرجع رسیدگی به اختلافات بین صندوق و شرکتهای بیمه در پرداخت خسارت

کلیه اختلافات بین صندوق و شرکتهای بیمه که ممکن است در پرداخت خسارات به ‌وجود آید، به ‌وسیله هیاتی مرکب از دو نفر حقوقدان آشنا با حقوق بیمه به انتخاب وزیر دادگستری و سه متخصص بیمه به انتخاب بیمه مرکزی، صندوق و اتحادیه بیمه‌گران هر کدام یک نفر حل و فصل می‌شود. ملاک تصمیم‌گیری، رای اکثریت اعضای هیات است و رای صادرشده لازم‌الاجرا می‌باشد. هریک از طرفین می‌تواند ظرف مدت بیست روز از ابلاغ رای در مرجع قضایی ذی‌ صلاح اقامه دعوی کند.

 

خدمات موسسه حقوقی مهر پارسیان در زمینه مطالبه خسارات از صندوق تامین

تیم وکلای متخصص و دپارتمان تخصصی حقوق و قوانین مربوط به بیمه و مسلط موسسه ی حقوقی و داوری بین المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان، به جهت تجربه، تسلط و تجرب در موضوعات و مسایل مالی مربوط به سازمانهای غیردولتی و بیمه و ورود تخصصی در پرونده های حقوقی و اختلافات بین زیان دیدگان و بیمه و صندوق تامین خسارتهای بدنی ، آماده‌ی مشاوره، تنظیم دادخواست و قبول وکالت شما مراجعین و متقاضیان محترم می باشند، بنابراین می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر و تنظیم وقت به جهت دریافت مشاوره ی حضوری و یا تلفنی با موسسه ی حقوقی مهر پارسیان تماس حاصل فرمایید و موضوع حقوقی خود را با ما به شور و مشورت بگذارید.

وکیل حقوقی پردیس

نشانی دفتر وکالت در تهران

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9 و 10

تلفن های تماس با دفتر وکیل آنلاین ملکی در تهران

021-88663925

021-88663926

021-88663927

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل تخصصی تهران

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل متخصص

09120067664

09120067669

09121281014

پرداخت خسارت از صندوق تامین خسارتهای بدنی

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

دفتر وکیل پایه یک ویژه

مقالات حقوقی

وکیل خانواده در تهرانوکیل دریافت خسارت از بیمهوکیل متخصص بیمه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *