اناطه چیست و شرایط صدور قرار اناطه چه می باشد؟

اناطه چیست و شرایط صدور قرار اناطه چه می باشد؟

با موضوع اناطه چیست و شرایط صدور قرار اناطه چه می باشد؟ همراه شما هستیم.

مفهوم اناطه: در لغت اناطه به معنای منوط کردن و معلق ساختن است.

در حقوق، اناطه یعنی اینکه اثبات کردن یک موضوع کیفری منوط به این است که موضوع دیگری که ماهیت حقوقی و غیر کیفری دارد ، اثبات شود.

برای مثال وقتی دادگاه یا دادسرا کیفری در حال رسیدگی به دعوای رابطه نامشروع است و در ضمن رسیدگی، یک طرف دعوی ادعا می کند که رابطه، نامشروع نبوده است زیرا متهمین با یکدیگر زن و شوهر بوده اند؛ در این حالت از آنجایی که دادگاه کیفری صلاحیت رسیدگی به اثبات رابطه زوجیت را ندارد، بنابراین قرار اناطه ای صادر می کند تا طرفین موضوع رابطه زوجیت را در دادگاه حقوقی صلاحیت دار مطرح کنند.

نخستین‌بار قرار اناطه در آیین دادرسی کیفری مطرح شد و سپس به آیین دادرسی مدنی و دیگر قوانین تسری یافت. در ادامه، به موادِ مربوط به هر یک از قوانینِ که صدور قرار اناطه را پیش‌بینی کرده‌اند، می‌پردازیم:

اناطه در قوانین:

اناطه در قوانین حقوقی

اناطه در قوانین کیفری

اناطه درقانون کار

اناطه در قانون دیوان عدالت اداری

اناطه در قانون حمایت از خانواده

۱. ماده‌ی ۱۹ آیین دادرسی مدنی

هرگاه رسيدگی به دعوا منوط به اثبات ادعايی باشد كه رسيدگی به آن در صلاحيت دادگاه ديگری است، رسيدگی به دعوا تا تصميم گیریِ ‌مرجعِ صلاحيت‌دار متوقف می‌شود. در اين‌ مورد، خواهان مكلف است ظرف يک ماه در دادگاهِ صالح اقامه‌ی دعوا کرده و رسيد آن را به دفتر دادگاهِ ‌رسيدگی‌كننده تسليم کند، وگرنه، قرار ردِ دعوا صادر می‌شود و خواهان می‌تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح دوباره اقامه‌ی دعوا کند.

۲. ماده‌ی ۲۱ آیین دادرسی کیفری

هرگاه احرازِ مجرميتِ متهم، منوط به اثبات مسائلی باشد كه رسيدگی به آنها در صلاحيت مرجع كيفری نبوده و در صلاحيت دادگاه حقوقی باشد، با تعيين ذی‌نفع و با صدور قرار اناطه، تا هنگام صدور رأی قطعی از مرجع صالح، تعقيب متهم، معلق و پرونده موقت بايگانی می‌شود. دراين‌صورت، هرگاه ذی‌نفع ظرف يك ‌ماه از تاريخ ابلاغِ قرار اناطه بدون عذر‌موجه به دادگاه صالح رجوع نكند و گواهی آن را ارائه ندهد، مرجع كيفری به رسيدگی ادامه می‌دهد و تصميم مقتضی را اتخاذ می‌كند.

تبصره‌ی ۱: در مواردی كه قرار اناطه ازسوی بازپرس صادر می‌شود، بايد ظرف سه روز به نظر دادستان برسد. چنانچه دادستان با اين قرار موافق نباشد، حل اختلاف بنابر ماده‌ی ۲۷۱ اين قانون به‌ عمل می‌آيد.

تبصره‌ی ۲: اموال منقول از شمول اين ماده مستثنا هستند.

تبصره‌ی ۳: مدتی كه پرونده به‌صورت موقت بايگانی می‌شود، جزو مواعد مرور زمان به‌شمار نمی‌آید.

طرح سوال: در شکایت ترک انفاق همسر دائم چنانچه زوج مدعی عدم تمکین زوجه باشد آیا مورد از موارد صدور قرار اناطه موضوع ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی می‌باشد یا اینکه بازپرس (مقام تحقیق) می‌تواند بدون نیاز به صدور قرار اناطه تمکین یا عدم تمکین زوجه را احراز و تحقیقات را ادامه دهد؟

نظریه شماره ۱۲/۹۵/۷ ـ ۸/۱/۱۳۹۵

اناطه چیست و شرایط صدور قرار اناطه چه می باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

احراز تمکین یا عدم تمکین زن و همچنین استطاعت یا عدم استطاعت زوج برای دادن نفقه، موضوع ماده۵۳ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، مشمول ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ نیست و مرجع کیفری در صورت احراز عدم تمکین زوجه، می‌تواند قرار منع تعقیب زوج را صادر نماید.

مواد قانونی مرتبط:

ماده۵۳ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱:

هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب ‌ النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می ‌ شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می ‌ شود.

تبصره ـ امتناع از پرداخت نفقه زوجه ‌ ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است.

ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲:

هرگاه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت مرجع کیفری نیست، و در صلاحیت دادگاه حقوقی است، با تعیین ذی‌نفع و با صدور قرار اناطه، تا هنگام صدور رأی قطعی از مرجع صالح، تعقیب متهم، معلق و پرونده به‌صورت موقت بایگانی می‌شود. در این‌صورت، هرگاه ذی‌نفع ظرف یک‌ماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه بدون عذر‌موجه به دادگاه صالح رجوع نکند و گواهی آن را ارائه ندهد، مرجع کیفری به رسیدگی ادامه می‌دهد و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.

۳. ماده‌ی ۵۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

هرگاه رسیدگیِ دیوان منوط به اثبات امری باشد که در صلاحیت مرجع دیگری است، قرار اناطه صادر و مراتب به طرفین ابلاغ می‌شود. ذی‌نفع باید ظرف یک ماه از تاریخِ ابلاغِ اخطاریه‌ی دیوان، به مرجع صالح مراجعه و گواهی دفتر مرجعِ مزبور را مبنی بر طرح موضوع، به دیوان تسلیم کند.

وگرنه دیوان به رسیدگی خود ادامه می‌دهد و تصمیم مقتضی را می‌گیرد.

۴. ماده‌ی ۷۰ قانون آیین دادرسی کار

چنانچه میان طرفینِ دعوا، هم‌زمان دعوای کیفری دیگری، مرتبط با دعوای مطرح‌ در مرجعِ حل اختلاف، در مرجعی دیگر ‌موردرسیدگی باشد و به‌تشخیصِ مرجعِ رسیدگی‌کننده، نتیجه‌ی آن در رأی تأثیرگذار باشد، صدور رأی به تعیین تکلیف دعوای کیفری موکول خواهد شد.

نکته ای که در این مقوله قابل ملاحظه است اینست که محاکم کار تنها به اختلافات مربوط به رابطه کاری طرفین رسیدگی خواهند کرد و تصمیم گیری به ادعاهای دیگر طرفین مثل سرقت از محل کار،بدهی از مجاری دیگر،ضرب و شتم و … در صلاحیت محاکم دادگستری است اما چنانچه بین طرفین دعوا همزمان دعوای کیفری مرتبطی با دعوای مطروحه در محاکم دادگستری مطرح رسیدگی بوده و نتیجه آن در صدور رای موثر باشد، رسیدگی و صدور رای مرجع حل اختلاف تا زمان صدور رای پرونده کیفری متوقف خواهد گردید.

آیا صدور قرار اناطه قابل تجدیدنظر است یا خیر؟

همچنین بنابر رأی وحدت رویه به‌ شماره‌ی ۶۴۰ که در تاریخ ۱۳۷۸/۸/۱۸ ازسوی هیئت عمومیِ دیوان عالی کشور صادر شده است، قرار اناطه تجدیدنظرپذیر است. به‌ طور‌ خلاصه، بنا بر این رأی، از آنجا که قرار اناطه از ابتدا در ماده‌ی ۱۷۱ آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۲۹۰ از قرارهای قابل‌ شکایت به‌شمار می‌رفت و اصل نیز بر اعتراض‌پذیریِ قرارهایی است که صدور آنها موجب اِضرار (ضرررسانی) به حقوق طرفینِ دعوا باشد، تجدیدنظرپذیری قرار اناطه بنابر موازين قانونی تشخيص داده می‌شود.

نمونه‌ی نخست: فرض کنید شخص «الف» با استناد به سند رسمیِ ملکی، دربرابر شخص «ب» که ساکن آن ملک است و سندی رسمی مبنی بر مالکیت آن ندارد، ادعای مالکیت خود را در دادگاه حقوقی مطرح می‌کند. بنابر قواعد حقوقی، سند رسمی نسبت به اماره‌ تصرف برتری دارد و ادعای شخص «الف» اصولا باید پذیرفته شود؛ اما شخص «ب» ادعایی مبنی بر جعلی‌بودن آن سند رسمی همراه با تعیین جاعل مطرح می‌کند و دادگاه حقوقی در‌این‌مورد باید تا اثباتِ جعلی‌بودن سند در دادگاه کیفری، رسیدگی به دعوا را به‌ صدور رأی قطعی دادگاه کیفری درخصوص جعل موکول کند.

نمونه‌ی دوم: فرض کنید زنی در دادگاه کیفری، شکایتی مبنی بر ترک انفاق از زوج مطرح می‌کند؛ زوج با حضور در دادگاه، منکر رابطه‌ی زوجیت میان خود و زن می‌شود. در اینجا نیز دادگاه کیفری با صدور قرار اناطه، رسیدگی به دعوا را به اثبات رابطه‌ی زوجیت در دادگاه حقوقی موکول می‌کند.

اناطه چیست و شرایط صدور قرار اناطه چه می باشد؟

اناطه در داوری:

اناطه رسيدگي در مرجع داوری

١- اناطه در رسیدگی (مدنی و جزایی) مورد استفاده است و منظور از آن، ارتباط حداقل دو دعوا به نحوی است که یکی در دیگری، مؤثر است.

در این موارد مرجعی که ابتدائاً صالح به رسیدگی است، رسیدگی را متوقف می‌کند.

تا مرجع دیگر به پرونده مورد اناطه رسیدگی و رأی مقتضی صادر کند.

سپس مرجع صالح در رسیدگی خود از رأی مذکور استفاده میکند.

وضعيت داوری در اين خصوص، ابهام دارد. اخیراً رای صادر شده که در آن، دادگاه از قرار اناطه در امر داوری استفاده کرده است، از رسیدگی به دعوا امتناع نمود تا ابتدائا به موضوع رفع ابهام توسط داور رسیدگی شود و پس از آن، دادگاه در باب ابطال رای، تصميم گيري نمايد. نکته اساسی، علاوه بر اناطه مذكور، این است که دادگاه، رفع ابهام از راي داوري را در صلاحیت همان مرجع (داور) مي داند.

٢- در مرجع داوري هم دیده شده که داور(ان) از اناطه، افزون بر ماده 478 ق. آ. د. م. استفاده مي کنند. براي مثال، دعوای بطلان قرارداد و ابطال اسناد رسمی در مراجع قضایی مطرح شده كه نتيجه آن در راي داور مؤثر است. داوران از اناطه بهره بردند زیرا اولاً صلاحيت رسيدگي به بطلان را ندارند و ثانياً هدف از داوری، حل اختلاف کامل موضوع است و وقتی معلوم است متعاقباً با اثبات یا نفی دعوای بطلان، رأی فعلی داوری هم باطل می شود، عقلاً و منطقاً باید از رسیدگی امتناع کرد تا نتیجه ی رسیدگی قضایی معلوم شود.

اعتراض به قرار اناطه:

امکان اعتراض به قرار اناطه ظرف ده از تاریخ ابلاغ قرار وجود دارد و مرجع صالح به رسیدگی به قرار اناطه، دادگاه صالح به رسیدگی به اتهام می باشد.

البته مرجع صالح به اعتراض و همچنین شخصی که امکان اعتراض را خواهد داشت در مراجع و مراحل مختلف رسیدگی متفاوت خواهد بود. همچنین در مراجع حقوقی نیز این قرار را قابل عتراض نمی دانند مگر در مواردی اعتراض را قابل دفاع می دانند. برای آگاهی از تمامی این موارد و همچنین موفقیت در پرونده ای که در آن قرار اناطه صادر شده است، مشورت و همراهی با وکیل ضروری می باشد.

اناطه چیست و شرایط صدور قرار اناطه چه می باشد؟

خدمات تخصصی گروه وکلای ملک و حقوقی تهران

موسسه حقوقی مهر پارسیان، با به کارگیری برترین وکلای تخصصی ملکی در شمال تهران خدمات زیر را ارئه خواهد نمود:

مشاوره حقوقی آنلاین و حضوری با وکیل

قبول وکالت در پرونده اختلافات ملکی بین مالک و سازنده

قبول وکالت در مطالبه وجه چک و سفته، مطالبات بانکی و اختلافات مالی بین شرکاء

قبول وکالت در پرونده تصرف عدوانی حقوقی، مزاحمت و ممانعت از حق حقوقی، خلع ید

تنظیم دادخواست جهت دعاوی ملکی و حقوقی در تهران

قبول وکالت در پرونده الزام به اخذ پایانکار، صورتمجلس تفکیکی و الزام به تنظیم سند رسمی

تنظیم و تهیه لایحه دفاعیه جهت ارائه به دادگاه حقوقی و ملکی در تهران

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل تخصصی ملک و حقوقی در تهران به یکی از راههای زیر اقدام کنید.

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل تخصصی ملکی و حقوقی تهران

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل متخصص ملکی و حقوقی تهران

09120067664

09120067669

09121281014

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

دفتر وکیل پایه یک ویژه پرونده ملکی و حقوقی تهران

مقالات حقوقیمقالات ملکی

وکیل حقوقی با تجربه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *