وکیل تضمینی خلع ید تهران

وکیل تضمینی خلع ید تهران

وکیل تضمینی خلع ید تهران


امروز با موضوع وکیل تضمینی خلع ید تهران با شما مخاطبان گرامی همراه هستیم.

به موجب ماده 308 قانون مدنی:

غصب استیلاء بر حق غیر است به نحو عدوان. به نظر مشهور استیلاء به نحو اشاعه نیز امکان دارد.

ولی استیلاء مشترک از ضمان غاصبان نمی کاهد و در برابر مالک مسئولیت تضامنی دارند.

مسئولیت غاصب دربارۀ تلف و نقص عین مال مغصوب مسئولیتی عینی است.

قطع نظر از سبب حادثه بر عهده غاصب قرار می گیرد و غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهد.

اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد.

وکیل تضمینی خلع ید تهران گفت:

برای فهم بهتر مطلب تصور کنید یک واحد آپارتمانی برای خود داشته باشید،

به مدت زمانی طولانی سفر کرده و پس از بازگشت ببینید شخصی به صورت غیر قانونی در ملک شما فعالیتی را آغاز کرده، و یا به زندگی در آن مشغول شده است. اگر به او تذکر دهید که باید ملکتان را به شما تحویل دهد و او هیچ اعتنای به تذکر شما نکند، آنگاه می توانید با در دست داشتن سند مالکیت به شورای حل اختلاف محل وقوع اپارتمان مراجعه کرده و دادخواست خود را تنظیم کنید. به یاد داشته باشید شرط اصلی در طرح دعوی خلع ید، داشتن مالکیت تمام بوده و به این معنیست که شما باید قانونا سندی داشته باشید که مالکیت شما را صد در صد تضمین کند.

اگر به دنبال بهترین وکیل وکیل تضمینی خلع ید تهران هستید، ما به شما محمدرضا مهری -بهترین وکیل ملکی– وکیل پایه یک دادگستری با سابقه را معرفی می نماییم.

نکات مهم وکیل تضمینی خلع ید تهران

دفتر وکیل تضمینی خلع ید تهران کجاست؟

راحت ترین راهکار خلع ید چیست؟

برای خلع ید به کجا مراجعه کنیم؟

اقدامات دادگاه در دعوای خلع ید

وکیل تضمینی خلع ید تهران توضیح داد

۱ – احراز مالکیت خواهان : از طریق استعلام ثبتی و ملاحظه اسناد مالکیت

۲ – تشخیص غیر قانونی و مشروع نبودن تصرف خوانده

۳ – احراز تصرف خوانده از طریق معاینه محلی، تحقیق محلی، تأمین دلیل

دعوای خلع ید در ملک مشاع

وکیل تضمینی خلع ید تهران بیان داشت

در مورد طرح دعوا خلع ید علیه مالکین مشاع مطابق ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی:

” در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع قسمتی از آن صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید می شود.

ولی تصرف محکوم له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است “.

تصرف هر شریک در مال مشاع باید به اذن سایر شرکاء باشد و در صورتی که بدون اذن باشد متصرف ضامن است و محکوم له، در ملک مشاع، در صورتی می تواند تقاضای تحویل ملک متنازع فیه ( مورد اختلاف ) را به خود نماید که از سایر شرکاء اذن داشته باشد.

شرایط و ارکان خلع ید

هر دعوای حقوقی که در دادگاه مطرح می شود باید شرایط و ارکان آن دعوا را داشته باشد و رسیدگی به هر دعوا مستلزم تقدیم دادخواست مطابق مقررات قانونی است زمانی که خواهان اقدام به تنظیم دادخواست خلع ید می نماید باید شرایط و ارکان تشکیل دهنده این دعوی را مانند اثبات مالکیت خویش، تصرف غاصبانه، عدوانی بودن تصرفات خوانده را در دادگاه به اثبات برساند.

۱ – اثبات مالکیت خواهان:

دعوای خلع ید یا غصب دعوایی است که از طرف مالک ملک اقامه می شود و خواهان ( مالک ) از دادگاه می خواهد که سلطه نامشروع متصرف را از بین ببرد، لذا ضروری است ابتدا خواهان مالکیت خود بر مال موضوع دعوی را به اثبات برساند.

اگر خواهان مالک نباشد چون ذی نفع محسوب نمی شود قرار رد دعوای مطروحه صادر می شود.

در این راستا وحدت رویه ای به شماره ۶۷۲ مورخ ۱ / ۱۰ / ۱۳۸۳ وجود دارد که مالکیت خواهان برای طرح دعوی خلع ید را ضروری داشته و مطابق با رأی وحدت رویه فوق خلع ید از اموال غیر منقول فرع بر مالکیت است. بنابراین طرح دعوی قبل از احراز مالکیت قابل استماع نیست و در صورتی که خواهان فاقد مالکیت ثبتی باشد دعوی وی قابلیت استماع نخواهد داشت و ملاک مالکیت ثبت در دفتر املاک است و مطابق مواد ۴۶ و ۴۷ و به ویژه ماده ۲۲ قانون ثبت قانون کسی را مالک می شناسد که ملک به نام او در دفتر املاک به نام شخص به ثبت رسیده باشد.

۲ – عدوانی بودن تصرف:

استیلا بر مال دیگری در صورتی غصب محسوب می شود که تصرفات متصرف، غیر مجاز و غیر قانونی باشد عدوانی بودن تصرف شرط ضروری تحقق غصب است. توجه داشته باشید که صرف عدم اقدام یا عدم اعتراض مالک ملک نسبت به تصرف ملک از سوی متصرف ، دلالت بر رضایت وی و در نتیجه عدوانی نبودن ید متصرف نمی کند بلکه رضایت مالک زمانی احراز می شود که همراه با اعلام اراده باشد و سکوت فاقد هر گونه اثر حقوقی است.

۳ – موضوع دعوا باید مال غیر منقول باشد ( مانند زمین، خانه، آپارتمان )

نمونه پرونده خلع ید از صفر تا صد

خواهان : اکرم با وکالت وکیل      خوانده : غلامعلی

خواسته : خلع ید       ارزش خواسته: 000/100/1 تومان    نوع دعوی : مالی      

دلایل و منضمات دادخواست:1- کپی مصدق سند رسمی

شرح و نتایج حاصله پرونده و اقدامات جاری

وکیل تضمینی خلع ید تهران

خواهان طی تقدیم دادخواستی به طرفیت آقای غلامعلی به خواسته خلع ید نسبت به تصرفات در پلاک اصلی 11004 بخش مقوم به یک میلیون و ده هزار تومان به انضمام هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل بدین شرح که وکیل خواهان اظهار داشته:

موکل به موجب سند رسمی شماره 64915 مورخ 19/11/69 دویست و چهل و هشت متر مشاع از زمین پلاک فوق را از آقای نبی ا.. خریداری کرده و خوانده بدون اذن موکل اقدام به تصرف و ساخت و ساز در ملک نموده و به شرح خواسته درخواست رسیدگی نموده است.

خوانده طی لوایح ارائه شده و صورتجلسه های دادگاه در دفاع اظهار داشته:

مالک 110 سهم مشاع از پلاک 11004 می باشد.

بر اساس پروانه ساختمانی احداث بنا نموده است.

دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر تا کارشناس منتخب با ملاحظه اسناد طرفین و تحدید حدود صورت گرفته و ملاحظه ملک نسبت به ادعاهای خواهان مبنی بر تصرف خوانده در ملک وی اظهار نظر نماید.

که پس از ارائه نظر کارشناس ایراد مؤثری به آن نشده است.

کارشناس محترم در نظریه مفصل 13 صفحه ای خود با ترسیم نقشه های مربوطه اظهار داشته:

با توجه به بررسی وضعیت ثبتی ملک و انتقالات انجام شده به تاریخ قبل از 30/6/73 (تاریخ تنظیم قولنامه فیمابین مالکین اولیه) تصرف خوانده مالک رسمی میزان 110متر مربع مشاع خریداری طی سند شماره 117405 مورخه 19/9/80 دفتر 3 قم که منجر به صدور سند مالکیت مشاع ذیل ثبت شماره 69335 دفتر 431 صفحه 462 مستند تاریخ 6/10/80 شده در قسمتی از پلاک 11004 اصلی بخش 1 قم بوده که خواهان پرونده خانم اکرم نیز به استناد سند شماره 64915 مورخه 9/11/69 دفتر 6 قم (مالک رسمی است…

با توجه به مراتب فوق تصرف خوانده که در قسمتی از قطعه 7 نقشۀ ترسیمی (موضوع توافقنامه تنظیمی مورخه 20/6/73) بوده که به دلیل عدم حضور و توافق کلیه مالکین از جمله خواهان و ایادی ماقبل خوانده و عدم تنفیذ توافق نامه از طرق مراجع صالح قضایی ملک پلاک 11004 اصلی مشاع تلقی شده که خواهان میزان 248 متر مربع مشاع و خوانده هم میزان 110 متر مربع مشاع از آن را مالک بوده اند و تصرفات خوانده در ملک مشاع است که خواهان از جمله مالکین مشاع می باشد.

خوانده نهایتاً طی لایحه 349-9/12/85 اعلام داشته باید به طرفیت مالکین مشاع اقامه دعوا نماید.

نتیجه استعلام صورت گرفته از اداره ثبت اسناد و املاک قم و نظریه کارشناسی حاکی است که:

طرفین به شرح فوق مالکیت مشاعی در پلاک 11004 دارند و بر اساس مقررات شرعی و قانونی مذکور در فصل هشتم مواد 571 به بعد ق.م تصرفات هر یک از مالکین مشاع در ملک مشاعی نیاز به اذن از مالکین مشاعی دارد تصریحات ق.م منطبق بر موازین شرعی است.

همچنانکه فقهاء عظام در پاسخ به استفتاء در مساله مشابه به شرح زیر اظهار نظر فرمودند:

استفتاء بدین شرح بوده است:

در مواردی که احراز مالکین مشاغی بدون اذن از سایر شرکا به قدر السهم یا بیش از آن مبادرت به تصرف و احداث بنا نموده است،

وکیل تضمینی خلع ید

آیا احکام عامه غصب در چنین مواردی اعمال می گردد؟

به عبارت دیگر آیا یداحد از مالکین مشاعی نسبت به کل تصرفات غاصبانه محسوب است؟

و باید از وی در هر حال و از تمامی تصرفات ولو قدرالسهم خود نیز خلع ید نمود؟

در ثانی بنای احداثی مذکور را می توان قلع و قمع نمود… و در استفتا کاملتر صورت گرفته، چنین استفتا شده است:

در صورتی که تصرف یکی از مالکان مشاعی در بیش از سهم خود باشد و یا قبل از آن که سهام افراز شود به اندازۀ سهم خود در ملک مزبور تصرف کند،

آیا می توان ساختمانی را که وی ساخته است قلع و قمع کرد؟

فقها عظام به شرح استفتائات پیوست حکم خلع ید را مطابق با موازین شرعی دانسته و در خصوص قلع وقمع بنا نیز به شرح زیر اظهار نظر فرموده اند

الف : آیت ا… بهجت (مد ظله العالی): می تواند خراب کند

ب: آیت ا… فاضل لنکرانی : بلی مخصوصاً اگر متوجه بوده و عالماً و عامداً چنین کرده باشد

ج: آیت ا… سیستانی:

شرکا می توانند مطالبه تخریب کنند

د: آیت ا.. اردبیلی:

در مورد تصرف بدون رضایت شرکاء و در فرض عدم افراز مطلقاً نسبت به مازاد سهم در فرض افراز می شود حکم به قلع و قمع داد…

بنابراین در مورد خواسته، حکم به خلع ید مطابق با موازین شرعی و قانونی است.

در خصوص ایراد نهایی خوانده به اینکه همگی مالکین مشاعی طرف دعوا باید قرار بگیرند.

اگرچه به ندرت در برخی از احکام، دادگاههای تجدید نظر ایراد مذکور را پذیرفته لکن در قریب به اتفاق موارد ایراد را وارد ندانسته است.

با توجه به مقررات شرعی و قانونی صدور حکم به خلع ید را قانونی دانسته و در معدود مواردی که ایرادی پذیرفته شده و رأی دادگاه بدوی به همین دلیل نقض شده و قرار رد دعوا صادر فرموده اند.

توسط شعبه تشخیص نقض گردیده است.

از جمله در دادنامه صادره به شمارۀ 31/4/82-366 در کلاسه  در موارد مشابه حکم به خلع ید و قلع و قم, بنای احداثی صادر شده و توسط رییس وقت و مستشار وقت شعبه سوم دادگاه تجدید نظر نقض گردیده است.

