وکیل کلاهبرداری در خیابان دولت

وکیل کلاهبرداری در خیابان دولت

امروز با معرفی وکیل کلاهبرداری در خیابان دولت همراه شما هستیم.

در صورت نیاز به وکیل تخصصی پرونده کلاهبرداری و خیانت در امانت شمال تهران با ما تماس بگیرید.

گروه وکلای رسمی مهر پارسیان امکان مشاوره حقوقی آنلاین با برترین وکلای کیفری در ایران را برای شما فراهم آورده است.

مرور زمان در جرایم ارتشاء فروش مال غیر (کلاهبرداری) و تعزيرات منصوص شرعى

756-1/186-92

1- سوال: با توجه به قانون مجازات اسلامی 1392 آیا آراء وحدت رویه 696و 677 در خصوص جرائم ارتشاء و فروش مال غیر و عدم تسری مرور زمان به آن هیات عمومی دیوانعالی کشور به قوت خود باقی است یا خیر؟

2- منظور قانونگذار ازتعزیرات منصوص شرعی مندرج در تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامی 1392 چه جرائمی است.

🔹نظریه مشورتی شماره  1019/92/7 مورخ 1392/06/02

1- درماده 109قانون مجازات اسلامی جرائمی به شرح بندهای سه گانه ازشمول مرور زمان خارج گردیده است،‌ با این استثناء که جرائم اقتصادی شامل کلاهبرداری وجرائم سیزده گانه مندرج درتبصره ذیل ماده 36قانون مرقوم درصورتی از شمول مرور زمان خارج است که میزان مال موضوع جرم ارتکابی یک میلیارد ریال تمام وبالاتر باشد، بنابراین آراء وحدت رویه شماره 677مورخ 14/4/1384وشماره 696مورخ14/5/1385درخصوص ارتشاء وفروش مال غیر ازدرجه اعتبار ساقط است ودرشرائط فعلی کاربردی ندارد.

2- تعزیرات منصوص شرعی به تعزیراتی گفته می شود که درشرع مقدس اسلام، برای یک عمل معین نوع ومقدار کیفرمشخص شده باشد، بنابراین مواردی که به موجب روایات ویا هر دلیل شرعی دیگر، بطور کلی ومطلق برا ی عملی تعزیر مقرر گردیده است ونوع ومقدار آن معین نشده است،‌ تعزیر منصوص شرعی محسوب نمی شود.

آیا دروغ گفتن کلاهبرداری محسوب می شود؟

وکیل کلاهبرداری در خیابان دولت با بررسی رای دادگاه توضیح می دهد:

✅چکیده:

صرف دروغ گفتن مصداق مانور متقلبانه نیست.

🔹تاریخ رای نهایی:

1393/06/29

🔹شماره رای نهایی: 9309970222200824

✅رای بدوی

در خصوص اتهام آقای ح.ج. که به دلیل مجهول‌المکان بودن مشخصات بیشتری از وی در پرونده امر منعکس نبوده و بدین جهت بلاقید آزاد است دایر بر کلاهبرداری به مبلغ سیزده میلیون ریال.

با توجه به محتویات پرونده و متن شکایت شاکی و اظهارات وی بدین شرح که متهم به شاکی گفته است من در شهرک آزمایش آشنا دارم و خیلی سریع گواهینامه رانندگی پایه یک شما را آماده می‌کنم شاکی را فریب داده و از طریق انتقال وجه با استفاده از کارت عابر بانک مبلغ مذکور را به شماره حساب متهم توسط شاکی واریز گردیده است و این‌که از ناحیه متهم هیچ وسیله و مانور متقلبانه‌ای در جهت بردن مال شاکی صورت نگرفته است و صرف دروغ گفتن متهم را نمی‌توان مانور و وسیله متقلبانه قلمداد نمود بنابراین به لحاظ فقد دلیل و عدم حصول اقناع وجدانی با رعایت اصل سی و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم برائت صادر و اعلام می‌گردد.

رأی صادره غیابی بوده و ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه سپس ظرف مدت بیست روز از آن تاریخ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

🔹رئیس شعبه 105 دادگاه عمومی جزایی شهرستان ری

وکیل کلاهبرداری در خیابان دولت

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ص.ع. از دادنامه شماره 90004 مورخ 01/02/93 صادره از شعبه محترم 105 جزایی شهرستان ری که منتهی به صدور رأی برائت تجدیدنظرخوانده آقای ح.ج. از اتهام کلاهبرداری گردیده؛ نظر به این‌که مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی به نحوی نیست که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید و در مجموع ایراد و اعتراض مؤثری که فسخ و نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید به عمل نیامده است و دادنامه مذکور نیز فاقد ایراد و اشکال مؤثر قانونی است بنابراین به استناد بند الف ماده ٢٥٧ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

🔹رئیس شعبه ٢٢ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

فرجام خواهی از رای کلاهبرداری در دیوان عالی کشور

 رأی وحدت‌ رویه شماره  ۷۸۷ـ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

🔴 راى وحدت رويه:

آراء صادره دربارة جرائم مذکور در ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است.

چنانچه جرمی به اعتبار یکی از بندهای مادة ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری در دادگاه کیفری یک مطرح گردد و دادگاه پس از رسیدگی به آن، تشخیص دهد که عمل ارتکابی عنوان مجرمانة دیگری دارد و به این جرم رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید، این امر تغییری در صلاحیت دیوان عالی کشور در رسیدگی به فرجامخواهی از رأی مذکور ایجاد نمی‌کند.

بنابراین، به‌نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی، آراء شعب سی و ششم و چهل و هفتم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی است.

این رأی بر اساس مادة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتّباع است.

هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

🔴 ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری:

آرای صادره درباره جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه سه و بالاتر است و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها نصف دیه کامل یا بیش از آن است و آرای صادره درباره جرائم سیاسی و مطبوعاتی، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.

تبصره- اجرای این ماده مانع از انجام سایر وظایف نظارتی دیوان عالی کشور به شرح مقرر در اصل یکصد و شصت و یکم (۱۶۱) قانون اساسی نمی باشد.

وکیل کلاهبرداری در خیابان دولت

روش‌های پیشگیری از جعل و کلاهبرداری با چک

✍️معمولا جعل امضاء چک در زمان صدور آن قابل تصور است،

زیرا بعد از صدور چک، احتمال جعل امضاء کم‌تر است؛

بنابراین برای جلوگیری از جعل امضاء معمولا راهکار‌های آتی الذکر مد نظر است.

🔻صاحب حساب امضائی داشته باشد که به سادگی نتوان آنرا جعل کرد البته امضای شلوغ و پر خطوط هم ممکن است دردسرساز شوداز این جهت که هنگام تعیین اصالت بسیار سخت خواهد شد.

🔻امضاء چک انحصاری باشد این امر باعث میشود که از نمونه امضاء شما افراد کم تری مطلع شوند و یا اینکه برای صدورچک از خودکار اختصاصی که مخصوص تحریر و امضاء چک باشد استفاده شود.

🔻دسته چک و یا برگ چک را در دسترس دیگران قرار ندهید و معمولا به صورتی نگهداری کنید که امکان دسترسی به آن برای دیگران غیر ممکن یا سخت باشد البته راهکار‌های ذکرشده میتواند کمکی برای جلوگیری از ارتکاب جعل امضاء شود لیکن به طور قطع نمی‌توان از آن جلوگیری کرد.

کلاهبرداری با چک سفید امضا قابل تحقق است؟

✅چکیده:

چنانچه منشاء و نحوه تحصیل چک فاقد دلیل منطقی باشد، اماره بر بزهکاری دارنده چک است.

✅رای بدوی

درخصوص اتهام الف.ن. فرزند ع. بدون سابقه کیفری مبنی بر خیانت در امانت یک فقره چک بانک صادرات شماره … شعبه تره‌بار لنگرود حساب جاری شماره … موضوع شکایت ق.ز.، دادگاه با توجه به شهادت شهود و موجه نبودن دفاعیات متهم و با عنایت به اینکه منشاء چک در ید مشتکی‌عنه فاقد دلیل عرضی و منطقی می‌باشد و نحوه تحصیل آن به خوبی روشن نیست اتهام انتسابی را محرز دانسته و مستنداً به ماده 674 قانون مجازات اسلامی نامبرده را به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم می‌نماید.

رأی صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

🔹دادرس شعبه 1174 دادگاه عمومی جزایی تهران

✅رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای الف.ن. نسبت به دادنامه شماره 920473-5/4/92 شعبه محترم 1174 دادگاه عمومی جزایی تهران متضمن محکومیت وی به تحمل شش ماه حبس تعزیری به اتهام خیانت در امانت نسبت به یک فقره چک مردود است.

چه اینکه شکایت و اظهارات بی‌شائبه شاکی آقای ق.ز. و شهادت شهود مبین آن است که شاکی چک موضوع پرونده را به نحو سفید امضاء و بدون مبلغ در اختیار تجدیدنظرخواه قرار داده تا وی آن را در رابطه با قرارداد اجاره‌ای که به رؤیت شاکی و شهود رسانیده بابت تضمین نزد بنگاه و دفتر املاک بگذارد ولیکن تجدیدنظرخواه پس از درج تاریخ و مبلغ، آن را به ثالث واگذار و مدعی طلبکار بودن وجه مندرج در آن هم شده است که کارشناس نیز سفید امضاء بودن آن را تأیید کرده است.

لذا چون تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از جهات موضوع ماده 240 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق نیست، مستنداً به بند الف ماده 257 از همان قانون رأی تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید.

این رأی قطعی است.

🔹مستشاران شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

وکیل کلاهبرداری در خیابان دولت

خدمات تخصصی گروه وکلای کیفری تهران

موسسه حقوقی مهر پارسیان، با به کارگیری برترین وکلای کیفری در شمال تهران خدمات زیر را ارئه خواهد نمود:

مشاوره حقوقی آنلاین و حضوری با وکیل کلاهبرداری در خیابان دولت

قبول وکالت در پرونده کلاهبرداری، فروش مال غیر، خیانت در امانت

قبول وکالت در پرونده اخلال در نظام اقتصادی کشور و تحصیل مال از طریق نامشروع

قبول وکالت در پرونده پولشویی و جرایم مالی کارکنان دولت

تنظیم دادخواست جهت مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم

قبول وکالت در پرونده کیفری خانواده مانند شکایت ترک انفاق، تدلیس در ازدواج، کتک زدن همسر و فحاشی

تنظیم و تهیه لایحه دفاعیه جهت ارائه به دادگاه کیفری یک و دو

قبول اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور و اعمال ماده 477 کیفری

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل تخصصی کیفری در تهران به یکی از راههای زیر اقدام کنید.

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل کلاهبرداری در خیابان دولت

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل کلاهبرداری در خیابان دولت

09120067664

09120067669

09121281014

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

دفتر وکیل پایه یک ویژه پرونده کیفری تهران

مقالات کیفری

بهترین وکیلبهترین وکیل آنلاین تهرانبهترین وکیل تهرانوکیل تهرانوکیل حرفه ایوکیل کلاهبرداریوکیل کلاهبرداری در تهرانوکیل کلاهبرداری در خیابان دولت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *