اختلاس کارکنان نیروهای مسلح

اختلاس کارکنان نیروهای مسلح

اختلاس کارکنان نیروهای مسلح


با موضوع جرم اختلاس کارکنان نیروهای مسلح همراهتان هستیم.

در شرکتها یا سازمانهای خصوصی، برداشت اموال مربوط به شرکت، کارمند را در معرض اتهام خیانت در امانت قرار می‌دهد.

اما برداشت وجوه و اموال سازمانهای دولتی، جرمی به نام اختلاس است.

مجازات اختلاس به مراتب شدیدتر از مجازات خیانت در امانت است، در سازمان نیروهای مسلح، تصاحب اموال و اشیاء نظامی، با عنوان جرم اختلاس نظامی قابل تعقیب است.

مجازات تعیین شده برای نیروهای مسلح در بعضی جرایم شدیدتر از افراد عادی است.

چرا که بعضی از اموال، اسناد، اشیاء و مطالبات نظامی با امنیت کشور سر و کار دارد.
در موسسه حقوقی و داوری بین المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان، دپارتمان تخصصی جرایم نظامی ایجاد شده است.
در صورت نیاز به وکیل تخصصی دادسرا و دادگاه نظامی در سراسر کشور با گروه وکلای مهر تماس بگیرید.

وکیل دادگاه تجدید نظر نظامی

تشکیلات دادسرا و دادگاه نظامی در ایران

سازمان قضائی نیروهای مسلح کشور، یکی از سازمانهای زیر مجموعه قوه قضائیه است. رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح توسط رئیس قوه قضائیه انتخاب و منصوب می شود.

سند جعلی و استفاده از آن

در مرکز هر استان نیز سازمان قضائی استان تشکیل شده است. در بعضی از شهرستانها نیز حسب نیاز دادسرای ناحیه تشکیل شده است.
رسیدگی به جرم اختلاس کارکنان نیروهای مسلح در دادسرا و دادگاه‌های نظامی صورت می‌پذیرد.
تفکیک صلاحیت دادسرای نظامی بر اساس درجه و جایگاه شغلی
به اتهام نظامیان دارای درجه سرهنگی که در محل سرتیپ دومی و بالاتر شاغل هستند در دادسرای نظامی مرکز استان.
نظامیان دارای درجه سرتیپ دومی در صورت عدم شمول ماده 307 قانون آیین دادرسی کیفری.

وکیل پایه یک کلاهبرداری در شیراز

اگر مامور پلیس اموال مربوط به متهم را به نفع خود تصاحب کند کدام دادسرا صلاحیت دارد؟

ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری

به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اعضای نیروهای مسلح به‌ جز جرایم در مقام ضابط دادگستری در سازمان قضائی رسیدگی می‌شود.

تبصره ۴- جرم در مقام ضابط دادگستری، جرمی است که ضابطان در حین انجام وظایف قانونی خود در ارتباط با جرایم مشهود و یا در راستای اجرای دستور مقام قضائی دادگستری مرتکب می‌شوند.
بنابراین به جرم مذکور در دادسرای عمومی رسیدگی خواهد شد.

خیانت در امانت کارمند شرکت خصوصی

برای انتخاب وکیل تخصصی دادسرا و دادگاه نظامی چه باید کرد؟

ماده 625 قانون آیین دادرسی کیفری

در جرایم علیه امنیت کشور یا در مواردی‌ که پرونده مشتمل بر اسناد و اطلاعات سری و به‌کلی سری است و رسیدگی به آنها در صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح است، طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید سازمان قضائی نیروهای مسلح باشد، انتخاب می‌نمایند.

تعیین وکیل در دادگاه ‌نظامی ‌زمان‌جنگ تابع مقررات مذکور در این‌ ماده است.

مصادیق کالای قاچاق

بنابراین صرفا در جرایم امنیتی وکلای مورد تایید سازمان قضائی حق مداخله دارند.
در سایر جرائم مانند اختلاس، ارتشاء و جرائم مالی نیروهای مسلح همه وکلا امکان حضور دارند.
در صورت نیاز به وکیل تخصصی دادسرا و دادگاه نظامی با گروه وکلای مهر تماس بگیرید.

ماده 119 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح

مصوب 1382
هر نظامی وجوه یا مطالبات یا حواله‌ها یا اسناد و اشیاء و لوازم و یا سایر‌اموال را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده به نفع خود یا دیگری برداشت یا تصاحب ‌نماید مختلس محسوب و علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس حسب مورد به مجازات ‌زیر محکوم می‌شود:

الف – هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهاء مال مورد اختلاس تا یک میلیون (000 000 1) ریال باشد به حبس از یک تا پنج سال و جزای نقدی معادل دو برابر وجه یا ‌بهاء مال مورد اختلاس و تنزیل یک درجه یا رتبه.

توهین از طریق فضای مجازی

مجازات درجه پنج

ب – هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهاء مال مورد اختلاس بیش از یک‌ میلیون (000 000 1) ریال تا ده میلیون (000 000 10) ریال باشد به حبس از دو تا ده ‌سال و جزای نقدی معادل دو برابر وجه یا بهاء مال مورد اختلاس و تنزیل دو درجه یا رتبه. مجازات درجه چهار

ج – هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهاء مال مورد اختلاس بیش از ده میلیون (000 000 10) ریال باشد به حبس از سه تا پانزده سال و جزای نقدی معادل دو برابر‌وجه یا بهاء مال مورد اختلاس و اخراج از نیروهای مسلح.

مجازات درجه سه

تبصره 1
چنانچه عمل اختلاس توأم با جعل سند و نظایر آن باشد مرتکب به ‌مجازات هر دو جرم محکوم می‌شود.
خریداری اموال اختلاس شده نیروهای مسلح
مساعدت در تضییع اموال اختلاس شده نیروهای مسلح

وکیل پایه یک دادگستری جماران

وکیل پرونده سرقت تهران

تبصره 2
هرکس با علم به اینکه اموال مورد اختلاس فوق‌الذکر به نیروهای مسلح ‌تعلق دارد آن را خریداری یا در تضییع آن مساعدت نماید علاوه بر استرداد اموال یا حسب‌ مورد مثل یا قیمت آنها به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌شود. مجازات درجه 5 اختلاس کارکنان نیروهای مسلح

تبدیل مجازات اختلاس کارکنان نظامی

جرایم نیروهای مسلح به دو قسمت دسته‌بندی می‌شوند:
به حکایت ماده 2 قانون جرایم نیروهای مسلح، رسیدگی به جرایمی که مربوط به نیروهای مسلح بوده، در صلاحیت دادگاه نظامی هستند.

لذا مجازات آنها نیز در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح تعیین شده است. بنابراین قاضی طبق این قانون اقدام به صدور حکم می‌کند. تعلیق و تخفیف مجازات‌های مذکور نیز طبق همین قانون خواهد بود.

بر اساس ‌ماده 3 این قانون، در کلیه مواردی که حداکثر مجازات حبس در این قانون «‌تا دو سال» است ‌دادگاه می‌تواند در صورت وجود جهات مخففه مجازات حبس را تا یک سوم حداقل‌ مجازات قانونی جرم تخفیف داده یا به یکی از مجازات‌های ذیل متناسب با مجازات ‌اصلی تبدیل کند.

وکیل دادسرای نظامی شمال تهران

در مورد کارکنان پایور، کسر حقوق و مزایا به میزان یک چهارم از 6 ماه تا یک سال. جزای نقدی از دو میلیون ریال تا بیست میلیون ‌ریال. محرومیت از ترفیع از سه ماه تا یک سال. انفصال موقت از خدمت از سه ماه تا 6 ماه و منع از اشتغال به خدمت در یک نقطه یا نقاط معین از 6 ماه تا یک سال.

در مورد کارکنان وظیفه، اضافه خدمت از دو ماه تا چهار ماه. جزای نقدی از یک میلیون ریال تا 10 میلیون ریال. منع از اشتغال به خدمت در یک نقطه یا نقاط معین حداقل به مدت 6 ماه و ‌حداکثر تا پایان خدمت وظیفه و در صورتی که باقیمانده خدمت دوره ضرورت کمتر از‌ 6 ماه باشد دادگاه می‌تواند مدت باقیمانده را مورد حکم قرار دهد.

شرکت در نزاع دسته جمعی

تخفیف مجازات اختلاس کارکنان نظامی

همچنین بر اساس ‌ماده 4 این قانون، در کلیه مواردی که حداکثر مجازات حبس در این قانون «‌بیش از دو سال تا ‌پنج سال» است دادگاه می‌تواند در صورت وجود جهات مخففه، مجازات حبس را تا یک‌سوم حداقل مجازات قانونی جرم تخفیف دهد یا به یکی از مجازات‌های ذیل متناسب با‌ مجازات اصلی تبدیل کند.

در مورد کارکنان پایور، جزای نقدی از 10 میلیون ریال تا پنجاه میلیون ‌ریال؛ محرومیت از ترفیع از 6 ماه تا دو سال؛ تنزیل یک درجه یا رتبه و انفصال موقت از 6 ماه تا یک سال و در مورد کارکنان وظیفه نیز جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا 30 میلیون ‌ریال و اضافه خدمت از سه ماه تا 6 ماه است.

استفاده از سند جعلی

قانونگذار همچنین در ماده 5 قانون جرایم نیروهای مسلح مقرر کرده است که در تمام مواردی که حداکثر مجازات حبس در این قانون «‌بیش از پنج سال» ‌است.

دادگاه می‌تواند در صورت وجود جهات مخففه، مجازات حبس را تا یک سوم‌ حداقل مجازات قانونی جرم تخفیف داده یا به یکی از مجازات‌های ذیل متناسب با مجازات ‌اصلی تبدیل کند: در مورد کارکنان پایور، جزای نقدی از 30 میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال؛

محرومیت از ترفیع از دو سال تا چهار سال؛ تنزیل یک تا دو درجه یا رتبه و انفصال موقت به مدت یک سال و در مورد کارکنان وظیفه نیز جزای نقدی از 10 میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال و اضافه خدمت از 6 ماه تا یک سال است.

2- مجازات، تخفیف و تبدیل جرایمی که مربوط به نیروهای مسلح بوده و در صلاحیت دادگاه نظامی هستند و مجازات آنها در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح تعیین نشده است، بر اساس قانون مربوط به آن جرم به عمل خواهد آمد.

رسیدگی به جرم اختلاس کارکنان نیروهای مسلح در کجا انجام می‌شود؟

رسیدگی به جرم اختلاس کارکنان نیروهای مسلح در دادسرا و دادگاه‌های نظامی صورت می‌پذیرد.

وکیل پایه یک دادگستری دیباجی اختیاریه

مجازات اختلاس کارکنان نیروهای مسلح چیست؟

مجازات اختلاس این افراد حبس و جزای نقدی است که با توجه به میزان اموال اختلاس شده، میزان آنها متفاوت است و در برخی موارد نیز اخراج می‌باشد.

 

 

معرفی بهترین وکیل جرائم مالی نیروهای مسلح و اختلاس کارکنان نیروهای مسلح

_

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

_

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9 و 10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر موسسه مهر پارسیان (محمدرضا مهری) در تهران

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

ارسال پیام از طریق شماره واتس اپ و تلگرام

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت مهر پارسیان – محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی محمدرضا مهری

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
امکان مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
بهترین وکیل کیفری تهران
معرفی بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
معرفی وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

5/5 - (25 امتیاز)

1 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.