شعبه سوم در دادنامه 6/9/82-671 در کلاسه  ت چنین استدلال کرده است:

با توجه به اینکه پلاک 2269 اصلی بخش فاقد فروعات و شماره یازده و نیم (در دادنامه صادره شماره یازده قم بوده که به اشتباه توسط تجدید نظر یازده و نیم اعلام شده است) و به صورت مشاعی و در مالکیت اشخاص ثالث دیگری نیز قرار دارد که جزء اصحاب پرونده مطروحه قرار گرفته اند به استناد ماده 22 و 46 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک و مواد 2- 348-385 ق.آ.د.م با نقض دادنامۀ تجدید نظر خواسته، قرار رد دعوی صادر نموده اند و خواهانها به استناد مادۀ 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب درخواست رسیدگی فوق العاده از شعبه محترم تشخیص نموده و جهت رسیدگی به شعبه تشخیص د.,.ک ارجاع شده است و شعبه مذکور با استدلال ذیل قرار صادره از شعبه سوم دادگاه تجدید نظر را نقض و جهت رسیدگی ماهوی پرونده اعاده شده است

دادنامه صادره از شعبه ششم تشخیص د.ع.ک به شماره 786/6 در کلاسه 82/2755-6 چنین استدلال فرموده است:

… علیهذا استدلال شعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان بر اینکه به لحاظ مالکیت اشخاص ثالث و به استناد موادی از ق. ثبت که نظارتی به دعوای مطروحه نداشته و با نقض رأی بدوی قرار  رد دعوی را صادر نموده مخالفت بین با قانون داشته به استناد تبصرۀ 2 ماده 18 قانون اصلاح ق.ت.د.ع.ا دادنامه شمارۀ 671-6/9/82 صادره از شعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان قم نقض و پرونده جهت رسیدگی به ماهیت دعوی تجدید نظر به همان شعبه اعاده می گردد.

رأی دادگاه                              

در خصوص دادخواست وکیل تضمینی خلع ید تهران خواهان به وکالت از خانم اکرم و به طرفیت آقای غلامعلی به خواستۀ خلع ید نسبت به تصرفات در پلاک اصلی 11004 بخش 1 قم مقوم به یک میلیون و ده هزار تومان به انضمام هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل در مورد خواسته خواهان، اقامه دعوا به طرفیت همۀ مالکین مشاعی ضرورتی نداشته و اقامۀ دعوی هر یک از مالکین مشاع به طرفیت مالک مشاع متصرف دیگری جایز نمی باشد.

به شرح مواد قانونی فوق الذکر و مقررات شرعی و استفتائات صورت گرفته مستنداً به مواد 308 و 311 ق.م عمل خوانده غصب و حکم به خلع ید نامبرده از ملک مورد خواسته صادر و اعلام می نماید و مستنداً به مواد 515 و 519 ق.آ.د.م حکم به محکومیت خوانده به پرداخت هزینه دادرسی (شامل تمبر دادرسی و دستمزد کارشناسی) و حق الوکاله طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می نماید

رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان می باشد.

وکیل تضمینی خلع ید تهران

خدمات تخصصی گروه وکلای ملک و حقوقی تهران

موسسه حقوقی مهر پارسیان، با به کارگیری برترین وکلای تخصصی ملکی در شمال تهران خدمات زیر را ارئه خواهد نمود:

مشاوره حقوقی آنلاین و حضوری با وکیل تضمینی خلع ید تهران

قبول وکالت در پرونده اختلافات ملکی بین مالک و سازنده

قبول وکالت در مطالبه وجه چک و سفته، مطالبات بانکی و اختلافات مالی بین شرکاء

قبول وکالت در پرونده تصرف عدوانی حقوقی، مزاحمت و ممانعت از حق حقوقی، خلع ید

تنظیم دادخواست جهت دعاوی ملکی و حقوقی در تهران

قبول وکالت در پرونده الزام به اخذ پایانکار، صورتمجلس تفکیکی و الزام به تنظیم سند رسمی

تنظیم و تهیه لایحه دفاعیه جهت ارائه به دادگاه حقوقی و ملکی در تهران

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل تخصصی ملک و حقوقی در تهران به یکی از راههای زیر اقدام کنید.

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل تضمینی خلع ید تهران

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل تضمینی خلع ید تهران

09120067664

09120067669

09121281014

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

دفتر وکیل پایه یک ویژه پرونده ملکی و حقوقی تهران

مقالات حقوقیمقالات ملکی

وکیل تضمینی خلع ید تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *