وکیل اعتراض ثالث ملکی

وکیل اعتراض ثالث ملکی

وکیل اعتراض ثالث ملکی


با موضوع وکیل اعتراض ثالث ملکی با شما مخاطبان گرامی همراه هستیم.

اگر دو نفر به هر نحو خللی به حق شخص ثالثی وارد نمایند و این خلل وارد آوردن به موجب حکم دادگاه باشد.

این شخص ثالث می توانند در صد احقاق حق خویش برآید.

احقاق حق شخص ثالث در میان دعوی مطروحه میان دو شخص ورود ثالث نام دارد.

لیکن اگر این اعتراض به حکم قطعی دادگاه باشد این اعتراض به حکم نام دارد و اصضطلاحا اعتراض ثالث شناخته شده است.

در مسایل ملکی بسیار دیده شده دو نفر تعمدا یا یک نفر تعمدا حق ثالثی را با نیرنگ و حیله با اخذ حکم از دادگاه پایمال نمایند.

در قانون این ظرفیت پیش بینی شده است که هر زمان که ثالث آگاه شد بتواند معترض به این حکم باشد و بار دیگر این دعوی در حضور وی رسیدگی شود .

اگر به دنبال بهترین وکیل اعتراض ثالث ملکی هستید ما به شما بهترین وکیل ملکی محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری با سابقه قضاوت را معرفی می‌نماییم.

نکات مهم وکیل اعتراض ثالث ملکی

  • با اعتراض ثالث می توانیم ملک را برگردانیم؟
  • بهترین وکیل اعتراض ثالث ملکی کیست؟
  • اعتراض شخص ثالث به چه معناست؟

اگر در خصوص دعوایی، رایی صادر شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد شود و آن شخص یا نماینده او در هیچ دادرسی که منتهی به رای شده به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، می تواند نسبت به آن رای اعتراض نماید، به چنین اعتراضی، اعتراض شخص ثالث گفته می شود.

اعتراض شخص ثالث، یک راه فوق العاده شکایت از آراست  و مختص شخص ثالث است.

اعتراض شخص ثالث در مرحله بدوی و تجدید نظر پذیرفته می شود اما قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور نیست زیرا رسیدگی ماهوی و موضوعی در شان دیوان عالی کشور نیست.

 مهلت اعتراض شخص ثالث چقدر است؟

اعتراض شخص ثالث مقید به مهلت معینی نیست. اعتراض ثالث قبل از اجرای حکم مورد اعتراض، قابل طرح است و مهلتی ندارد و اعتراض شخص ثالث بعد از اجرای حکم مورد اعتراض، در صورتی قابل طرح است که ثابت شود حقوقی که اساس و ماخذ اعتراض است، به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده باشد.

انواع اعتراض ثالث کدام است؟

الف: اعتراض ثالث اصلی

عبارت است از اعتراضی که ابتدا از طرف شخص ثالث صورت گرفته باشد، به عبارت دیگر در اعتراض اصلی، بدون اینکه پرونده ای در جریان رسیدگی باشد، شخص ثالث به رایی که سابقا در دعوایی صادر شده است، اعتراض می نماید.

ب: اعتراض ثالث طاری

عبارت است از اعتراض یکی از طرفین دعوا به رایی که سابقا در دادگاهی صادر شده و طرف دیگر برای اثبات ادعای خود، در اثنای دادرسی، آن رای را ابراز نموده است.

تفاوت بین اعتراض ثالث طاری و اعتراض ثالث اصلی کدام است؟

در اعتراض ثالث اصلی حکم مورد استفاده در دعوای اصلی، علیه همان شخصی صادر شده که علیه او نیز مورد استناد قرار می گیرد، در اعتراض ثالث طاری، رای مورد اعتراض بین دیگران صادر شده ولی علیه معترض مورد استفاده قرار می گیرد.

نمونه دادخواست اعتراض ثالث ملکی

خواهان : رسول

خواندگان :

1-عصمت

2-علی

خواسته: اعتراض ثالث نسبت به رای شماره شعبه — دادگاه حقوقی مجتمع قضایی شهید صدر تهران

تقاضای ابطال مبایعه نامه تنظیمی در تاریخ 5/10/1396 به شماره ثبت 15830972 و متمم قرارداد منعقده میان خانم عصمت و آقای علی

به انضمام کلیه خسارات قانونی دادرسی

دلایل و منضمات:

1-سایر دلایل و مستندات: –

2-مبایعه نامه و متمم

3- مبایعه نامه و متمم

4-قرار نهایی دادسرا مبنی بر منع تعقیب

5-پلاک ثبتی به شماره –فرعی از پلاک ثبتی به شماره –اصلی حوزه ثبتی تهران –میرداماد

6-دادنامه شماره — صادره از شعبه — دادگاه شهید صدر

شرح خواسته:

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی شهید صدر

با سلام

احتراما اینجانب……………………….. با تقدیم وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی ضمن معرفی خویش  به وکالت از آقای رسول راد با استیذان از مواد 417 و 418 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی(اعتراض ثالث) مراتب اعتراض موکل را به دادنامه اصداری به شماره   9-7 مورخ 30/5/1398 از آن شعبه محترم به شرح ذیل معروض می دارم:

1-موکل به موجب مبایعه نامه تنظیمی به شماره 10754832 مورخ 10/10/1393 و متمم آن، یک دستگاه آپارتمان مسکونی دارای پلاک ثبتی به شماره 347 فرعی از شماره 40 اصلی واقع در حوزه ثبتی 11 تهران بخش میرداماد را از خانم عصمت به مبلغ 000/000/600/5 ریال (پنج میلیارد و ششصد میلیون ریال) خریداری نموده  است.

مشارالیه کل ثمن معامله را نیز مطابق با مبایعه نامه و متمم آن به بایع پرداخت نموده است، ( اسناد پرداخت بپیوست تقدیم حضور است) و ملک مزبور را در تاریخ 20 دی ماه 1393 به موجب متمم قرارداد تحویل گرفته‌ است.

ضمناً  بایع مقر بر پرداخت ثمن از ناحیه موکل  و تحویل ملک به وی است.

2- آقای علی ( خوانده ردیف دوم ) که سابقه دوستی قدیمی با موکل داشته است بیان می‌دارد که جهت انجام برخی امور نیاز به داشتن یک مبایعنامه با کد رهگیری دارد و از آقای رسول در این خصوص مساعدت می‌خواهد، موکل نیز بر پایه رابطه دوستی و اعتماد کامل به خوانده ردیف دوم همکاری میکند

و به قصد تنظیم مبایعنامه به اتفاق مشارالیه به بنگاه املاک مراجعه می نماید.

لیکن با توجه به اینکه بیع موکل با خوانده ردیف اول از طریق سند عادی دارای کد رهگیری صورت گرفته بوده و هنوز انتقال از طریق دفاتر ثبت اسناد صورت نگرفته بوده است تنظیم مبایعنامه صوری دارای کد رهگیری در خصوص همان مبیع امکان پذیر نبوده است.

 می بایست بدواً مبایعنامه اول فسخ و ثبت سیستمی می‌گشت.

تا امکان تنظیم مبایعنامه دیگری برای همان ملک با مبایعنامه دارای کد رهگیری میسر گردد.

از این روی موکل به نحو صوری اقدام به فسخ مبایعنامه مزبور می‌نماید و از خوانده ردیف اول می‌خواهد تا بیعنامه دیگری با دوست وی یعنی آقای فرخی منعقد نماید  تا نامبرده از این طریق بتواند کد رهگیری دریافت نماید .

لذا مبایعه نامه‌ای دیگری که بین خوانده ردیف اول و دوم در مورخ 5 دی ماه سال 1396 در مورد ملک متنازع فیه تنظیم گردیده است کاملا صوری بوده و هیچ یک از طرفین اساسا قصد انعقاد عقد بیع را نداشتند .

مع الاسف خوانده ردیف دوم با خلف وعده با اقداماتی که رنگ بویی از سودجویی دارد.

قصد دارد تا  با طرح مدعای واهی مالکیت، موکل را زایل جلوه داده و ملک را به ناروا تصاحب نماید.

علاوه بر مطالب فوق که بیانگر صوری بودن بیع و واهی بودن مدعای خوانده ردیف دوم است

خاطر نشان می‌گردد:

ثمن مندرج در بیع صوری است:

مبلغ ذکر شده در قرارداد مارالذکر به عنوان ثمن صوری بوده و پرداختی از طرف آقای علی به فروشنده صورت نگرفته است و  هیچگونه  مستنداتی توسط خوانده ردیف دوم در محکمه ارائه نگردیده است.

خوانده ردیف اول مقر بر صوری بودن بیع مارالذکر است

و مضاف آنکه  اقرار فروشنده خانم نیز موید این مدعاست.

لذا با توجه به بند 4 ماده 362 قانون مدنی و صوری بودن معامله، قرارداد باطل می‌باشد و از درجه اعتبار ساقط می‌باشد.

تصاحب مالکانه بر مبیع  دلیل بر مالکیت است

به علت غیر واقعی بودن مبایعه نامه و اقرار به تحویل ملک به خریدار اساسا هیچ گاه آپارتمان تحویل آقای علی نگردیده است و و از تاریخ 20/10/1393 تا به حال در تصرف موکل بنده قرار دارد.

قرار منع تعقیب  اصداری از دادسرا با موضوع تصرف عدوانی له موکل دلیلی دیگری بر این مدعاست

دورغین بودن ادعای خوانده ردیف دوم از این جهت آشکار است که  شکایت  واهی وی با موضوع تصرف عدوانی از موکل؛ منتهی به صدور قرار قطعیت یافته منع تعقیب (له موکل) از شعبه 5 دادیاری دادسرای ناحیه 3 تهران گردیده است( قرار بپیوست تقدیم حضور است)

با عنایت به این مهم که عدم ابطال مبایعه نامه تنظیمی بین خواندگان محترم موجب ورود ضرر و پایمال شدن حق قانونی و شرعی موکل که همانا مالکیت ملک متنازع فیه است واین رهگذر موجب بی سر پناه شدن مشارالیه می‌گردد،

لذا نظر به استقلال حق موکل در این دعوی و به تجویز ماده  418 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با  تقدیم این دادخواست، تقاضای نقض دادنامه معترضُ عنه و ابطال مبایعه نامه مورخ 05/10/1396 منعقده بین خانم و آقای علی به انضمام کلیه خسارات دادرسی مورد استدعاست.

با تجدید احترام

دفتر وکیل پرونده اعتراض ثالث ملکی در تهران

همراهان گرامی دفتر وکالت محمد رضا مهری

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل تهران به یکی از راههای زیر اقدام کنید.

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل تخصصی پرونده اعتراض ثالث

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل اعتراض ثالث ملکی

09120067664

09120067669

09121281014

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

دفتر وکیل اعتراض ثالث ملکی تهران

قوانین شهرداریمقالات ملکی

وکیل آنلاین ملکی تهرانوکیل اعتراض ثالث ملکی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *