همه چیز در مورد سفته

همه چیز در مورد سفته

همه چیز در مورد سفته


با موضوع همه چیز در مورد سفته با شما عزیزان همراه هستیم.

قانون سفته

سفته تعهد به پرداخت است اما دستور پرداخت می باشد. سفته دو طرف دارد.
طرف اول: صادر کننده یا متعهد
طرف دوم: دارنده یا متعهد
شرایط شکلی سفته
طبق ماده 308 قانون تجارت شکلی سفته عبارتند از:
1-مهر یا امضای
در صورت فقدان مهر یا امضای سند هیچ اثرحقوقی ندارد.
2.تاریخ صدور سفته
تاریخ صدور به روز و ماه و سال الزامی می‌باشد.
3.مبلغ سفته
تعیین مبلغ سفته الزامی است.
اگر چه طبق ماده 308ق.ت مبلغ سفته حتما به حروف باشد. اما اگر با عدد نوشته شود باز هم معتبر است.
4.گیرنده وجه
سفته به سه حالت صادر می‌شود
الف) در وجه شخص معین
ب) به حوالی کرد شخص معین
ج) وجه حامل

قید نام گیرنده الزامی نمی‌باشد زیرا در این حالت سفته در وجه حامل محسوب می‌شود صدور سفته در وجه صادر کننده سفته امکانپذیر نمی‌باشد و چنین سفته ای قابلیت ظهر نویسی ندارد.
همه چیز در مورد سفته

تاریخ تادیه

به نظر می رسد در صورت عدم تعیین تاریخ تادی، سفته عندالمطالبه محسوب می شود. سفته می‌تواند به صورت عندالمطالبه صادر شود. عندالمطالبه بودن سند یعنی پرداخت وجه ستدد بعد از مطالبه .به رویت بودن سند یعنی، پرداخت بعد از ارایه سند.
تاریخ تادیه وجه سفته نیز می‌توان مانند برات معین شود مثلا به وعده معین یا به وعده از رویت یا به رویت. مثلا در سفته به روایت، طبق ماده274 ق.ت مهلت ارایه سند به صادر کننده جهت پرداخت یک سال است و در صورت عدم ارایه، حق مراجعه به ظهر نویسان از بین می‌رود.

بهترین وکیل چک و سفته تهران

نکته: قانون گذار امکان تادیه سفته را جز مندرجات الزامی ذکر نکرده است. به عقیده دکتر کاویانی و ستوده، ماده 223 ق.ت در سفته کاربردندارد ودر صورت عدم تعیین مکان تادیه، اقامتگاه قانونی صادر کننده، مکان پرداخت. اما به عقیده دکتر اسکینی محل پرداخت مانند برات باید تصریح شود.
همه چیز در مورد سفته

نمونه دادخواست الزام به انتقال‌ سهام

عنوان سفته

قانون تجارت تصریحی مبنی بر قید عنوان ندارد اما عملا سفته در فرم چاپی مخصوص منتشر می شود و عنوان ان نیز در فرم چاپی قید می‌شود.
مندرجات الزامی سفته.
1.مهر یا امضا 2.تاریخ صدور3.مبلغ معین4.تاریخ تادیه (اختلاف نظر وجود دارد)

ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط شکلی

ضمانت اجرای رعایت مندرجات ماده 308 ق.ت، در قانون تصریح نشده است اما عدم رعایت شرایط الزامی موجب می‌شود سند، اعتبار سند تجاری سفته را نداشته و سند عادی محسوب می‌شود تابعیت سفته از مقررات برات:
طبق ماده 309 ق.ت (تمام مقرارت راجع به بروات تجارتی در مورد فته طلب نیز لازم الرعایه است)

مواد 306 ق.ت در خصوص سفته نیز رعایت می شود .کلیه مقرارت راجع به برات در خصوص سفته نیز رعایت می‌شود مگر مقررات راجع به قبولی (قبولی یا نکول اعتراض نکول) و تعدد نسخ هم چنین همان طور که می خواندیم صدور برات در وجه حامل بلاموضوع است اما صدور سفته در وجه حامل امکان پذیر است.

مسئولیت در سفته

صادر کننده و پشتنویسان سفته قبل از رسیدن مسئولیتی ندارد زیرا در سفته قبولی وجود ندارد و مسئولیت آن‌ها فقط بعد از سر رسیدن و نسبت به پرداخت است.

صادر کننده سفته

مراجعه به صادر کننده سفته مهلت زمانی محدودی ندارد زیرا صادر کننده سفته مدیون اصلی سفته است.
شرط عدم مسئولیت صادر کننده سفته باطل است.
همه چیز در مورد سفته

مسئولیت پشت نویسی سفته

پس از مراجعه به صادر کننده سفته و عدم پرداخت وجه، دارنده بعد از اعتراض عدم تادیه طبق ماده 249 ق.ت می توان به ظهرنویسان مراجعه کند.

دارنده پس از رسیدن برات و مراجعه به صادر کننده و اعتراض عدم تادیه ظرف ده روز ارز تاریخ اعتراض عدم تادیه می‌تواند مستقیما به هر کدام از ظهر نویسان مراجعه کند.
بر اساس مواد 286و278 ق.ت مهلت اقامه دعوای دارنده به یکی از ظهر نویسان مراجعه نموده و وجه را در یافت کرد، ظهر نویس پرداخت کننده حق خواهد داشت تا به ایادی ما قبل مراجعه کند. مهات مراجعه مانند حالت پیش از همان یک سال و دو سال است اما مبدا دیگر زمان اعتراض عدم تادیه نسبت مبدا شروع مهلت بسته به این دارد که ظهر نویس چگونه وجه را پرداخت کرده باشد. اگر با اقامه دعوا پرداخت کرده باشد مهلت ،از فردای روز پرداخت شروع می‌شود.

حواله ارزی چیست

نکته: شرط عدم مسئولیت ظهر نویس سفته مانند برات و چک صحیح است.

مدت زمان اقامه دعوا علیه ظهر نویس

اقامه دعوای دارنده علیه ظهر نویس 1یا2سال از تاریخ اعتراض عدم تادیه
اقامه دعوای پشتنویس علیه . ظهر نویس قبلی/ 1 یا 2 سال از فردای روز پرداخت یا از فردای ابلاغ احضاریه دادگاه
مسئولیت ضامن سفته
تنظیم و تکمیل سفته

در جمع بندی مطالبی که گفته شد:
به جهت اینکه بشود نام یک سند را بر سفته گذاشت، باید مشخصات ظاهری آن رعایت شود، در غیر این صورت، سفته‌ای که امضا می‌کنید مشمول مقررات نمی‌شود.
اول اینکه مبلغ باید به صورت تمام حروف روی آن نوشته شده باشد. مبلغی که تعهد می‌کنید نباید از مبلغ اسمی آن بیشتر باشد، در واقع مبلغ اسمی، سقفی است برای تعهد در آن سند؛ مثلا برای تعهدکردن ۲۷۰ میلیون ریال باید سفته ۳۰۰ میلیونی بخرید.

دوم اینکه گیرنده وجه مشخص باشد البته حتما لازم نیست نام شخص خاصی روی سفته نوشته شود. سفته می‌تواند در وجه حامل باشد یا به شخص دیگری حواله شود؛ عبارت “حواله‌کرد” برای همین است.

وکیل وصول سفته شمال تهران

مطلبی که باید به آن توجه کنید این است که تاریخ پرداخت آن مشخص باشد. اگر تاریخ نوشته نشود، سفته مشخصات ظاهری خود را از دست می‌دهد و دیگر یک سند تجاری نخواهد بود. بلکه فقط یک سند عادی است که طبق قانون مدنی می‌توان نسبت به وصول مبلغ آن اقدام کرد. در ضمن این امر می‌تواند دلیلی بر عندالمطالبه بودن آن باشد؛ یعنی موقع پرکردن سفته تاریخ برای دو طرف اهمیتی نداشته بلکه مبلغ تعهد شده مهم بوده است.
همه چیز در مورد سفته

نحوه تغییر در سفته

جهت اینکه وضعیت سفته را تغییر دهید، می‌توانید آن را پشت‌نویسی یا ظهرنویسی کنید. مثلا عبارت حواله‌کرد برای انتقال سند به فرد دیگری است، اما چنانچه این عبارت را خط بزنید به این معنی است که حق انتقال را از دارنده سلب کرده‌اید و اگر مجبور به انتقال شوید باید ظهرنویسی کنید و بنویسید که این سند به فلانی منتقل شد و پای نوشته‌تان را هم امضا نمایید.

مضافا می‌توانید برای دریافت وجه به دیگری وکالت دهید که این را هم باید ظهرنویسی کرده و امضا کنید، چون اصولا ظهرنویسی برای انتقال است، اگر برای وکالت در وصول باشد، باید عبارت “برای وکالت” تصریح شود و به امضای دارنده برسد. کسی که با ظهرنویسی وکالت پیدا می‌کند، درست مانند دارنده سفته حق اقامه دعوی را نیز برای وصول آن خواهد داشت.

نحوه انتخاب وکیل خرید و فروش ملک

حق بازداشت در صورت عدم پرداخت

جهت اینکه بتوانید از مسئولیت تضامنی ظهرنویس‌ها برای وصول طلب خود استفاده کنید، باید تا قبل از اینکه یک سال از تاریخ واخواست بگذرد، دادخواستی علیه آن‌ها به دادگاه تقدیم کنید.
اگر این کار را انجام ندهید، بعد از یکسال دعوی شما علیه ظهرنویس‌ها پذیرفته نمی شود، اما اگر دادخواست بدهید، این حق را خواهید داشت که از دادگاه تقاضای تامین کنید؛ به این معنی است که قبل از رسیدگی و صدور حکم، مالی را از اموال طرف دعوی که معادل مبلغ طلب شماست، به دادگاه معرفی کنید تا برای اطمینان از وصول طلب، به نفع شما توقیف شود.

وکیل در شمال تهران

بدین نحو بعد از صدور حکم، حتی در صورتی که ضامن طلب شما را نپذیرد، باز هم وصول طلب شما از مال توقیف شده، امکان دارد.
در این صورت خیلی آسان‌تر و مطمئن‌تر به پولتان می‌رسید، اما اگر اموالی از محکوم پیدا نشود، به استناد ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، می‌توانید تقاضای بازداشت شخص محکوم را کنید.

از جمله نکات مهمی که درباره سفته باید بدانید. این است که : کل ویژگی‌ها و وظایفی که در قانون تجارت برای سفته گفته شده است، در عرف حال حاضر با استفاده از چک خیلی ساده‌تر و مطمئن‌تر اجرا می‌شود؛ بنابراین بهترین و مهمترین کاربردی که امروز برای سفته باقی مانده، استفاده از آن برای ضمانت است؛ یا ضمانت حسن انجام کار یا ضمانت پرداخت اقساط وام و مانند این‌ها.
همه چیز در مورد سفته

شرایط سفته ی وصول نشده

امکان دارد مبلغ تعهد شده، با رسیدن موعد مقرر پرداخت نشود. در این صورت اگر دارنده سفته هستید، باید تا ۱۰ روز بعد از تاریخ سررسید، سفته را واخواست کنید. جهت این کار باید واخواستنامه‌ای تنظیم و به دادگاه رسیدگی‌کننده به امور حقوقی تقدیم کنید.
واخواستنامه چاپی را می‌توان از دادگاه ها و یا حتی از بانک‌ها تهیه کرد.

سفته امکان دارد با ظهرنویسی‌های متعدد به اشخاص متعددی منتقل شود. در این حالت صادرکننده یعنی کسی که آن را امضا میکند و تمام ظهرنویس‌ها همگی در مقابل دارنده آن مسئولیت تضامنی دارند. مسئولیت تضامنی به این معنی است که تمام این افراد مسئول پرداخت تمام مبلغ هستند؛ یعنی اگر دارنده سفته هستید میتوانید به هر کدام از امضاکنندگان که دسترسی راحت تری به او دارید مراجعه نمایید و کل مبلغ را از او بخواهید.

مراحل شکایت ملک ورثه‌ای

برات چیست؟

البته این کار برای هر کدام از امضاکنندگان این حق را به وجود می‌آورد که برای پس گرفتن مبلغی که به دارنده پرداخت نموده، به امضاکننده قبل از خود رجوع نماید؛ یعنی برای هر یک از ظهرنویس‌ها حق مطالبه وجه نسبت به ظهرنویس‌های قبل از خود و در نهایت نسبت به شخص صادرکننده وجود دارد.

نحوه انتقال سفته

شخصی که این سند به نام او صادر شده است، می‌تواند آن را به شخص دیگری انتقال دهد. برای این کار باید سفته را به نام نفر سومی ظهرنویسی نمایید. در این صورت، تمام حقوق و مزایای مربوط به سفته، به دارنده جدید منتقل می‌شود.
انتقال سفته با امضای دارنده آن انجام می‌شود. کسی که سفته به نام او امضا شده یا کسی که با ظهرنویسی به او منتقل شده، دارنده سفته محسوب می‌شود.

دارنده می‌تواند برای وصول وجه تعهد شده، به دیگری وکالت دهد. برای این منظور باید دارنده با نوشتن عبارت وکالت برای وصول را پشت‌نویسی و امضا کند.
همه چیز در مورد سفته

چک؛ جانشین بر حق سفته

سفته همان وظیفه عرفی چک را به عهده دارد، اما به مرور زمان در معاملات چک جای هر سند دیگری را گرفت؛ چراکه برای تعهد پرداخت پول در آینده نیاز به وجود ضمانتی برای اجرای تعهد است. چک به دلیل اینکه جنبه کیفری که می‌تواند داشته باشد این ضمانت را خود به خود و طبق قانون همراه دارد.

جنبه کیفری یعنی صدور چک بلامحل به خودی خود جرم است، بدون اینکه جنبه مسئولیت مدنی و بدهکاری به غیر را در نظر بگیریم. جرم صدور چک پرداخت نشدنی یک جرم مادی صرف است که حتی نیاز به احراز انگیزه ندارد.

وكيل وصول سفته و چک

تفاوت دیگری چک با سفته در این است که برای داشتن چک نیاز به مقدماتی است؛ شما باید در بانک حساب جاری داشته باشید تا بتوانید به نام خود چک صادر کنید. برای باز کردن حساب جاری هم نیاز است به بانک ثابت کنید که منبع مالی مستمر دارید و می‌توانید پول‌های تعهد شده را از آن منبع تامین کنید.

در صورتی که سفته را می‌توانید خیلی راحت و با پرداخت مبلغ معینی بخرید.

سفته را از کجا تهیه نماییم؟

سفته را می‌شود از هر جایی تهیه کرد. از دستفروشان بازار گرفته تا بعضی از دکه‌های روزنامه‌فروشی. لیکن مطمئن‌ترین محل برای تهیه این سند، شعبه‌های بانک ملی است.
اگر آن را از جای نامعتبر بخرید ممکن است مبلغی بیشتر از آنچه مصوب است از شما بگیرند. حتی ممکن است در مقابل مبلغ بیشتر به شما یکسری سند جعلی بدهند که دردسر‌های زیادی بعد‌ها برای شما داشته باشد. بهای مصوب برای سفته عبارت است از ۰.۵ در هزار مبلغ اسمی سند.

دادخواست ابطال سند رهنی بانک

طبق رای وحدت به شماره 597 مورخ 12/2/1374مهلت یک سال مقرر در ماده 286 ق.ت، جهت استفاده از حقی که ماده 249 این قانون برای دارنده برات یا سفته منظور نموده، در مورد ظهر نویس به معنای مصطلح کلمه بوده و ناظر به شخصی که ظهر سفته را عنوان ضامن امضاء نموده است. زیرا با توجه به طبع ضمان و مسئولیت ضامن در هر صورت بنا برقول ضم ذمه به ذمه یا انتقال آن در قبال دارنده سفته یا برات، محدودیت مذکور در ماده 286 ق.ت درباره ضامن مورد نداشته است.
همه چیز در مورد سفته

_

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

_

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9 و 10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر موسسه مهر پارسیان (دکتر محمدرضا مهری) در تهران

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

ارسال پیام از طریق شماره واتس اپ و تلگرام

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت مهر پارسیان – دکتر محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی دکتر محمدرضا مهری

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

امتیاز دهی به مقاله

1 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.