مقالات حقوقی

عدم تمکین از حکم کمیسیون ماده صد

تعیین جریمه در کمیسیون ماده صد

تعیین جریمه در کمیسیون ماده صد | تفسیر های گوناگون از نحوه رسیدگی به تخلفات ساختمانی در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ها، که در بعضی موارد باعث صدور دادنامه های متفاوتی از سوی دیوان عدالت اداری، تنها مرجع رسیدگی به اعتراض به حکم قطعی کمیسیون های بدوی و تجدید ... ادامه مطلب