وکیل توقف اجرایی چک در دادگاه

وکیل توقف اجرایی چک در دادگاه

وکیل توقف اجرایی چک در دادگاه


با بررسی موضوع وکیل توقف اجرایی چک در دادگاه همراهتان هستیم.

وکیل توقف اجرایی چک در دادگاه اذعان داشتند، دستور توقف عملیات اجرایی نوعی دستور موقت می‌باشد.
در آن بنا به درخواست فرد خواهان و حکم دادگاه، به صورت موقت اجرای حکم که عموما توقیف اجرایی است، تا تعیین تکلیف حقوق تمامی ذینفعان متوقف می‌شود.

دستور توقف در اعتراض ثالث اجرایی به یک حکم رخ می‌دهد.
بسیاری از افراد به دلیل عدم آشنایی به روند دادخواست اعتراض ثالث اجرایی و نیز دستور عملیات اجرایی، از گرفتن حقوق خود باز می‌مانند.

مطابق با مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، چنانچه شخص ثالث نسبت به توقیف مالی که به موجب حکم دادگاه، برای آن اجراییه صادر شده اظهار حق نماید و ادله وی برای این حق، سند رسمی بوده و تاریخ تنظیم سند، قبل از تاریخ توقیف باشد، می‌تواند دستور توقف عملیاتی را بخواهد.

یکی از  مهمترین ویژگی‌های اعتراض ثالث اجرایی آن است که، در صورتی دلایل خواهان اعتراض قوی و سند رسمی باشد، نیاز به سپردن تامین و یا خسارت احتمالی نزد دادگاه نخواهد بود.

متوقف کردن و منتفی نمودن جریان اجرا چک، راه‌های متفاوت و نسبتا پیچیده‌ای دارد.

تعیین مدیر تصفیه

در گروه وکلای حقوقی مهر پارسیان، تیم پژوهشی به بررسی موضوع وکیل توقف اجرایی چک در دادگاه پرداخته و همچنین آماده ارائه خدمات در این زمینه به شما مخاطبان می‌باشد.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر، می‌توانید با شماره تماس‌های موسسه حقوقی بین‌المللی مهر پارسیان که در آخر مقاله درج شده‌اند نیز، تماس حاصل نمایید.

سوالات مهم وکیل توقف اجرایی چک در دادگاه:

 1. موارد توقیف عملیات اجرای احکام مدنی چیست؟
 2. راه‌های توقف عملیات اجرایی و اجراییه چک چه می‌باشد؟
 3. چطور عملیات اجرای چک را متوقف کنیم و زندانی را آزاد نماییم؟
 4. مستندات قانونی مرتبط با توقف عملیات اجرایی و اجراییه چک چه می‌باشند؟
 5. رویه پذیرش دادخواست واخواهی و تجدیدنظر در توقف اجرایی چک به چه صورت است؟
 6. فرجام خواهی در توقف اجرایی چک در دادگاه را شرح دهید؟
 7. بهترین وکیل متخصص در زمینه توقف اجرایی چک در دادگاه کیست و دارای چه ویژ‌گی‌هایی می‌باشد؟

موارد توقیف عملیات اجرای احکام مدنی

موارد توقیف عملیات اجرای احکام مدنی مطابق اظهارات وکیل توقف اجرائی چک در دادگاه عبارتند از:

 1. پذیرش دادخواست واخواهی و تجدیدنظر
 2. فرجام خواهی
 3. اعتراض ثالث
 4. صدور قرار قبول اعاده دادرسی
 5. اعتراض به رای داور
 6. از بین رفتن مال توقیف شده نزد ثالث
 7. فوت یا حجر محکوم علیه
 8. رضایت محکوم له
 9. ورشکستگی ضمن عملیات اجرایی
 10. توقیف عملیات اجرایی حکمی که موضوع آن معین نباشد
 11. مرور زمان و توقیف اجرا
 12. ادعای مستثنیات دین بودن مال توقیف شده

راه‌های توقف عملیات اجرایی و اجراییه چک

وکیل توقف اجرایی چک در دادگاه بیان می‌نماید: برای توقف عملیات اجرایی و اجراییه چک باید طبق ماده یک قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی، هر کسی دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته یا از جهت دیگری شکایت از دستور اجرا سند رسمی‌ داشته باشد، می‌تواند به ترتیب مقرر در آیین دادرسی مدنی اقامه دعوی نماید.

کاهش مجازات حبس صدور چک بلامحل

در ماده 5 همین قانون، در صورتی که دادگاه دلایل شکایت را قوی بداند یا در اجرای سند رسمی، ضرر جبران‌ ناپذیر باشد، به درخواست مدعی بعد از گرفتن تامین،‌ قرار توقیف عملیات اجرایی صادر می‌کند.

ترتیب تامین همان است که در آیین دادرسی مدنی برای تامین خواسته مقرر است.
در صورتی که موضوع سند ‌لازم‌الاجرا وجه نقد باشد و مدعی وجه نقد بدهد، در صندوق ثبت محل توقیف می‌گردد و تامین دیگری گرفته نخواهد شد.

ابتدا باید شکایت خود را مبنی بر ضمانتی بودن چک طرح کنید و بعد ادله و مدارک خود را تحویل دهید.
در صورتی‌که دادگاه دلایل شکایت شما را قوی تشخیص دهد، با اخذ تامین از شما قرار توقیف عملیات اجرایی را صادر می‌نماید.

چطور عملیات اجرای چک متوقف و زندانی آزاد

براساس اظهارات وکیل توقف اجرایی چک در دادگاه، توقیف عملیات اجرایی عبارت است از متوقف کردن موقت اجرای حکم، اعمال اجرایی دادگاه، اداره ثبت و یا حکم دادگاهی است که قطعیت یافته و مراحل اجرایی در اجرای احکام را طی نموده است.

به موجب ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی، مامور اجرا بعد از شروع به اجرا نمی‌تواند اجرای حکم را تعطیل، توقیف، قطع و یا به تاخیر اندازد.

مگر به موجب قرار‌ دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تاخیر اجرای حکم را دارد یا با ابراز رسید محکوم‌له دایر بر وصول‌ محکوم‌به یا رضایت کتبی او در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تاخیر اجرا.

مستندات  قانونی مرتبط با توقف عملیات اجرایی و اجراییه چک

وکیل توقف اجرایی چک در دادگاه مستنداتی را در خصوص توقف عملیات اجرایی چک جمع‌آوری کرده است از قبیل:

ابطال صورت جلسه افزایش سرمایه

برخی مواد قانون نحوه اجرای احکام مدنی:
‌ماده ۳ و ‌ماده ۱۰ و ماده ۲۴ و ماده ۳۱ و ماده ۳۳ و ماده ۴۴ و ‌ماده ۹۳ و ماده ۱۴۶ و ‌ماده ۱۶۸

و مواد قانون آیین دادرسی مدنی:
ماده ۱۲۰ و ماده ۱۲۹ و ماده ۳۰۶ و ماده ۳۸۷ و ماده ۳۸۹ و ماده ۴۳۷ و ماده ۴۹۳ و ماده ۵۲۳

 پذیرش دادخواست واخواهی و تجدیدنظر در توقف اجرایی چک

بنا به گفته‌های وکیل توقف اجرایی چک در دادگاه، پذیرش دادخواست واخواهی و تجدیدنظر از موارد توقیف عملیات اجرای احکام مدنی می‌باشد.

براساس تبصره 1 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که حکم ابلاغ واقعی نشده باشد و محکوم علیه مدعی عدم اطلاع از مفاد رای باشد، می‌تواند دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده حکم غیابی را تحویل نماید.
دادگاه ابتدا خارج از نوبت در این مورد رسیدگی نموده، قرار رد یا قبول دادخواست را صادر می‌نماید و قرار قبول دادخواست مانع اجرای حکم خواهد بود.

همچنین حکمی که تجدیدنظرخواهی نشده باشد، قطعی می‌باشد و باید با درخواست محکوم‌له اجرا گردد.
در حین اجرای این حکم، تجدیدنظرخواه ممکن است به علت عذر موجه، تجدیدنظرخواهی خود را مطرح نماید.
در صورت قبول دادخواست مطابق مواد 120 و 129 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم تجدیدنظرخواسته اجرا نمی‌گردد.
دادگاه مراتب را به دایره اجرا اعلام و مامور اجرا از اجرای حکم تا تعیین تکلیف پرونده در دادگاه تجدیدنظر خودداری می‌نماید.

فرجام خواهی در توقف اجرایی چک در دادگاه

در خصوص فرجام خواهی وکیل توقف اجرایی در چک بیان می‌نماید، که در ماده 387 و 389 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر شده:

هرگاه از رای قابل فرجام در مهلت مقرر قانونی فرجام خواهی نشده، یا به هر علتی در آن موارد قرار رد دادخواست فرجامی صادر و قطعی شده باشد و ذینفع  مدعی خلاف شرع یا قانونی بودن آن رای باشد، می‌تواند از طریق دادستان کل کشور تقاضای رسیدگی فرجامی کند.

دفتر وکیل خیابان آفریقا

پس از درخواست نقض از طرف دادستان کل، محکوم‌علیه رای، می‌تواند با ارایه گواهی لازم به دادگاه اجرا کننده رای، تقاضای توقف اجرای آن را داشته باشد.
دادگاه مکلف است پس از دریافت تامین مناسب، دستور توقف اجرا را تا پایان رسیدگی دیوان عالی کشور صادر گند.

بهترین وکیل متخصص در زمینه توقف اجرایی چک در دادگاه کیست و دارای چه ویژ‌گیهایی می‌باشد؟

بهترین وکیل توقف اجرایی چک در دادگاه، از تمامی قوانین و مستندات قانونی مرتبط با چک و عملیات اجرایی و احکام مدنی  آگاه باشد و تسلط کافی در این زمینه داشته باشد.

اگر به دنبال کسب اطلاعات لازم در مورد موضوع توقف اجرایی چک در دادگاه هستید، می‌توانید از وکلای متخصص و باتجربه در این زمینه کمک دریافت نمایید تا شما را از ابتدا تا انتهای مسیر راهنمایی و کمک کنند.

بنابراین، ما به شما موسسه حقوقی بین‌المللی مهر پارسیان، با مدیریت دکتر محمدرضا مهری را معرفی می‌کنیم که دارای بهترین و باتجربه‌ترین وکلا در این زمینه می‌باشد.

جهت دریافت نوبت مشاوره در زمینه توقف اجرایی چک در دادگاه، می‌توانید با شماره تماس‌های موسسه حقوقی بین‌المللی مهر پارسیان نیز، تماس حاصل نمایید.

چک چیست؟

چک، یکی از بهترین ابزارهایی است که برای پرداخت وجه مورد استفاده افراد قرار می‌گیرد و دارای اعتبار است. انواع چک نظیر چک عادی، چک مسافرتی و رمز‌دار، که افراد می‌توانند مبادلات مالی خود را انجام دهند.

عملیات اجرایی حکم چیست؟

عملیات اجرایی که یک اصطلاح حقوقی می‌باشد، به این معناست که مفاد یک سند و یا دستور حکمی اجرا گردد، که به طور معمول از طریق اجرای ثبت و یا دادگاه به اجرا در می‌آید.

اعتراض ثالث به رای کیفری

توقف عملیات اجرایی را تعریف کنید؟

توقف عملیات اجرایی، متوقف کردن موقتی اجرای حکم یا اعمال اجرایی دادگاه یا اداره ثبت می‌باشد و یا حکم دادگاهی که قطعی شده و مراحل اجرایی در اجرای احکام را طی نموده است.

_

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

_

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9 و 10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر موسسه مهر پارسیان (محمدرضا مهری) در تهران

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

ارسال پیام از طریق شماره واتس اپ و تلگرام

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت مهر پارسیان – محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی محمدرضا مهری

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
امکان مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
بهترین وکیل کیفری تهران
معرفی بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
معرفی وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

1 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

باز کردن چت
سلام، به سایت موسسه حقوقی مهر پارسیان خوش آمدید. چطوری میتونیم کمکتون کنیم؟