وکیل مطالبه وجه اسناد تجاری

 وکیل مطالبه وجه اسناد تجاری

 وکیل مطالبه وجه اسناد تجاری


امروز با موضوع وکیل مطالبه وجه اسناد تجاری با شما مخاطبان گرامی همراه هستیم.

مطابق تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک:

دارنده چک می تواند محکومیت صادر کننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه های وارد شده که مستقیماً و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است اعم از آن که قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد از دادگاه تقاضا نماید.

در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم نماید.

در حال حاضر اجرای اسناد رسمی از طریق اجرای ثبت بدوا صورت می پذیرد.

چک از جمله اسناد تجاری است که برای وصول وجه آن دارنده قادر است از سه مرجع حقوقی، کیفری و ثبتی اقدام نماید،

لکن درباره امکان اقدام موازی به وصول وجه چک از سه مرجع به طور همزمان اختلاف نظر وجود دارد. که در حال حاضر اقدام حقوقی بدوا از اجرای ثبت امکان پذیر است.

اگر به دنبال بهترین وکیل  مطالبه وجه اسناد تجاری هستید، ما به شما محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری با سابقه و دارای مدرک دکتری حقوق را معرفی می نماییم.

نکات مهم  وکیل مطالبه وجه اسناد تجاری

راحت ترین مطالبه وجه اسناد تجاری چیست؟

بهترین وکیل مطالبه وجه اسناد تجاری را از کجا پیدا کنیم؟

برای مطالبه چک از اجرای ثبت چیکار کنیم ؟

مدارک لازم برای درخواست اجراء چک

وکیل مطالبه وجه اسناد تجاری پاسخ داد

به موجب قسمت اخیر ماده 245 آیین نامه فوق الذکر «برای صدور اجراییه در مورد چک باید اوراق ذیل به ثبت محل تسلیم شود:

الف.درخواست نامه چاپی طبق نمونه موجود در ثبت

ب. اصل و فتوکپی چک و برگشتی آن

همچنین برای اقدام از طریق اجرای ثبت مطابقت امضای صادرکننده با نمونه آن در بانک الزامی  است.

اجرای چک جزئاً پرداخت شده و مشروط

وکیل مطالبه وجه اسناد تجاری شرح داد

نکته قابل ذکر در این قسمت این می باشد که همواره درخواست اجراء نسبت به قسمتی از اجراء ممکن خواهد بود.  به عبارتی دیگر همواره این امکان وجود خواهد داشت که قسمتی از وجه چک پرداخت شود و مابقی آن پرداخت نشده باقی بماند، دراینصورت نسبت به مبلغ پرداخت نشده امکان اقدام از طریق اجرای ثبت وجود خواهد داشت.

به موجب ماده 246 آیین نامه فوق الذکر: «هرگاه چک نسبت به قسمتی از مبلغ آن بدون محل باشد، دارنده چک نسبت به باقیمانده حق صدور اجراییه دارد.» به طور مثال زمانی که دارنده به بانک جهت وصول وجه چک مراجعه می نماید با کسری موجودی صادرکننده روبرو می شود، دراینصورت وی می تواند از بانک پرداخت مبلغ موجود در حساب صادرکننده را درخواست نماید و نسبت به مازاد آن گواهی عدم پرداخت بگیرد. (پرداخت جزئی صورت می گیرد)، در اینصورت وی این امکان را خواهد داشت تا مبلغ پرداخت نشده را از طریق اجرای ثبت مطالبه نماید.

اجرای چک مشروط

وکیل مطالبه وجه اسناد تجاری گفت:

به موجب ماده 248 آیین نامه فوق الذکر:

«دعوای صادرکننده چک در مورد مطالبی که گاهی به عنوان بابت …در متن چک نوشته می شود و هم چنین مطالب مذکور در ظهر چک در مورد ظهرنویس در اداره ثبت قابل رسیدگی نمی باشد و فقط وجه مرقوم در چک قابل صدور اجراییه در اداره ثبت می باشد.»

این در حالی است که در مورد این نوع چک ها نیز بانک به شرط مزبور در چک ترتیب اثر نخواهد داد.

معایب و مزایای اجراء از طریق اداره ثبت

معایب اجراء از طریق اداره ثبت اسناد

وکیل مطالبه وجه اسناد تجاری توضیح داد

علی رغم این که اقدام از طریق اجرای ثبت مستلزم وقت کمتری می باشد و در واقع بدون رسیدگی و صدور حکم اقدام به اجرای مفاد چک می شود، در عمل دارندگان چک ها، اقدام از طریق دادگستری را بر طریق اجرای مزبور ترجیح می دهند. دلایل عمده این امر را به شرح ذیل می توان برشمرد:

الف. در اقدام از این طریق امکان حبس نمودن صادرکننده وجود نخواهد داشت. استفاده از امتیاز مذکور (حبس محکوم علیه) مختص به اقدام از دادگستری است.

ب. هزینه اقدام از طریق اجرای ثبت در مقایسه با هزینه درخواست از طریق دادگستری به مراتب بیشتر است.

ج. اجراء از طریق ثبت تنها علیه «صادرکننده» چک امکان پذیر خواهد بود.

د. برخی محاکم اقدام از طریق اجرای ثبت را دلیل انصراف دارنده چک از تعقیب کیفری می دانند.

ه. تعقیب کیفری صادرکننده تنها از طریق دادگستری امکان پذیر می باشد. در دادگاه امکان تامین خواسته وجود دارد بدون ابلاغ به خوانده، ولی در اداره ثبت به طرف ابلاغ می شود و او اموالش را منتقل می کند.

2. مزایای اجراء از طریق اداره ثبت اسناد

وکیل مطالبه وجه اسناد تجاری بیان کرد

اقدام از طریق اجرای ثبت برخلاف اقدام از طریق دادگستری که مستلزم تقدیم دادخواست و تشریفات دادرسی و قطعیت حکم و غیره می باشد، مدت زمان بسیار کمتری را جهت حصول نتیجه نیازمند است.

نمونه مطالبه چک از طریق دادگاه

خواسته : مطالبه وجه به مبلغ 000/150/2 تومان بدواً صدور قرار تامین خواسته به انضمام کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله و خسارت تأدیه  ارزش خواسته : 000/500/21 ريال

نوع خواسته : مالي

دلایل و منضمات دادخواست: 1- فتوکپی مصدق چک 2- گواهی عدم پرداخت 3- فتوکپی صورت جلسه و برگ بازجویی

شرح و نتايج حاصله پرونده و اقدامات جاري

خواهان طی دادخواست تقدیم اعلام می دارد که خواندۀ فوق الذکر یک فقره چک به شماره  به عهده بانک ملی شعبه به مبلغ 000/150/2 تومان از حساب جاری 010203047505 خود با سررسید 25/9/84 صادر نموده که با مراجعه به بانک به علت فقد موجودی برگشت خورده با مراجعات مکرر از پرداخت دین خود استنکاف نموده بدواً صدور قرار تامین خواسته را مستنداً به مواد 108 و 117 ق.آ.د.م خواستار شده است.

به تاریخ در جلسه رسیدگی دادگاه وکیل خواهان اظهار می دارد:

موکل اینجانب در این مورد یک شکایت کیفری در دادیاری مطرح نموده و خوانده در جلسه دادرسی اقرار به مدیونیت نموده و اینکه حاضر شده که مبلغ مذکور را پرداخت نماید. اما متاسفانه تاکنون از پرداخت مبلغ چک امتناع نموده است علیهذا با توجه به ماده 198 ق.آ.د.م و ماده 310 ق.ت و تبصره 1 ماده 2 قانون چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام تقاضای صدور حکم مبنی بر پرداخت اصل مبلغ چک، خسارات تاخیر تادیه و مستنداً به ماده 515 و 519 ق.آ.د.م خسارت دادرسی را خواستار شده است ضمناً نظر به اینکه دلایل و مدارکی مبنی بر اصل چک وجود ندارد.

خسارت احتمالی را پرداخت نکرده و از قرار تامین خواستۀ خود انصراف داده و ادعایی در اینمورد وجود ندارد.

 نمونه حکم دادگاه مطالبه وجه اسناد تجاری               

در خصوص تقدیم دادخواست خواهان (محسن) به وکالت وکیل به طرفیت خوانده (محمد باقر) به خواسته مطالبه  000/150/2 تومان یک فقره چک به شماره 324647 مورخ 2/3/88 عهده بانک… و گواهینامه عدم پرداخت به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه و حق الوکاله:

دادگاه با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده و مراتب فوق و صرف نظر از عدم حضور خوانده با وصف ابلاغ قانونی و انتظار کافی و عدم تقدیم لایحه دفاعیه جهت برائت اشتغال ذمه خود، خواسته های خواهان را محمول بر صحت تشخیص و به استناد مواد 198-515-519-522 ق.آ.د.م مصوب 1379

و تبصرۀ الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و ماده واحده استفساریه تبصرۀ مذکور مصوب 1377 مجمع تشخیص مصلخت نظام

و استناد به مواد 313 و 314 ناظر به ماده 249 ق.ت خوانده را به پرداخت 000/150/2 تومان بابت اصل دین و نیز پرداخت هزینه دادرسی به ماخذ محکوم به و خسارت تاخیر تادیه طبق شاخص اعلامی بانک مرکزی که از تاریخ چک تا وصول وجه آن که اجرای احکام دادگستری قم محاسبه خواهد کرد.

و نیز به پرداخت حق الوکاله طبق تعرفه  در حق خواهان محکوم می نماید.

رأی صادره غیابی و ظرف 20 روز قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه محترم تجدید نظر استان می باشد.

 وکیل مطالبه وجه اسناد تجاری

خدمات تخصصی گروه وکلای ملک و حقوقی تهران

موسسه حقوقی مهر پارسیان، با به کارگیری برترین وکلای تخصصی ملکی در شمال تهران خدمات زیر را ارئه خواهد نمود:

مشاوره حقوقی آنلاین و حضوری با  وکیل مطالبه وجه اسناد تجاری

قبول وکالت در پرونده اختلافات ملکی بین مالک و سازنده

قبول وکالت در مطالبه وجه چک و سفته، مطالبات بانکی و اختلافات مالی بین شرکاء

قبول وکالت در پرونده تصرف عدوانی حقوقی، مزاحمت و ممانعت از حق حقوقی، خلع ید

تنظیم دادخواست جهت دعاوی ملکی و حقوقی در تهران

قبول وکالت در پرونده الزام به اخذ پایانکار، صورتمجلس تفکیکی و الزام به تنظیم سند رسمی

تنظیم و تهیه لایحه دفاعیه جهت ارائه به دادگاه حقوقی و ملکی در تهران

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل تخصصی ملک و حقوقی در تهران به یکی از راههای زیر اقدام کنید.

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل مطالبه وجه اسناد تجاری

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل مطالبه وجه اسناد تجاری

09120067664

09120067669

09121281014

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

دفتر وکیل پایه یک ویژه پرونده ملکی و حقوقی تهران

مقالات اسناد تجاری

وکیل مطالبه وجه اسناد تجاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *