وکیل مهریه در تجریش


امروز با معرفی وکیل مهریه در تجریش شما را همراهی خواهیم کرد.

مطالبه و وصول مهریه با توجه به شرایط اقتصادی موجود و حاکم بر جامعه سخت تر از قبل شده است.

وجود تعداد زیاد زندانیان مهریه، مسئولین قضایی را بر آن داشت تا در صدور دستور بازداشت بدهکاران و محکومان مهریه با سخت گیری بیشتری دست به قلم ببرند.

اما همچنان شرایط مطالبه مهریه تا میزان 110 سکه بر قانون و عرف دادگاه خانواده حاکم است.

انتخاب وکیل در پرونده مهریه، هر چند که خواهان را از مراجعه مستمر و پیگیری پرونده در اداره اجرای ثبت و یا دادگاه خانواده بی نیاز می کند اما تاثبر چندانی بر روند مطالبه و وصول مهریه ندارد.

فقط در دعاوی اعسار و یا نحوه شناسایی اموال در مواردی که مرد با انجام معاملات صوری و انتقال اموال سعی در عدم پرداخت زوجه را دارد، شاید تاثیر حضور وکیل تخصصی پرونده مهریه و خانواده در موضوع چشمگیر باشد

در ادامه گروه وکلای تخصصی خانواده مهر پارسیان با بررسی بعضی از آراء مراجع قضایی در موضوع مطالبه مهریه و یا افزایش مهریه پس از عقد در خدمت شما هستند.

سوالات مهم در معرفی وکیل مهریه در تجریش

برای جستجوی وکیل خانواده محدوده تجریش چه اقدامی لازم است؟

آیا بعد از عقد امکان افزایش رسمی میزان مهریه وجود دارد؟

آیا امکان ازدواج بدون تعیین مهریه در عقدنامه وجود دارد؟

بهترین وکیل مهریه در تجریش چگونه قابل دسترسی است؟

شرایط مطالبه و وصول مهریه عندالاستطاعه چیست؟

بررسی شرایط افزایش مهریه بعد از عقد نکاح

📌چنانچه عقد نکاح دائم غیر رسمی با شرایطی واقع شده باشد، نکاح با سند رسمی که متعاقب آن صورت گرفته نمی‌تواند شرطی را به آن بیفزاید و محکوم به بطلان است. مهریه همان است که ضمن عقد نکاح غیر رسمی توافق شده و زاید بر آن در سند رسمی مردود بوده و اثری بر آن مترتب نمی‌شود.

🔹تاریخ رای نهایی: 1391/12/19

🔹شماره رای نهایی: 9109970224702456

✅ رای بدوی

خانم م.ف. با وکالت آقایان م.س.، م.الف. دادخواستی به طرفیت آقای الف.الف. به‌ خواسته طلاق با توجه به شرط مندرج در سند نکاحیه مبتنی بر اخذ وکالت بلاعزل از زوج را در امر طلاق تقدیم نموده و سبب استفاده از حق طلاق را رفتار ناشایست زوج در قبال زوجه در طول زندگی مشترک اعلام کرده‌اند؛

ضمناً همزمان خانم م.ف. با وکالت آقایان م.س.و م.الف. دادخواست دیگری به طرفیت آقای الف. مبنی بر مطالبه مهریه به تعداد 1343 عدد سکه بهار آزادی عندالاستطاعه موضوع سند نکاحیه شماره … مورخه 23/12/88 دفتر ازدواج شماره … تهران مقوم به مبلغ 000/000/51 ریال نیز تسلیم محکمه نموده‌اند و متقابلاً آقای الف. در قبال دعوی مطروحه اخیر دادخواست تقابلی به طرفیت خانم م.ف. تقدیم‌نموده و متقاضی ‌تأیید و تنفیذ وقوع نکاح دائم غیر رسمی فی‌مابین خود و خوانده دعوی تقابل در مورخه 18/12/88 و بطلان عقد رسمی بعدی منعقد شده در مورخه 23/12/88 و به تبع آن ابطال سند ازدواج شماره … مورخه 23/12/88 دفتر ازدواج شماره … تهران، همچنین ثبت نکاح دائم غیر رسمی مورخه 18/12/88 گردیده است.

با امعان نظر به جامع محتویات پرونده علی‌الخصوص اظهارات زوج و اقرار زوجه، انعقاد و وقوع نکاح دائم غیر رسمی فی‌مابین در مورخه 18/2/88 با مهریه 14 عدد سکه بهار آزادی احراز می‌شود و بقاء و نفوذ نکاح مذکور با توجه به عدم اقامه دلیل متقن مبنی بر قطع رابطه زوجیت کما کان محرز است.

مطالبه مهریه عندالاستطاعه

با وصف مذکور و عدم انحلال نکاح مقدم، انعقاد صیغه نکاح دائم موضوع سند نکاحیه شماره … مورخه 23/12/88 دفتر … تهران فاقد موضوعیت و وجاهت قانونی بوده، نتیجتاً نکاح اخیر و شروط و آثار آن باطل و بلا اثر تلقی می‌شود و دادگاه مستنداً به مواد 1062 و 1120 قانون مدنی با اعلام بطلان نکاح رسمی موضوع سند نکاحیه شماره … مورخه 23/12/88 دفتر … تهران حکم به ابطال سند مذکور و تنفیذ نکاح مقدم غیر رسمی صادر می‌نماید.

بدیهی است که شروط و مندرجات سند رسمی نیز فاقد اعتبار قانونی بوده است. نتیجتاً دادگاه زوجه را مستحق دریافت مهریه موضوع سند رسمی نکاح تشخیص نداده و درخواست طلاق از ناحیه زوجه را به‌ عنوان وکیل بلاعزل زوج در سند رسمی نکاح را به‌ علت عدم اعتبار سند مذکور و مخالفت زوج مردود تلقی و حکم بر بی‌حقی خواهان مهریه و طلاق صادر می‌نماید. ضمناً زوجین مکلف به ثبت نکاح عادی با وصف دائم در مورخه 18/2/88 با مهریه 14 عدد سکه بهار آزادی می‌باشند. آرای صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

🔹رئیس شعبه 273 دادگاه عمومی خانواده تهران

وکیل مهریه در تجریش

✅ رای دادگاه تجدیدنظر

تجدیدنظرخواهی خانم م.ف. با وکالت آقای م.س. نسبت به آن بخش رأی موضوع دادنامه شماره 1583-20/10/91 صادره از شعبه 273 دادگاه عمومی خانواده تهران که بر‌تأیید و تنفیذ عقد نکاح دائم عادی بین تجدیدنظرخواه و تجدیدنظرخوانده با مهریه 14سکه بهار آزادی اشعار دارد، وارد نیست.

رأی تجدیدنظرخواسته در این بخش موافق موازین قانونی و با رعایت اصول و قواعد دادرسی صادر گردیده و ایراد اساسی متوجه آن نمی‌باشد.

تجدیدنظرخواه نیز در این مرحله مطلب قابل توجهی عنوان نکرده، لذا به‌استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی این بخش از رأی تجدیدنظرخواسته ‌تأیید می‌گردد. اعتراض تجدیدنظرخواه نسبت به آن قسمت از دادنامه که بر ابطال مندرجات سند نکاحیه شماره … مورخ 23/12/88 دفتر … تهران از جمله مهریه مندرج در آن اشعار می‌دارد، به‌نظر وارد است؛ زیرا هر چند که مهریه شرعی همان است که ضمن عقد نکاح واقع شده و افزایش مهریه پس از وقوع عقد، ترتب آثار مهریه را ندارد؛

لیکن ابطال کلیه مندرجات سند رسمی به‌نظر صحیح نمی‌رسد. لذا این قسمت از دادنامه نقض می‌گردد.

این رأی ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور است.

رئیس شعبه 47 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

اگر در هنگام عقد مقدار مهریه مشخص نشده باشد تکلیف چیست

✅ در عقد دائم طرفین می توانند بعد از عقد در مورد مهر توافق کنند اما اگر پیش از توافق در مورد مهر بین آنها نزدیکی واقع شود زوجه فقط می توانند مهرالمثل مطالبه کند ، اما در خصوص عقد موقت عدم تعیین مهر در عقد موجب بطلان است …

بعد از قسط بندی شدن مهریه اگر زوج بخواهد زوجه را طلاق دهد, باید کل مهریه را پرداخت نماید؟

✅ در صورتی که زوج مالی داشته باشد قابل توقیف می باشد در غیر اینصورت چون اعسار وی ثابت شده است پس کل مهریه بصورت اقساطی پرداخت می شود.مگر اینکه بعدا از زوج مالی یافت و معرفی شود.

من سه ساله عقد کردیم ولی عروسی نکردیم همسرم با مراجعه به دادگاه تقاضای مهریه کرده ایشان باتوجه به اینکه میدانسته محل زندگی ام کجا و حتی محل کارم هم بلد بوده اما بنده را مجهول المکان معرفی کرده و غیابا حکم گرفته وکل حقوق بنده را ماهیانه بلوکه کرده و برداشت میشود وحتی ماشین بنده را هم توقیف کردن در صورتی که من خبر از شکایت ایشان نداشتم.

ایا میتوانم نسبت به اقدام به انحراف دادگاه و کذب بودن ادعای ایشان نسبت به مجهول المکان بودن شکایت کنم؟

✅ بنظر اینگونه اقدامات شما جز صرف هزینه و وقت ،حاصلی در بر نخواهد داشت.

ضمنا فقط یك چهارم حقوق و مزایای شما قابل توقیف است.

خودرو نیز جزو مستثیات دین نبوده و قابل توقیف است.

وکیل مهریه در تجریش

آیا زن میتواند پس از مرگ همسرش از ماترک همسرش مهریه‌اش را بردارد،

بدون اینکه شوهرش وصیت کرده باشد، یعنی هم یک هشتم ارثش را و هم مهریه‌اش را؟

✅ پاسخ: بله زن میتواند قبل از تقسیم ارث، مهریه خود را از اموال  همسرش درخواست نماید. اگر مهریه پول نقد باشد از زمان فوت همسر محاسبه و به نرخ روز پرداخت میگردد. و این جدای از سهم الارث او میباشد.

دختر باکره ای که مهریه اش عندالاستطاعه می باشد می تواند از حق حبس استفاده کند؟

✅ پاسخ 👈 در مهریه عندالاستطاعه مرد باید توانایی مالی پرداخت مهریه را داشته باشد، لذا در این نوع مهریه اگر زوج توانایی پرداخت نداشته باشد حق حبس برای خانم وجودندارد.

اگر زن درخواست مهریه کند و مرد عمدا پرداخت نکند، زن می تواند تمکین نکند؟

✅ پاسخ 👈 خیر، اگر زن از همسرش تمکین خاص (زناشویی) داشته دیگر نمی تواند تمکین را منوط به پرداخت مهریه نماید. درخصوص مهریه هم پس از مطالبه مهریه توسط زن، دادگاه بررسی های لازم را انجام می دهد و حکم به پرداخت نقدی یا قسطی مهریه می کند و مرد در صورت توانایی مالی نمی تواند عمدا از پرداخت مهریه شانه خالی کند

دفتر وکیل مهریه در تجریش

خدمات تخصصی گروه وکلای خانواده تهران

موسسه حقوقی مهر پارسیان، با به کارگیری برترین وکلای خانواده در شمال تهران خدمات زیر را ارئه خواهد نمود:

مشاوره حقوقی آنلاین و حضوری با وکیل مهریه در تجریش

قبول وکالت در پرونده طلاق توافقی و طلاق یک طرفه

قبول وکالت در مطالبه و وصول مهریه

قبول وکالت در پرونده حضانت فرزند

تنظیم دادخواست جهت دعاوی خانواده

قبول وکالت در پرونده کیفری خانواده مانند شکایت ترک انفاق، تدلیس در ازدواج، کتک زدن همسر و فحاشی

تنظیم و تهیه لایحه دفاعیه جهت ارائه به دادگاه خانواده

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل تخصصی خانواده در تهران به یکی از راههای زیر اقدام کنید.

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل تخصصی خانواده تجریش

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل متخصص خانواده تجریش

09120067664

09120067669

09121281014

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

دفتر وکیل پایه یک ویژه خانواده تهران

حقوق خانواده

وکیل خانواده در تجریش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *