وکیل ابطال مزایده

وکیل ابطال مزایده

وکیل ابطال مزایده


با بررسی موضوع  وکیل ابطال مزایده همراهتان هستیم.

در حقیقت مزایده یک امر قانونی است که برای آن الزامات و ضوابط خاصی تعیین شده است، اگر مزایده، نقص قانونی داشته باشد و شرایط و ضوابط آن به طور کامل و مطابق قانون صورت نگیرد موضوع ابطال مزایده مطرح خواهد شد.

در گروه وکلای حقوقی مهر پارسیان، تیم پژوهشی به بررسی موضوع وکیل ابطال مزایده پرداخته و همچنین آماده ارائه خدمات در این زمینه به شما مخاطبان می‌باشد.

سوالات مهم در بررسی موضوع وکیل ابطال مزایده:

 1. مزایده چیست؟
 2. مزایده در چه صورتی انجام می‌گیرد؟
 3. ابطال مزایده چیست؟
 4. ابطال مزایده مطابق قانون اجرای احکام مدنی چگونه است؟
 5. ابطال مزایده با توجه به آیین نامه ی اجرایی اسناد رسمی لازم الاجرا به چه صورت است؟
 6. مهلت ابطال مزایده چقدر است؟
 7. چه مرجعی به ابطال مزایده رسیدگی می‌کند؟
 8. بهترین وکیل در زمینه وکیل ابطال مزایده کیست و دارای چه ویژگی‌هایی می‌باشد؟

مزایده چیست؟

مزایده یکی از روش‌هایی است که ذینفع از طریق آن به حق خود برسد که توسط قانونگذار برای انجام موارد خاص که در قانون پیش بینی شده است، استفاده می‌شود و هدف از انجام آن برقراری عدالت است که از طریق خرید اموال دولتی و یا خرید اموالی که توسط دادگاه توقیف شده، محقق می‌شود.

وکیل برای ابطال سند رسمی

مزایده عبارت است از این که مالی در معرض فروش قرار گیرد و هر خریداری که قیمت بیشتری را پیشنهاد نماید، می‌تواند آن مال را تملک کند.

بنابراین در مزایده اموال متعلق به بخش دولتی یا خصوصی به فروش گذاشته می‌شود و با بالاترین قیمت پیشنهادی به فروش می‌رسد.

مزایده در چه صورتی انجام می‌گیرد؟

در صورتی که شخصی در دادگاه محکوم شود، باید در مهلت تعیین شده، نسبت به پرداخت محکوم به «یعنی آنچه بدان محکوم شده است» اقدام کند و درصورتی که محکوم به را پرداخت نکند، بنابراین محکوم له می‌تواند با معرفی اموال محکوم علیه در جهت توقیف اموال او اقدام کند.

در اینجا در صورتی که اموال محکوم علیه اعم از منقول و غیر منقول توقیف شود در معرض فروش قرار خواهد گرفت.

‌مطابق ماده ۱۱۴ قانون اجرای احکام مدنی:

«فروش اموال از طریق مزایده به عمل می‌آید.»

ابطال مزایده چیست؟

در حقیقت مزایده دارای اصول و قواعدی می‌باشد که باید مطابق با آن قواعد انجام شود، در صورتی که مزایده مطابق با قانون انجام نشود و نواقصی داشته باشد، باید مزایده ابطال شود.

مزایده در دادگاه بیشتر در مواقعی انجام خواهد شد که اموال خوانده، توسط دادگاه توقیف شده باشد و به موجب رای قطعی دادگاه خوانده محکوم شده باشد، در اینجا اجرای احکام مال متعلق به او را به مزایده خواهد گذاشت تا حقوق خواهان دعوا تامین شود. در اینجا در صورتی که فرایند مزایده مطابق مقررات قانونی انجام نشود، ذینفع می‌تواند تقاضای ابطال مزایده را در روند اجرای حکم مطرح کند.

ابطال مزایده مطابق قانون اجرای احکام مدنی چگونه است؟

قانون گذار در مواد ۱۳۶ و ۱۳۷ قانون اجرای احکام مدنی در مورد ابطال مزایده اموال منقول و غیر منقول تعیین و تکلیف می‌کند.

وکیل ملکی نیاوران

مطابق ماده ۱۳۷ قانون اجرای احکام مدنی:

«ترتیب فروش اموال غیر منقول به استثنای مواردی که در این بحث معین گردیده مانند فروش اموال منقول است.»

‌و مطابق ماده ۱۳۶ قانون اجرای احکام مدنی:

«در موارد زیر فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می‌شود:

 1. هر‌گاه فروش در غیر روز و ساعت معین یا در غیر محلی که به موجب آگهی تعیین گردیده به عمل آید.
 2. هر‌گاه کسی را بدون جهت قانونی مانع از خرید شوند و یا بالا‌ترین قیمتی را که خواسته است رد نماید.
 3. در صورتی که مزایده بدون حضور نماینده دادسرا باشد.
 4. در صورتی که خریدار طبق ماده ۱۲۷ ممنوع از خرید بوده باشد.

‌شکایت راجع به تخلف از مقررات مزایده در موارد مذکور ظرف یک هفته از تاریخ فروش به دادگاه داده می‌شود و قبل از انقضای مهلت مذکور یا قبل از‌اتخاذ تصمیم دادگاه (‌در صورت وصول شکایت) مال به خریدار تسلیم نخواهد شد.»

ابطال مزایده طبق آیین نامه اجرایی اسناد رسمی به چه صورت است؟

مطابق ماده 138آیین نامه اجرایی اسناد رسمی:

«در موارد زیر فروش از درجه اعتبار ساقط است و باید آگهی مزایده طبق مقررات تجدید شود:

 1. هرگاه فروش در روز و ساعت و یا محلی که در آگهی معین شده به عمل نیاید.
 2. هرگاه بدون جهت قانونی مانع خرید کسی شوند و یا بالاترین قیمتی را که پیشنهاد شده است رد کنند.
 3. در صورتی که مزایده بدون حضور نماینده دادسرا به عمل آید.
 4. در صورتی که مباشرین فروش و کارمندان اداره ثبت در خرید شرکت کرده باشند.»

نمونه پرونده‌هایی در مورد ابطال مزایده:

_ در یک پرونده دادگاه به تقاضای یکی ازشرکاء رأی به فروش اجباری صادر می‌نماید و ملک فروخته می‌شود عروس متوفی با تقدیم مدارکی مدعی مالکیت یک دانگ از ملکی که حکم به فروش آن صادر شده و فروخته شده، می شود و ابطال عملیات مزایده در اجرای احکام مدنی را خواستار شده است.سوالی که مطرح می‎‌شود این است که آیا مزایده و عملیات اجرایی مربوط به ملک قابل ابطال می‌باشد؟

وکیل ملکی در تهران

مطابق نظر هیئت عالی: در خصوص اعتراض و شکایت شخص ثالث به عملیات اجرایی، مطابق مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی تمام مراحل اجرایی بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی رسیدگی خواهد شد در صورتی که اظهار شخص ثالث مستند به سند رسمی بوده، دادگاه براساس آن عملیات اجرایی را باطل می‌نماید.

چه مرجعی به ابطال مزایده رسیدگی می‌کند؟

اما در صورتی که ادعای حق از طرف ثالث مستند به سند عادی و مستلزم رسیدگی‌های قضایی در جهت اثبات  مالکیت معترض باشد. به ادعاهای معترض به عنوان مالکیت باید رسیدگی شود و رای مقتضی صادر گردد، بنابراین اگر اعتراض وارد باشد، عملیات اجرایی قابل ابطال خواهد بود.

_ موردی دیگر در پرونده‌ای، ملکی از محکوم علیه«که درحقیقت ملک سهم الارث می‌باشد» توقیف می‌شود، سپس ملک از طریق مزایده فروخته می‌شود و دستور تملیک صادر می‌گردد و سند رسمی اجرایی به نام برنده مزایده تنظیم می‌شود.

در اینجا شخصی با تقدیم دادخواست، الزام خوانده به تنظیم سند انتقال ملک و ابطال سند ملک مورد مزایده و ابطال اجرائیه و مزایده را درخواست می‌کند و ادعا می‌کند که قبل از توقیف ملک آن را خریداری کرده است.

سوال این است که آیا براساس درخواست ابطال سند، نیازی به ابطال اجرائیه می‌باشد یا خیر؟ در صورت قابل استماع بودن ابطال عملیات اجرایی، دادگاه صالح به رسیدگی دادگاه اجرا کننده عملیات اجرایی می‌باشد یا دادگاه حقوقی دیگری نیز می‌تواند رسیدگی کند؟

مطابق نظر هیئت عالی: مطابق ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی صرفا در قالب اعتراض ثالث اجرایی موضوع قابلیت استماع و رسیدگی دارد و پس از مزایده و فروش نیز رسیدگی ممکن است.

وکیل ملکی شهرک مخابرات

مهلت ابطال مزایده چقدر است؟

در صورتی که مزایده اجرا شود و اموال اعم از منقول و غیر منقول فروخته شود، متقاضی ابطال مزایده باید در مهلتی یک هفته‌ای از تاریخ فروش به دادگاه دادخواست دهد و اعتراض خود را بیان کند.

‌مطابق ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی:

«شکایت راجع به تنظیم صورت ملک و ارزیابی آن و تخلف از مقررات مزایده و سایر اقدامات دادورز (‌ مامور اجرا) ظرف یک هفته از‌تاریخ وقوع به دادگاهی که دادورز (‌مامور اجرا) در آنجا ماموریت دارد داده می‌شود دادگاه در وقت فوق‌العاده به موضوع شکایت رسیدگی و در صورتی‌که شکایت را وارد و موثر دانست اقدامی را که بر خلاف مقررات شده است ابطال و دستور مقتضی صادر خواهد نمود. قبل از اینکه دادگاه در موضوع‌ شکایت اظهار نظر نماید سند انتقال داده نمی‌شود.»

نکته حائز اهمیت این است که در صورتی که شکایت انجام شود اما دادگاه معتقد به صحت جریان مزایده باشد. شکایت رد خواهد شد و دادگاه دستور قطعی صدور سند انتقال به نام خریدار را صادر می‌کند.

بهترین وکیل در زمینه وکیل ابطال مزایده

دریافت مشاوره از وکیل متخصص و باتجربه باعث می‌شود که اطلاعات مورد نیاز در زمینه وکیل ابطال مزایده را به دست آورد و با اقدامات اصولی، پرونده با سرعت بالاتر و باریسک کمتر به نتیجه برسد.

چنانچه به دنبال دریافت مشاوره درباره موضوع وکیل ابطال مزایده و دلایل آن هستید، ما موسسه حقوقی مهر پارسیان، با مدیریت دکتر محمدرضا مهری را به شما معرفی می کنیم که دارای وکلای متخصص و باتجربه در زمینه وکیل ابطال مزایده است.

وکیل ملک در دماوند

جهت دریافت نوبت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر درباره موضوع وکیل ابطال مزایده می‌توانید با شماره تماس‌های موسسه حقوقی مهر پارسیان نیز، تماس حاصل نمایید.

_

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

_

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9 و 10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر موسسه مهر پارسیان (محمدرضا مهری) در تهران

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

ارسال پیام از طریق شماره واتس اپ و تلگرام

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت مهر پارسیان – محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی محمدرضا مهری

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

5/5 - (18 امتیاز)

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *