شرایط پذیرش اعسار مدیر عامل شرکت

با موضوع بررسی شرایط پذیرش اعسار مدیر عامل شرکت همراه شما هستیم.

طبق قانون آیین دادرسی مدنی و قانون اعسار، ادعای اعسار تاجر از پرداخت هزینه دادرسی و یا از پرداخت محکوم به قبل از صدور حکم ورشکستگی وی در دادگاه صالح پذیرفته نمی شود.

همکاران ما در گروه وکلای مهر ضمن پژوهش در قوانین مرتبط به بررسی نمونه رای دادگاه تجدید نظر در این باره پرداختند.

سوالات مرتبط با شرایط پذیرش اعسار مدیر عامل شرکت

آیا تاجر بودن زوج دلیلی بر عدم اعسار از پرداخت مهریه همسرش می باشد؟

در صورت وجود اختلاف خانوادگی بین مدیر عامل شرکت و همسرش مدیرعامل حتما باید ورشکستگی خود را ثابت نماید؟

برای مشاوره حقوقی درباره شرایط پذیرش اعسار مدیر عامل شرکت تجاری کدام  وکیل مناسب است؟

بهترین وکیل خانواده در تهران جهت دعوی اعسار کیست؟

رای بدوی

در خصوص دادخواست آقای س.ح. به طرفیت خانم م.ت. به خواسته اعسار از پرداخت یکجای محکوم به موضوع دادنامه شماره 4398 مورخ 10/12/1389 در پرونده این شعبه و تقسیط آن با عنایت به جمیع محتویات نظر به اینکه خواهان جهت اثبات ادعای خود به شهادت شهود استناد نموده و شهود وی نیز گواهی نموده‌اند که خواهان قادر به پرداخت نقدی و یکجای محکوم‌به نمی‌باشد.

لذا دادگاه دعوی خواهان را به کیفیت مذکور مقرون به واقع تشخیص داده و به استناد به ماده 1 و 20 و 23 قانون اعسار و مواد 277 و 1083 قانون مدنی و ماده 3 قانون اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 77 و ماده 19 آیین‌نامه اجرایی آن ضمن احراز اعسار خواهان از پرداخت یکجا و دفعتاً واحده محکوم به تقسیط آن به صورت بدواً پرداخت چهل عدد سکه بهار آزادی به عنوان پیش قسط با احتساب اموال توقیفی سپس هر ماه یک عدد سکه بهار آزادی تا تسویه کامل محکوم به در حق خوانده صادر و اعلام می‌نماید بدیهی است چنانچه خوانده بعداً اموالی از خواهان به دست آورد می‌تواند نسبت به وصول محکوم به از محل آنها اقدام نماید.

رأی صادره حضوری بوده و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 244 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ زارعی

شرایط پذیرش اعسار مدیر عامل شرکت

رای دادگاه تجدید نظر

بر اساس حکایت مجموع محتویات پرونده پیوست سرکار خانم م.ت. به طرفیت آقای س.ح. و س.ح. با وکالت آقایان 1ـ م.ن. 2ـ ک.الف. وکلای دادگستری به طرفیت خانم م.ت. نسبت به دادنامه شماره 911039 مورخ 11/7/91 صادره از شعبه 244 دادگاه عمومی تهران از جهت تقسیط مهریه تجدیدنظرخواهی نموده‌اند آقای س.ح. طی دادخواست و لایحه تجدیدنظرخواهی اجمالاً اعلام نموده که توانایی پرداخت مهریه را ندارد و گواهانی خویش را به دادگاه بدوی ارائه نموده و دادگاه بدوی مبادرت به صدور حکم مورد اعتراض نمود.

توضیح داده است که اعسار وی بنا بر ادای گواهی گواهان تعرفه شده ثابت گردید.

ایشان احدی از کارمندان شرکت صنایع ک. (سهامی خاص) با حقوق مندرج در فیش حقوقی ارائه شده می‌باشد.

با توجه به تورم فعلی اقتصاد کشور که هر عدد سکه بالغ بر دوازده میلیون ریال می‌باشد اجرای حکم برای ایشان میسر نیست.

از سوی دیگر خانم ت. طی دادخواست و لایحه تقدیمی اجمالاً این چنین توضیح داده است که:

به دادنامه تجدیدنظرخواسته معترض است و دلایل این چنین ذکر نموده؛

1) استناد دادگاه به شهادت شهود در حالی‌که همگی رابطه خادم و مخدومی با خواهان مرحله بدوی دارند و از این حیث گواهی ایشان قابل استماع نیست و از درجه اعتبار ساقط است.

2ـ اعلام نموده که تقسیط مهریه زمانی قابلیت پذیرش دارد که عدم (تمکن) دارایی ایشان محرز گردد.

3ـ خواهان دعوی اعسار در مورخه 18/2/1391 شرکتی را به نام الف.س. افتتاح نموده و این شرکت جز شرکت‌های بازرگانی ثبت شده است.

با توجه به قانون تاجر محسوب می‌گردد و در مورد ایشان ابتدا بایستی ورشستگی صادر شود.

4ـ در دادنامه (تجدیدنظرخواسته) اموال توفیقی قبلی به عنوان پیش قسط لحاظ شده در حالی‌که دادخواست اعسار پس از بازداشت بوده است و در نهایت درخواست نقض دادنامه مورد اعتراض را نموده است که دادگاه با توجه به مجموع اظهارات طرفین و مستندات ابرازی ایشان به اعتقاد این مرجع:

اولاً ایراد زوجه به تاجر بودن زوج وارد نیست.

زیرا دلیل و مدارکی دال بر تاجر بودن زوج برابر ملاک‌های داده شده از سوی قانونگذار در ماده دوم قانون تجارت ارائه نگردیده و سهام‌دار شرکت بازرگانی بودن و مدیریت شرکت سهامی خاص را داشتن دلیل بر تاجر بودن فرد نیست.

ثانیاً تجدیدنظرخواهی زوجه نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته با توجه به سایر قرائن و امارت موجود در پرونده از جمله اموال توقیف شده از زوج و شرایط زندگی ایشان و مالکیت سهام و مدیریت شرکت معرفی شده و توافق به شرح نظریه داوری مورد استناد زوجه که به امضای زوج رسیده اگر چه مربوط به مدتی قبل است همگی ملائت زوج در پرداخت مهریه را توجیه می‌کند.

بنابراین مستنداً به مواد 2 و 358 از قانون آیین دادرسی مدنی و به لحاظ عدم احراز اعسار زوج ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی زوجه و نقض دادنامه مورد اعتراض قرار رد دعوای اعسار زوج را صادر و اعلام می‌نماید.

در خصوص تجدیدنظرخواهی زوج با توجه به نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته به شرح فوق سالبه بر انتفاع موضوع می‌باشد.

این رأی دادگاه حضوری و قطعی محسوب می‌گردد.

مستشاران شعبه 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

نجفی رسا ـ نجم‌آبادی

شرایط پذیرش اعسار مدیر عامل شرکت

خدمات تخصصی گروه وکلای ملک و حقوقی تهران

موسسه حقوقی مهر پارسیان، با به کارگیری برترین وکلای تخصصی ملکی در شمال تهران خدمات زیر را ارئه خواهد نمود:

مشاوره حقوقی آنلاین و حضوری با وکیل شرایط پذیرش اعسار مدیر عامل شرکت

قبول وکالت در پرونده اختلافات ملکی بین مالک و سازنده

قبول وکالت در مطالبه وجه چک و سفته، مطالبات بانکی و اختلافات مالی بین شرکاء

قبول وکالت در پرونده تصرف عدوانی حقوقی، مزاحمت و ممانعت از حق حقوقی، خلع ید

تنظیم دادخواست جهت دعاوی ملکی و حقوقی در تهران

قبول وکالت در پرونده الزام به اخذ پایانکار، صورتمجلس تفکیکی و الزام به تنظیم سند رسمی

تنظیم و تهیه لایحه دفاعیه جهت ارائه به دادگاه حقوقی و ملکی در تهران

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل تخصصی ملک و حقوقی در تهران به یکی از راههای زیر اقدام کنید.

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل تخصصی ملکی و حقوقی تهران

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل متخصص ملکی و حقوقی تهران

09120067664

09120067669

09121281014

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

دفتر وکیل پایه یک ویژه پرونده ملکی و حقوقی تهران

حقوق خانواده

شرایط پذیرش اعسار مدیر عامل شرکتوکیل دعاوی اعسار در تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *