کاهش مجازات آدم ربایی

کاهش مجازات آدم ربایی

کاهش مجازات آدم ربایی


با بررسی قانون کاهش مجازات جرم آدم ربایی همراه شما هستیم.

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ۱۳۹۹ مجازات موضوع ماده 621 قانون مجازات اسلامی،  “تعزیرات ۱۳۷۵” را صرف نظر از کیفیات مشدده به دو قسمت تقسیم کرده است. چنانچه ارتکاب رکن مادی بزه آدم ربایی با عنوان یا تهدید باشد مجازات مرتکب به حبس درجه ۴ و در غیر اینصورت با حیله یا با هر نحوی دیگر حبس درجه ۵ خواهد بود

در مواردی که سن مجنی و علیه کمتر از ۱۵ سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد و یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود مجازات آن مطابق قسمت دوم ماده ۶۲۱ قانون اجازه مجازات اسلامی حداکثر مجازات مقرر در قانون خواهد بود که با توجه به میزان مجازات طبق قانون جدید حسب مورد حداکثر حبس درجه ۴ یا درجه ۵ است

تمامی پرونده های موضوع ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی صرفنظر از میزان مجازات مندرج در دادنامه در اجرای ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ باید نزد دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال شود زیرا مجازات آن کاهش یافته و به متن صریح ماده قانون توسط دادگاه صادرکننده حکم قطعی اعم از بدوی و تجدیدنظر پرونده برای تصحیح حکم و تخفیف مجازات بازنگری می شود.

مجازات آدم ربایی در صلاحیت کدام دادگاه است؟

با توجه به اینکه رسیدگی به جرم آدم ربایی بر اساس قانون جدید در صلاحیت دادگاه کیفری دو قرار گرفته است پرونده های مربوط به آدم ربایی در اجرای ماده ۱۰ قانون مجازات نزدیک کدام دادگاه ارسال می شود؟

با توجه به عبارت دادگاه صادرکننده حکم قطعی مذکور در بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در فرض سوال به سبب آنکه حکم قطعی از سوی دادگاه کیفری یک صادر شده و دادگاه مذکور صلاحیت رسیدگی داشته است اقدام بعدی مبنی بر تصحیح حکم و تخفیف مجازات با لحاظ قانون لاحق با همان دادگاه خواهد بود.

کاهش مجازات آدم ربایی

صدور حکم آزادی مشروط مجازات آدم ربایی در صلاحیت کدام دادگاه است؟

با توجه به اینکه رسیدگی به جرم آدم ربایی بر اساس قانون جدید در صلاحیت دادگاه کیفری دو قرار گرفته است پرونده های مربوط به آدم ربایی که مرتکب آن آنها پیش از لازم الاجرا شدن قانون جدید محکومیت یافته‌اند و شرایط استفاده از آزادی مشروط را دارند نزد کدام دادگاه ارسال میشود؟

پاسخ وکیل تخصصی پرونده آدم ربایی

دادگاه کیفری ۱ بر اساس قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ۱۳۹۹ صلاحیت رسیدگی به جرم آدم ربایی را ندارد.

اما بر اساس ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و رای وحدت رویه شماره ۷۳۱ سال ۹۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور صدور حکم به آزادی مشروط با دادگاه صادر کننده حکم قطعی است.

بنابراین مقصود از دادگاه صادرکننده حکم قطعی همان دادگاه صادر کننده حکم است.

هر چند امروز صلاحیت رسیدگی ندارد.

تکلیف پرونده های ارجاعی به دادگاه کیفری یک قبل از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

سوال پرونده‌هایی که پیش از لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ۱۳۹۲ به دادگاه کیفری یک ارجاع شده است.

مانند جرم آدم ربایی و سپس به دلیل کاهش درجه مجازات جرم به موجب قانون یادشده رسیدگی به این جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو قرار گرفته است.

آیا باید همچنان در دادگاه کیفری یک رسیدگی شود یا نزد دادگاه کیفری دو ارسال میشود؟

پاسخ وکیل متخصص آدم ربایی

هر چند طبق بند الف ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ قوانین مربوط به صلاحیت نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون فوراً اجرا می‌شود.

اما در فرض سوال با توجه به ملاک تبصره ۳ ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و نیز ماده ۴۰۳ همان قانون دادگاه کیفری یک نسبت به پرونده هایی که پیش از لازم الاجرا شدن قانون جدید در شعبه ثبت شده است همچنان مکلف به ادامه رسیدگی است و نمی تواند قرار عدم صلاحیت صادر کند.

کاهش مجازات آدم ربایی

سوال درباره پرونده های با حکم غیر قطعی

چنانچه دادگاه کیفری ۱ پیرامون جرم آدم ربایی رای صادر کرده باشد

اما پرونده را جهت فرجام خواهی به دیوان عالی کشور ارسال نکرده باشد

با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ۱۳۹۲ که مجازات این جرم را درجه چهار قرار داده است مرجع رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از رای مذکور دیوان عالی کشور است یا دادگاه تجدید نظر استان

پاسخ

نظر به اینکه معیار قابلیت تجدید نظر یا فرجام خواهی آرا مطابق مواد ۴۲۷ و ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ مجازات قانونی جرم است و در حال حاضر مجازات قانونی جرم ارتکابی درجه چهار است و از طرفی به موجب بند الف ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مقررات مربوط به صلاحیت فوراً اجرا میشود در فرض سوال مرجع رسیدگی به اعتراض دادگاه تجدیدنظر استان است.

پرونده‌های  مربوط به آدم ربایی که در زمان حاکمیت قانون سابق در دادگاه کیفری یک رسیدگی شده و با فرجام خواهی در شعبه دیوان عالی کشور ثبت شده اما هنوز رسیدگی نشده است قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست و واقعی با توجه به قانون جدید قابل طرح در دیوان میباشد نزد دادگاه تجدیدنظر استان مربوطه ارسال می شود.

تبصره ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی بر اساس ماده ۱۵ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ۱۳۹۹ نسخ صریح شده است.

در مورد شروع به جرم آدم ربایی مطابق ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی رفتار می شود

بر اساس ماده  ۱ قانون کاهش یا تبدیل مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ مجازات جرم آدم ربایی کاهش چشمگیری داشته است.

بند به مجازات حبس موضوع ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی در صورتی که ارتکاب جرم یا تهدید باشد به حبس درجه ۴ و در غیر این صورت به حبس درجه پنج تبدیل میشود

مجازات درجه ۴

– حبس بیش از پنج تا ده سال

جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون (۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا سیصد و شصت میلیون (۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

-انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی
مجازات درجه 5

– حبس بیش از دو تا پنج سال

– جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

-محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال

-ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی

– ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی

کاهش مجازات آدم ربایی

ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی

هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگری به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصا یا توسط‌ دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد در صورتی که سن مجنی‌علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا‌ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد‌و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم میگردد.

تغییرات مجازات جرم شروع به آدم ربایی

تبصره – مجازات شروع به ربودن سه تا پنج سال حبس است.

تبصره ماده ۶۲۱ قانون نسخ و در مورد شروع به جرم آدم ربایی مطابق ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ عمل می‌شود.

ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی

هر کس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید، لکن به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، به شرح زیر مجازات می شود:

الف- در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس دائم یا حبس تعزیری درجه یک تا سه است به حبس تعزیری درجه چهار

ب – در جرائمی که مجازات قانونی آنها قطع عضو یا حبس تعزیری درجه چهار است به حبس تعزیری درجه پنج

پ – در جرائمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی یا حبس تعزیری درجه پنج است به حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه شش

تبصره- هرگاه رفتار ارتکابی، ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته، لکن به جهات مادی که مرتکب از آنها بی اطلاع بوده وقوع جرم غیرممکن باشد، اقدام انجام شده در حکم شروع به جرم است.

دفتر وکالت وکیل آنلاین تخصصی آدم ربایی در تهران

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمد رضا مهری

دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.

مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی

عضویت شهروندان در بزرگترین جامعه حقوقی آنلاین کشور و برخورداری از تخفیف مشاوره و حق الوکاله.

امکان عضویت وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی جهت معرفی به جامعه پس از تایید هیات مدیره.

قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.

خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.

خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.

معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران.

بهترین وکیل کیفری تهران

بهترین وکیل ملکی تهران

بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران

بهترین وکیل خانواده تهران

بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر

بهترین وکیل اعاده دادرسی ودیوان عالی کشور

بهترین وکیل فرجام خواهی

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9و10

تلفن های تماس با دفتر وکیل آنلاین در تهران

کاهش مجازات آدم ربایی

021-88663925

021-88663926

021-88663628

021-88796143

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل تخصصی کیفری تهران

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل متخصص کیفری و آدم ربایی تهران

09120067664

09120067665

09120067669

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

دفتر وکیل متخصص پرونده آدم ربایی در تهران

جرایم نیروهای مسلحمقالات کیفری

آدم ربایی در قانون مجازات اسلامی جدیدآدم ربایی قانون مجازات اسلامیاشد مجازات ادم رباییتخفیف در جرم ادم رباییتخفیف مجازات آدم رباییتخفیف مجازات ادم رباییتخفیف مجازات در جرم آدم رباییتشدید مجازات آدم رباییتعلیق مجازات آدم رباییجرم آدم ربایی در قانون مجازات اسلامیجهات تشدید مجازات آدم رباییحداقل مجازات آدم رباییحکم آدم ربایی در قانون مجازات اسلامیحکم مجازات آدم رباییعوامل تشدید مجازات ادم رباییقانون مجازات آدم رباییقانون مجازات جدید ادم رباییکاهش مجازات آدم رباییمجازات آدم ربایانمجازات آدم رباییمجازات آدم ربایی با وسیله نقلیهمجازات آدم ربایی به عنف و تهدیدمجازات آدم ربایی چیستمجازات آدم ربایی چیهمجازات آدم ربایی در ایرانمجازات آدم ربایی در صورت رضایت شاکیمجازات آدم ربایی در قانون جدیدمجازات آدم ربایی در قانون مجازات اسلامیمجازات آدم ربایی در قانون مجازات جدیدمجازات آدم ربایی مسلحانهمجازات آدم ربایی و سرقتمجازات ادم رباييمجازات ادم ربایی در صلاحیت کدام دادگاه استمجازات ادم ربایی در قانونمجازات ادم ربایییمجازات اقدام به آدم رباییمجازات تهدید به ادم رباییمجازات تهمت ادم رباییمجازات تهمت به آدم رباییمجازات جرم آدم رباییمجازات جنبه عمومی جرم آدم رباییمجازات دولتی آدم رباییمجازات شروع به آدم رباییمجازات شروع به جرم آدم رباییمجازات کیفری آدم رباییمجازات مشارکت در آدم رباییمجازات مشارکت در ادم رباییمجازات معاونت در آدم رباییمجازات معاونت در جرم ادم رباییموارد تشدید مجازات آدم ربایی

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!