کلاهبرداری در انحصار وراثت

وکیل قوانین شکار و صید

وکیل قوانین شکار و صید


با موضوع جرم کلاهبرداری در انحصار وراثت همراه شما هستیم.

اولین موضوعی که بعد فوت شخصی به نظر می رسد باید انجام شود، تقاضای صدور گواهی حصر وراثت است.

این گواهی به این منظور دریافت می شود تا تکلیف داراییهای متوفی بعد از فوت مشخص شود.

تقسیم ارث بعد از انحصار وراثت گام بعدی در تقسیم اموال است.

اما ظرایف قانونی جهت حفظ اموال شخص فوت شده و عدم تضییع حقوق قانونی وراث وضع شده است که دفتر حقوقی و وکالت محمد رضا مهری با رویگرد بررسی جرم کلاهبرداری در اخذ گواهی انحصار وراثت به آن خواهد پرداخت.

در صورت نیاز به وکیل تخصصی پرونده کلاهبرداری در اخذ گواهی انحصار وراثت و خیانت در امانت نسبت به اموال متوفی با موسسه حقوقی بین المللی مهر پارسیان تماس بگیرید.

سوالات مهم در موضوع کلاهبرداری در انحصار وراثت

تحصیل تصدیق انحصار وراثت بر خلاف واقع چه مجازاتی دارد؟

آیا حذف اسم یکی از ورثه در زمان درخواست انحصار وراثت جرم است؟

چگونه می توان گواهی حصر وراثت مجدد دریافت کرد؟

در صورت حضور ورثه جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت چه راه قانونی وجود دارد؟

مجازات کلاهبرداری در اخذ انحصار وراثت قابلیت تعلیق و تخفیف دارد؟

وکیل تخصصی پرونده کلاهبرداری در اخذ انحصار وراثت چگونه قابل دستیابی است؟

نحوه جستجوی وکیل پرونده کلاهبرداری در تقسیم ارث و انحصار وراثت چگونه است؟

چگونه امکان وقوع خیانت در امانت جهت اخذ انحصار وراثت وجود دارد؟

اگر اموال متوفی در نزد کسی تلف شود چه مسئولیتی دارد؟

قانون تصدیق انحصار وراثت

مصوب 1309 با اصلاحات و الحاقات 1313/04/27

ماده ۱ – در هر موردی که یک یا چند نفر بخواهند مال متعلق به متوفایی را اعم از منقول یا غیرمنقول و  اسنادی که نزد غیر است به ‌عنوان وراثت اخذ نمایند و یا طلب متوفی را به این عنوان وصول کنند و متصرف یا مدیون بدون انکار وجود مال یا دین یا اسناد، تصدیقی برای سمت و یا انحصار وراثت از آنها بخواهد، باید به طریق ذیل رفتار شود.

ماده ۲ – شخص یا اشخاص مزبور باید برای تحصیل تصدیق وراثت و عده وراث، تقاضای کتبی به یکی از محاکم صلح محل اقامت دائمی متوفی یا محاکم بدایتی که وظایف صلحیه را انجام می دهند، تقدیم کند.

در صورتی که محل اقامت دائمی متوفی در خارج از مملکت باشد به یکی از محاکم صلح تهران باید مراجعه شود.

تبصره: در غیر این مورد خواه اختلاف در وراثت بوده و خواه شخصی که متصرف مال منقول یا غیرمنقول است منکر باشد، امر به اقامه دعوی در محاکم صالحه خاتمه خواهد یافت.

ماده ۳ اصلاحی-  امین صلح یا حاکم بدایتی که وظیفه صلحیه را انجام می دهد باید تمام ادله و اسناد مستدعی و یا مستدعیان تصدیق را از ورقه سجل احوال و شهادت شهود و غیره تحت نظر گرفته شرحی در مجله رسمی و یکی از جراید محل به خرج مستدعی و یا مستدعیان، سه دفعه متوالیا ماهی یک دفعه اعلان کرده و پس از سه ماه از تاریخ انقضای اولین نشر در صورتی که معترضی نبود تصدیقی مشعر بر وراثت و تعیین عده وراث به مستدعی یا مستدعیان می‌دهد و در صورت اعتراض امین صلح و یا حاکم بدایتی که وظیفه صلحی را انجام میدهد مطابق اصول رسیدگی کرده حکم خواهد داد.

این حکم قابل استیناف و تمیز است.

در صورتی که معترض ادعای خود را تا دو ماه تعقیب نکرد به تقاضای مستدعی یا مستدعیان حق اعتراض او ساقط و محکوم به ادای خسارت می شود.

کلاهبرداری در انحصار وراثت

تا چه مبلغی از مال از آگهی در روزنامه برای حصر وراثت معاف است؟

هرگاه مال منقول متعلق به متوفی که مورد مطالبه واقع شده بیش از ۵۰۰ ریال قیمت نداشته باشد انتشار اعلان مذکور فوق به عمل نخواهد آمد و امین صلح یا حاکم بدایة باید خارج از نوبت به تمام ادله و اسناد مستدعی تصدیق رسیدگی کرده و شهود را در صورتی که باشد استماع نماید و رای مقنضی راجع به دادن تصدیق یا رد آن تقاضا بدهد. در هر حال در این مورد مخارج مذکور در ماده ۸ اخذ نخواهد شد.

رای محکمه دائر به رد تقاضای تصدیق قابل استیناف و تمیز است.

اعتراض دادستان به صدور گواهی انحصار وراثت اموال بی وارث

در کلیه مواردی که مدعی العموم تشخیص بدهد که متوفی بلاوارث بوده و تقاضای شخص یا اشخاص برای صدور تصدیق بی اساس است مثل مدعی خصوصی می تواند بر تقاضای مذکور اعتراض کند. در موردی هم که مال منقول متعلق به متوفی بیش از ۵۰۰ ریال قیمت نداشته و بر اثر تقاضای شخص یا اشخاص تصدیق انحصار وراثت صادر شده باشد در صورتی که مدعی العموم متوفی را بلاوارث بداند می‌تواند بر تصدیق مواردی که اشخاص به استناد تصدیق انحصار وراثت که قبل از اجرای این قانون صادر شده مطالبه مال یا حقی از دولت بنمایند، مدعی العموم تا ۳ ماه از تاریخ اجرای این قانون حق اعتراض بر تصدیق مذکور خواهد داشت.

ماده – ۴ در صورتی که با نبودن معترض رای امین صلح یا حاکم بدایتی که وظیفه صلحیه را انجام میدهد دایر بر رد تقاضای مستدعی یا مستدعیان تصدیق باشد، آنها می توانند  ده روز پس از ابلاغ رای به نزدیک‌ترین محکمه بدایت شکایت کنند.

رای آن محکمه بدایت پس از استماع عقیده مدعی‌العموم قاطع خواهد بود.

وظیفه امین اموال در استرداد به ورثه

ماده ۵ – مدیون یا متصرف مال متوفی باید در مقابل اخذ اصل و یا سواد مصدق تصدیق امین صلح یا حاکم بدایت دین خود را که به متوفی داشته و مال متعلق به او را که نزد خود دارد به صاحب یا صاحبان تصدیق تادیه و یا تسلیم کند.

در صورت استنکاف مسئول خسارات وارده بر دارندگان تصدیق خواهد بود.

در صورت تادیه دین و یا تسلیم مال در مقابل هر مدعی وراثت بری محسوب خواهد شد.

مدعی مزبور حق رجوع به شخص یا اشخاصی خواهد داشت که طلب متوفی را وصول و یا مال متعلق به او را دریافت نموده اند.

ماده ۶ – اگر اموال منقول و غیرمنقول و وجه نقد متعلق به اشخاص مجهول الوارث که در تصرف دولت یا موسسات تجارتی و یا صرافی و غیره و یا اشخاص است ظرف ۱۰ سال نسبت به مال منقول و وجه نقد و ۲۰ سال نسبت به مال غیر منقول از تاریخ فوت مالک، کسی به عنوان وراثت ادعا ننماید دیگر ادعایی پذیرفته نخواهد شد و اموال مزبور متعلق به دولت است که مصرف موسسات خیریه برساند.

تبصره: موسسات تجارتی و صرافی و غیره و یا اشخاصی که اموال مجهول الوارث نزد آنها است مکلفند به وسیله پارکه های بدایت هر محل آن اموال را تسلیم و یا تادیه دولت نمایند.

ماده ۷- مفاد مواد فوق در موردی نیز باید رعایت شود که اداره ثبت اسناد و املاک برای صدور سند مالکیت و یا تبدیل ملکی که به نام متوفی ثبت شده است به اسم وارث یا وراث او برای هر مقصود دیگری از تقاضا کننده سند مالکیت و یا تبدیل و غیره تصدیقی برای وراثت و عده وراث بخواهد.

ماده 8- مستدعی تصدیق وراثت باید مخارج ذیل را پرداخت کند.

برای رسیدگی نزد امین صلح یا حاکم بدایت

هزینه‌های اخذ تصدیق.

برای هر رونوشت که از تصدیق داده میشود.

کلاهبرداری در انحصار وراثت

مجازات کلاهبرداری در اخذ گواهی حصر وراثت

ماده ۹ – هرگاه معلوم شود که مستدعی تصدیق با علم به عدم وراثت خود تحصیل تصدیق وراثت نموده و یا با علم به وجود وراثتی غیر از خود تحصیل تصدیق بر خلاف حقیقت کرده است کلاهبردار محسوب و علاوه بر ادای خسارت به مجازاتی که در قانون برای این جرم مقرر است محکوم خواهد شد.

مجازات شهادت دروغ در امضای استشهادیه تصدیق انحصار وراثت

ماده 10-  هر شاهدی که در موضوع تحصیل تصدیق وراثت بر خلاف حقیقت شهادت دهد برای شهادت دروغ تعقیب و به مجازاتی که برای این جرم مقرر است محکوم خواهد شد.

خیانت در امانت نسبت به اموال موروثی

ماده ۱۱-  هرگاه متصرفین مال متعلق به اشخاص مجهول الوارث و یا مدیونین به اشخاص مزبور بعد از انقضاء مدتی که به موجب ماده ۶ مقرر است مال و یا دین و یا منافع حاصله از آن را مطابق تبصره ماده مذکور به دولت تسلیم و یا تادیه نمایند به مجازاتی که به موجب قوانین جزایی برای خیانت در امانت مقرر است محکوم خواهند شد در صورتی که متصرف یا مدیون شرکت باشد مدیر شرکت و یا شعبه آنکه متصرف و یا مدیون است مسئول اجرای مقررات تبصره ماده ۶ بوده و در صورت تخلف به مجازات مذکور فوق محکوم خواهد شد

ماده ۱۲ – اگر مال در معرض تلف و تضییع بوده یا اعتبار مدیون و یا کسی که مانند اوست مشکوک باشد محکمه می‌تواند برای حفظ مال، اقدامات لازمه را اعم از فروش یا توزیع آن به محل معتبری و یا گرفتن ضامن به عمل آورد.

ماده ۱۳ الحاقی-

امین صلح یا حاکم بدایتی که وظیفه صلحی را انجام می‌دهد در صورتی که مدرک استشهاد نامه بوده و هویت شهود با انتصاب امضا یا مهر به منتسب علیه در نزد محکمه معلوم نبوده و یا مفاد شهادت مجمل و مبهم باشد می تواند شهود را احضار کرده و شهادت آنان را استماع کند. چنانچه شاهد در خارج از مقر محکمه ساکن باشد تحقیق از شاهد به وسیله محکمه محل اقامت شاهد یا نزدیکترین محکمه محل اقامت شاهد به عمل خواهد آمد.

در تصدیق انحصار وراثت امین صلح یا حاکم بدایت باید نسبتی را که مستدعی تصدیق با مورث خود دارند و همچنین نسبت سهم الارث آنها را از متروکات به نحو اشاعه معین نماید.

ماده ۳۶۲ قانون امور حسبی

پس از انقضای یک ماه از تاریخ نشر آگهی در صورتی که‌ معترضی نبود دادگاه تمام ادله و اسناد درخواست‌ کننده تصدیق را از برگ شناسنامه و گواهی گواه و غیره در نظر گرفته‌، تصدیقی مشعر بروراثت و تعیین تعداد وراث و نسبت آن‌ها به متوفی صادر می‌نماید ود ر صورت اعتراض دادگاه جلسه‌ای برای رسیدگی به اعتراض معین‌ نموده و به معترض و درخواست‌کننده تصدیق اطلاع می‌دهد و درجلسه پس از رسیدگی حکم خواهد داد.

این حکم برابر مقررات قابل تجدیدنظر است.

‌ماده ۳۶۳ قانون امور حسبی

دادگاه بخش می‌تواند گواه‌ها را احضار کرده و گواهی آنان را استماع کند. چنانچه گواه در خارج از مقر دادگاه ساکن باشد تحقیق از گواه به‌ وسیله دادگاه محل اقامت گواه یا نزدیکترین دادگاه محل اقامت گواه به عمل خواهد آمد

‌ماده ۳۷۳ قانون امور حسبی

در تصدیق انحصار وراثت به درخواست ورثه دادگاه حصه هر یک از ورثه را معین می‌نماید.

صدور گواهی انحصار وراثت در صلاحیت شورای حل اختلاف محل سکونت متوفی قرار دارد.

ماده ۱۴ الحاقی-

هرگاه تقاضای تصدیق انحصار وراثت برای تقدیم اظهارنامه ثبت املاک و یا به طور کلی مربوط به امور مذکور در ماده ۷ به عمل آید تقاضا کننده باید تصدیقی از اداره ثبت بر لزوم اثبات انحصار وراثت تحصیل کرده و به تقاضانامه خود ضمیمه نماید. در این صورت امین صلح یا حاکم بدایة اعلان مذکور در ماده ۳ را به اداره ثبت محل ارسال می دارد تا جزء اعلانات ثبت منتشر شده و مخارج اعلان نیز مثل اعلانات ثبت محسوب گردد.

در مورد این ماده فقط نصف مخارج مذکور در ماده ۸ اخذ خواهد شد.

‌ماده ۳۷۴ قانون امور حسبی

در صورتی که ورثه بخواهند ملک غیر منقولی که به نام مورث ثبت شده است به نام آنها ثبت گردد باید تصدیق انحصار وراثت یا‌ رونوشت گواهی شده آن را که مشتمل بر تعیین سهام باشد به اداره ثبت تسلیم نمایند.

وکیل تخصصی کلاهبرداری در انحصار وراثت

خدمات تخصصی گروه وکلای ملک و حقوقی تهران

موسسه حقوقی مهر پارسیان، با به کارگیری برترین وکلای تخصصی ملکی در شمال تهران خدمات زیر را ارئه خواهد نمود:

مشاوره حقوقی آنلاین و حضوری با وکیل تقسیم ارث در تهران

قبول وکالت در پرونده اختلافات ملکی بین مالک و سازنده

قبول وکالت در مطالبه وجه چک و سفته، مطالبات بانکی و اختلافات مالی بین شرکاء

قبول وکالت در پرونده تصرف عدوانی حقوقی، مزاحمت و ممانعت از حق حقوقی، خلع ید

تنظیم دادخواست جهت دعاوی ملکی و حقوقی در تهران

قبول وکالت در پرونده الزام به اخذ پایانکار، صورتمجلس تفکیکی و الزام به تنظیم سند رسمی

تنظیم و تهیه لایحه دفاعیه جهت ارائه به دادگاه حقوقی و ملکی در تهران

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل تخصصی ملک و حقوقی در تهران به یکی از راههای زیر اقدام کنید.

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل تخصصی انحصار وراثت و تقسیم ارث

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل متخصص انحصار وراثت و تقسیم ارث

09120067664

09120067669

09121281014

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

دفتر وکیل پایه یک ویژه پرونده کلاهبرداری در انحصار وراثت

حقوق خانوادهمقالات کیفری

کلاهبرداری انحصار وراثتکلاهبرداری در تقسیم ارث

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *