جرایم پزشکی

دادگاه تجدید نظر ارشاد

دادگاه تجدید نظر ارشاد

دادگاه تجدید نظر ارشاد، شعبه‌ای از دادگاه ارشاد نیست بلکه شعبه‌ای از دادگاه تجدیدنظر استان تهران است. اگر دادنامه‌ (حکم) از دادگاه ارشاد که به ... مطالعه مقاله