وکیل متخصص جرم اختلاس

وکیل متخصص جرم اختلاس

وکیل متخصص جرم اختلاس


با معرفی وکیل متخصص جرم اختلاس همراهتان هستیم.

برای اینکه یک جرم به وقوع بپوندد و قابلیت مجازات داشته باشد، باید یکسری شرایط محقق گردد.

برخی از شرایط در تمام جرایم وجود دارد، برخی از شرایط در هر جرم متفاوت می‌باشد. حقوق‌دانان به شرایط تحقق جرایم رکن می‌گویند.

ارکان عام که در تمام جرایم باید وجود داشته باشد، مثل جرم بودن رفتار ارتکابی که حقوق‌دانان به عنوان رکن قانونی آن را بررسی می‌کنند.

ارکان خاص، که در هر جرم متفاوت می‌باشد، مثلا رکن خاص قانونی، جرم اختلاس، ماده5 و6 قانون تشدید مجازات اسلامی می‌باشد.

بنابراین وکیل متخصص در جرم اختلاس، با بررسی ارکان تحقق جرم اختلاس می‌تواند شما را از اتهام جرم اختلاس تبرعه نماید یا با دفاعیات خود علیه متهم، وی را محکوم نماید.

گروه وکلای کیفری، موسسه حقوقی مهرپارسیان، به بررسی ابعاد مختلف جرم اختلاس، پرداخته است.

سوالات مهم در خصوص جرم اختلاس

  1. اختلاس چیست؟
  2. ارکان تشکیل دهنده جرم اختلاس چیست؟
  3. تفاوت اختلاس و خیانت در امانت چیست؟
  4. مجازات جرم اختلاس چیست؟
  5. چه اعمالی در حکم اختلاس‌ می‌باشد؟
  6. بهترین وکیل در خصوص جرم اختلاس، چه وکیلی است؟

اختلاس چیست؟

یکی از جرایمی که در قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران، برای کارکنان دولت و کارکنان نهادهای وابسته به دولت پیش‌بینی شده است، جرم اختلاس می‌باشد.

برداشت یا تصاحب غیرقانونی اموال دولتی سپرده شده به دست کارمند دولت، توسط همان کارمند را اختلاس می‌گویند و به شخصی که اختلاس را انجام داده است، مختلس می‌گویند.

قانون گذار در ماده5 قانون تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری و اختلاس و ارتشا، مواردی که مشمول جرم اختلاس می‌شوند و مجازات جرم اختلاس را تشریح نموده است.

مراحل رسیدگی مالیاتی

هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازما نها یا شوراها و یا شهرداریها و موسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره میشوند و یا دارندگان پایه قضائی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی از رسمی یا غیر رسمی وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و موسسات فوق الذکر و یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است بنفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب می‌شوند.

بترتیب زیر مجازات خواهد شد.

مجازات قانونی اختلاس در قانون ایران

تبصره ۱- در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به ششماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت.

هر گاه بیش از این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می شود .

تبصره ۲- چنانچه عمل اختلاس توام با جعل سند و نظایر آن باشد در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به ۲ تا ۵ سال حبس و یک تا ۵ سال انفصال موقت.

هر گاه بیش از این مبلغ باشد به ۷ تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر دو مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می شود.

مجازات اختلاس بر اساس مبلغ

تبصره ۳- هر گاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفر خواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می نماید و اجراء مجازات حبس را معلق ولی حکم انفصال درباره او اجراء خواهد شد.

تبصره ۴- حداقل نصاب مبالغ مذکور در جرائم اختلاس از حیث تعیین مجازات یا صلاحیت محاکم اعم از اینست که جرم دفعتا واحده یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اختلاس بالغ بر نصاب مزبور باشد.

شکایت از موسسه مالی و اعتباری

تبصره ۵- هر گاه میزان اختلاس زائد برصد هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل کافی ، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یکماه الزامی است و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود .

همچنین وزیر دستگاه می تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت ،کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهائی وی از خدمت تعلیق کند . به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت هیچگونه حقوق و مزایائی تعلق نخواهد گرفت.

تبصره ۶- در کلیه موارد مذکور در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره یک ماده یک از لحاظ حداقل حبس و نیز بنا به مورد حداقل انفصال موقت و یا انفصال دائم خواهد بود.

با توجه به تغییر قانون مجازات در سال1399، مجازات ذکر شده در این ماده دستخوش تغییراتی شده است.

ارکان تشکیل دهنده جرم اختلاس چیست؟

برای تحقق هر جرم باید سه رکن مادی، قانونی و معنوی وجود داشته باشد که بتوان گفت جرم تحقق یافته است.

رکن قانونی:

رکن قانونی جرم، یعنی رفتار ارتکابی طبق قانون جرم باشد، یعنی قانون‌گذار در قانون گفته باشد که این رفتار جرم است و دارای مجازات می‌باشد.

به طور مثال در ماده5 قانون تشدید مجازات اسلامی گفته شده که اگر کارمند دولت، اموال سپرده شده را برای خود تصاحب نمایند مرتکب جرم اختلاس می‌شوند.

در واقع قانون‌گذار با وضع قانون جرم‌انگاری می‌نمایند.

رکن معنوی:

رکن معنوی جرم، یعنی شخصی که مرتکب جرم می‌شود، در خصوص اینکه جرمی انجام بدهد یا خیر، فکر کرده و با قصد نتیجه دیدن از این رفتار مرتکب جرم شده است.

به طور مثال در جرم اختلاس، مرتکب باید قصدش از برداشتن یا تصاحب مال سپرده شده، تملک(یعنی خودش مالک آن مال شود) همیشگی مال یا وجهی باشد که به اقتضا کارش به او سپرده شده است.

رکن مادی جرم اختلاس

رکن مادی جرم، رفتاری است که برای تحقق جرم انجام می‌دهیم. به طور کلی برای تحقق رکن مادی هر جرم، حقوق‌‌دانان چهار مرحله را پیش‌بینی کرده‌اند که عبارتند از: فکرکردن و تصمیم گرفتن به انجام رفتار مجرمانه، تهیه مقدمات جرم، شروع به جرم و اتمام جرم.

وکیل پرونده های بانکی

بنابراین شخص مرتکب به جرم اختلاس، به این موضوع فکر کرده که این رفتار را انجام بدهد یا خیر سپس اقدام به تهیه مقدمات جرم اختلاس نموده و شروع به جرم اختلاس نموده که در نهایت جرم اختلاس به صورت تام محقق یافته است.

بنا بر آنچه گفته شد، حتما باید مال برحسب وظیفه به کارمند دولت سپرده شود و رفتار در جرم اختلاس، برداشت یا تصاحب مال یا وجوه سپرده شده به کارمند دولت می‌باشد.

تفاوت اختلاس و خیانت در امانت چیست؟

اختلاس یکی از مصادیق خیانت در امانت است که تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند.

شباهت این دو جرم دراین است که در هر دو جرم عمل سپردن انجام می‌گیرد. یعنی مالی به دیگری به صورت امانت سپرده می‌شود که مسترد گردد.

تفاوت این دو جرم در این است که، در جرم اختلاس، مرتکب کارمندی است که بر حسب وظیفه مال یا اموال سازمان به او سپرده شده است.

اما جرم خیانت در امانت برای اشخاص عادی که مال به صورت امانی در اختیار آنها گذاشته شده، اما از بازگشت آن امتناع می‌کنند، پیش‌بینی شده است و وجه تمایز این دو جرم کارمند دولت بودن است.

ماده674 قانون مجازات اسلامی جرم خیانت در امانت را تشریح نموده و برای آن مجازات تعیین نموده است، در خصوص جرم اختلاس ماده 5 قانون تشدید مجازات اسلامی تعیین تکلیف نموده است.

هر گاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته‌هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی‌اجرت، به کسی داده شده باشد و بنا بر این بوده است که اشیاء مذکور، مسترد شود یا به مصرف معینی برسد .

شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

دادگاه پولی بانکی

مجازات جرم اختلاس چیست؟

با توجه به میزان اختلاس، مجازات آن نیز متفاوت می‌باشد. تبصره1 ماده5 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس در این خصوص بیان می‌دارد:

در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت و هر گاه بیش از این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می شود.

اما در صورتی که مختلس قبل از کیفرخواست، تمام وجه یا مال مورد اختلاس را برگردانند، ممکن است مجازات مختلس، معلق یا معاف گردد.

چه اعمالی در حکم اختلاس‌ می‌باشد؟

وقتی گفته می‌شود جرمی در حکم جرم دیگری است یعنی شرایط جرم گفته شده در قانون را ندارد، اما آثار آن جرم گفته شده در قانون را دارد.

به طور مثال شخصی که مامور پست می‌باشد، و مرسوله پستی را به جای اینکه به مقصد یا شخص گیرنده تحویل دهد، برای خود یا دیگری تصاحب می‌کند.

در اینجا شرایط تحقق جرم اختلاس برای مامور وجود ندارد اما مجازاتی که در خصوص رفتار مامور پست صادر می‌شود، مجازات جرم اختلاس می‌باشد.

برخی جرایمی که در قوانین خاص در حکم اختلاس نامیده شده‌اند، عبارتند از:

کارکنان دولت، وجوه و اموالی که به آنها سپرده شده است را عمدا تلف نمایند.

اگر مامور پست یا کسی که برای امور پستی دعوت شده مرسوله پستی را به نفع خود یا دیگری تصاحب کند مجازات اختلاس را دارد.

برداشت غیرمجاز یا حیف و میل نمودن وجوه صندوق بازنشستگی کشوری یا تامین اجتماعی اختلاس است.

شخصی که مامور وصول درآمدهای دولت است، خودش در قاچاق کالا و ارز معاونت یا مشارکت داشته باشد، علاوه بر مجازات مباشرت یا معاونت در قاچاق محکوم می‌شود، به مجازات اختلاس نیز محکوم می‌گردد.

شخصی که مسئول تعقیب قاچاق کالا و ارز می‌باشد و عمدا از این کار خودداری کند، در حکم اختلاس بوده و مشمول مجازات مختلس می‌شود.

حبس مشارکت در کلاهبرداری

بهترین وکیل در خصوص جرم اختلاس، چه وکیلی است؟

بهترین وکیل در خصوص جرم اختلاس، وکیلی است که به لحاظ سابقه کاری، در حوزه جرایم کیفری و مالی و اقتصادی تجربه زیادی داشته و پرونده‌های زیادی را در خصوص جرایم اقتصادی، پیگیری نموده و به نتایج مطلوب رسانده باشد و همواره در احقاق حق و اجرای عدالت تلاش نموده است.

بدین منظور، موسسه حقوقی مهرپارسیان، با مدیریت وکیل پایه دادگستری، دکتر محمدرضا مهری، جهت ارائه هرگونه مشاوره و پذیرش و پیگیری پرونده در خصوص جرم اختلاس و سایر دعاوی کیفری و مالی و اقتصادی، به شما مخاطبان گرامی معرفی می‌گردد.

_

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

_

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9 و 10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر موسسه مهر پارسیان (محمدرضا مهری) در تهران

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

ارسال پیام از طریق شماره واتس اپ و تلگرام

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت مهر پارسیان – محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی محمدرضا مهری

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

5/5 - (1 امتیاز)

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *