وکیل دادگاه تجدید نظر قزوین

وکیل دادگاه تجدید نظر قزوین

وکیل دادگاه تجدید نظر قزوین


با معرفی وکیل دادگاه تجدید نظر قزوین همراهتان هستیم.

طبق دو قانون موجود در کشور، به منظور شناخت راه‌های اعتراض به رای صادر شده از دادگاه‌های اولیه در هر مرجع قضایی، به بررسی موضوع خواهیم پرداخت.

قطعی شدن رای دادگاه مقصد و خواسته نهایی هر مراجعه کننده به دستگاه قضاست.
شاکی، متهم، خواهان و خوانده و البته وکلای آنها، تمام تلاش خود را برای اخذ رأی قطعی انجام می‌دهند.

در این نوشته علاوه بر معرفی وکیل دادگاه تجدید نظر قزوین می‌خواهیم به بررسی مراجع معرفی شده برای رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از رای دادگاه بپردازیم.
نخست به مقایسه تجدید نظر خواهی کیفری و حقوقی خواهیم پرداخت.

تجدید نظر خواهی در پرونده کیفری

دادگاه تجدیدنظر استان مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از کلیه آرای غیرقطعی کیفری است. جز در مواردی که در صلاحیت دیوان‌عالی کشور باشد.

دادگاه تجدیدنظر استان در مرکز هر استان تشکیل می‌شود؛ این دادگاه دارای رئیس و دو مستشار است. دادگاه تجدیدنظر و شعب دیوان‌ عالی کشور با دو عضو نیز رسمیت دارند.

رای قابل اعتراض در امور کیفری

آرای دادگاه‌های کیفری جز در موارد زیر که قطعی محسوب می‌شود، حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر استان همان حوزه قضایی قابل تجدیدنظر و یا در دیوان عالی کشور قابل فرجام‌خواهی است:

وکیل کلاهبرداری فرمانیه

الف- جرائم تعزیری درجه هشت باشد.
ب- جرایم مستلزم پرداخت دیه یا ارش، در صورتی که میزان یا جمع آنها کمتر از یک دهم دیه کامل باشد.

تبصره ۱- در مورد مجازات های جایگزین حبس، معیار قابلیت تجدید نظر، همان مجازات قانونی اولیه است.

وکیل ملک در قزوین

تبصره ۲- آراء قابل تجدیدنظر، اعم از محکومیت، برائت، یا قرارهای منع و موقوفی تعقیب، اناطه و تعویق صدور حکم است. قرار رد درخواست واخواهی یا تجدیدنظرخواهی، در صورتی مشمول این حکم است که رای راجع به اصل دعوی، قابل تجدیدنظرخواهی باشد.

آرای صادره درباره جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه سه و بالاتر است و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها نصف دیه کامل یا بیش از آن است و آرای صادره درباره جرائم سیاسی و مطبوعاتی، قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است.

تبصره – اجرای این ماده مانع از انجام سایر وظایف نظارتی دیوان‌عالی کشور به شرح مقرر در اصل یکصد و شصت و یکم (۱۶۱) قانون اساسی نمی‌باشد.

چه اشخاصی حق اعتراض به رای دادگاه کیفری دارند؟

الف – محکوم علیه، وکیل یا نماینده قانونی او.
ب – شاکی یا مدعی خصوصی و یا وکیل یا نماینده قانونی آنان.
پ – دادستان از جهت برائت متهم، عدم انطباق رای با قانون و یا عدم تناسب مجازات.

جهات تجدید نظرخواهی به شرح زیر است:
الف- ادعای عدم اعتبار ادله یا مدارک استنادی دادگاه.
ب- ادعای مخالف بودن رای با قانونی
پ- ادعای عدم صلاحیت دادگاه صادر کننده رای یا وجود یکی از جهات رد دادرس
ت- ادعای عدم توجه دادگاه به ادله ابرازی وکیل دادگاه تجدید نظر استان قزوین

تبصره- اگر تجدید نظرخواهی به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آید، در صورت وجود جهت دیگر، به آن هم رسیدگی می‌شود.

تجدید نظر خواهی در پرونده حقوقی، ملکی و خانواده

3 – آراء دادگاه مدنی خاص:
‌الف – آراء راجع به نکاح و طلاق و فسخ نکاح و مهر.
ب – آراء راجع به نسب و وصیت و وصایت و وقف و ثلث و حبس و تولیت.
ج – حکم راجع به حجر و رفع حجر.

جایز بودن فروش ملک مرهونه با حفظ حقوق مرتهن

وکیل کیفری در قزوین ، وکیل پایه یک قزوین

4 – قرارهای زیر در صورتی که حکم راجع به اصل دعوی قابل تجدید نظر باشد:
‌الف – قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شود.
ب – قرار رد دعوی یا عدم استماع دعوی.
ج – قرار سقوط دعوی.
‌د – قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوی.

‌تبصره – احکامی که در مرحله تجدید نظر صادر می‌شود (‌به جز در خصوص رأی اصراری)
قابل تجدید نظر مجدد نیست.

تجدید نظرخواهی در امور حسبی

رأی شعبه دیوان عالی کشور

گرچه اعلام کننده حجر، بر اساس موازین قانونی و قانون امور حسبی، هر یک از منسوبین محجور مورد نظر می‌تواند باشد، لیکن پس از صدور حکم حجر یا رد آن، اعلام کننده سمتی برای اعتراض به رأی ندارد؛ زیرا مواد 67 و 66 قانون امور حسبی، کسانی را که حق اعتراض به رأی بدوی دارند، احصاء کرده است.

تجدیدنظر خواهی از قرار توقیف عملیات اجرایی

فقط شخص مورد نظر و قیم و یا دادستان، حق تجدیدنظرخواهی را دارند؛ بنابمراتب آقای م.ر. پس از صدور حکم حجر پدرش، چنانچه نسبت به تاریخ شروع حجر اعتراض داشت، چون وی سمت قانونی برای تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی نداشته است.

باید با مراجعه به سرپرستی دادسرای عمومی و انقلاب کرج، اقدام قانونی برای تعیین قیم برای پدر محجورش معمول می داشت تا در صورتی که وی قیم پدرش می شد، با داشتن سمت قانونی نسبت به تصحیح تاریخ شروع حجر محجور مندرج در رأی صادره به دادگاه صادر کننده رأی (دادگاه بدوی) دادخواست تصحیحی می داد.

موارد اعتراض به رای در پرونده امور حسبی

بنا به مراتب اعتراض او بر رأی بدوی درحالیکه سمت قانونی برای این اعتراض نداشته است، قابلیت استماع نداشته، رأی فرجام خواسته که بدون توجه به مراتب ماهیتی صادر شده، مستنداً به بند 5 و 10 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، صحیح نبوده است؛ بلکه دادگاه محترم تجدیدنظر باید وفق ماده 89 قانون مرقوم، مبادرت به صدور قرار رد دعوی می کرد و مشارٌالیه را ارشاد قانونی برای پیشنهاد قیم برای محجور برای حفظ حقوق قانونی محجور و افراد ذینفع در موضوع می نمود.

بهترین وکیل منطقه 2

تجدید نظر خواهی حقوقی

بنا به مراتب مستنداً به بند 3 ماده 371 و بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، رأی فرجام خواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی قانونی به شعبه هم عرض دادگاه محترم صادرکننده رأی منقوض، ارجاع می گردد.

رئیس شعبه 41 دیوان عالی کشور – مستشار – عضو معاون
رازینی – ناصح – یکتن خدائی

تجدید نظر خواهی از رای دادگاه نظامی

آراء دادگاه‌های نظامی جز در مواردی که قطعی محسوب می‌شود حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر نظامی همان استان و یا دیوان‌عالی‌کشور قابل تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی است.

از حیث قطعیت یا قابلیت تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی مانند آراء سایر دادگاه‌های کیفری است، مگر آنکه در این بخش ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

آراء قابل تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی دادگاه‌های نظامی ‌زمان جنگ، ظرف هفتاد و دو ساعت از زمان ابلاغ، قابل تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی است و دادگاه تجدیدنظر یا دیوان‌عالی‌کشور باید حداکثر ظرف هفت روز پس از وصول پرونده، رسیدگی و رای مقتضی را صادر نماید، مگر آنکه صدور رای در مدت مزبور به دلایل قانونی از قبیل نقص تحقیقات مقدور نباشد که در این‌صورت باید علت تاخیر به‌طور مستدل در پرونده قید شود

اعتراض به رای دادگاه انقلاب استان قزوین

بر اساس ماده 427 قانون آئین دادرسی کیفری جدید، مرجع تجدیدنظر خواهی از رای دادگاه انقلاب استان قزوین، دادگاه تجدیدنظر استان قزوین و یا دیوان عالی کشور در تهران می باشد.

این مرجع حسب نوع جرم متفاوت است؛ محکومیت‌های سنگین جهت تجدیدنظر خواهی به دیوان عالی کشور ارجاع می‌شود؛ این محکومیت ها مشموکل احکام اعدام یا قطع عضو هستند.

آرای صادره درباره جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه سه و بالاتر است و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها نصف دیه کامل یا بیش از آن است و آرای صادره درباره جرائم سیاسی و مطبوعاتی، قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است.
تبصره – اجرای این ماده مانع از انجام سایر وظایف نظارتی دیوان‌عالی کشور به شرح مقرر در اصل یکصد و شصت و یکم (۱۶۱) قانون اساسی نمی‌باشد.
وکیل دادگاه تجدید نظر استان قزوین

تجدید نظر خواهی در پرونده قاچاق کالا و ارز

(الحاقی 1400/11/10)- قرارهای منع و موقوفی تعقیب و احکام صادره از دادسراها و شعب مراجع رسیدگی کننده، علاوه بر متهم، به ستاد، دستگاه کاشف، ضابط، دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت و دادستان، ابلاغ می‌شود.
هر یک از موارد زیر ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض یا تجدیدنظرخواهی توسط دادستان، ستاد، دستگاه کاشف، ضابط و دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت می‌باشد:

وکیل کیفری در قزوین ، وکیل پایه یک قزوین

الف – رأی مبنی بر منع، موقوفی تعقیب یا برائت باشد.
ب – رأی نسبت به برخی از متهمین مبنی بر منع، موقوفی تعقیب یا برائت باشد.
پ – رأی نسبت به بخشی از کالا و ارز مبنی بر منع، موقوفی تعقیب یا برائت باشد.
ت – رأی نسبت به برخی از عناوین اتهامی متهم یا متهمین پرونده مبنی بر منع، موقوفی تعقیب یا برائت باشد.
ث – رأی محکومیت در مواردی که مجازات مقرر در حکم نخستین بر خلاف قانون، کمتر از حداقل میزانی باشد که قانون مقرر داشته است یا بدون در نظر گرفتن بخشی از کالا یا ارز، صادر شده باشد یا با اتخاذ عنوان اتهامی ناصحیح، کمتر از میزان مقرر قانونی تعیین شده باشد.

تنظیم لایحه تجدیدنظر خواهی

تبصره (الحاقی 1400/11/10)- آرای برائت صادره در خصوص پرونده ­های با ارزش کمتر از دو میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲) ریال به استثنای پرونده های سازمان یافته، حرفه­ای، کالای ممنوع، مستلزم حبس یا انفصال از خدمات دولتی قابل تجدیدنظر خواهی یا اعتراض نیست.

اعتراض به رای دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی قزوین

مجازات اخلال جزئی در نظام اقتصادی کشور، قابل اعتراض است. اما اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور طبق استجازه صادر شده سال 1397، قطعی و غیر قابل اعتراض است. رسیدگی تک مرحله ای به جرایم کلان اقتصادی در محاکم ویژه اقتصادی هر استان صورت می گیرد.

این آراء صرفا امکان اعاده دادرسی از طریق دیوان عالی کشور را دارند.

چه افرادی می‌توانند به رای دادگاه کیفری اعتراض کنند؟

محکوم علیه، وکیل یا نماینده قانونی او، شاکی یا مدعی خصوصی و یا وکیل یا نماینده قانونی آنها و دادستان از جهت برائت متهم، عدم انطباق رای با قانون و یا عدم تناسب مجازات می‌توانند در مراجع بالاتر اعتراض کنند.

وکیل پایه یک دادگستری قیطریه

با چه دلایلی می‌توان تجدید نظرخواهی کرد؟

با استناد به مواردی همچون عدم اعتبار ادله یا مدارک استنادی دادگاه، مخالف بودن رای با قانونی، عدم صلاحیت دادگاه صادر کننده رای یا وجود یکی از جهات رد دادرس و عدم توجه دادگاه به ادله ابرازی، می‌توان اعتراض نمود. وکیل دادگاه تجدید نظر استان قزوین

 

وکیل دادگاه تجدید نظر استان قزوین

_

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

_

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9 و 10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر موسسه مهر پارسیان (محمدرضا مهری) در تهران

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

ارسال پیام از طریق شماره واتس اپ و تلگرام

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت مهر پارسیان – محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی محمدرضا مهری

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
امکان مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
بهترین وکیل کیفری تهران
معرفی بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
معرفی وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

5/5 - (13 امتیاز)

4 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.