سرقت تعزیری

سرقت تعزیری

سرقت تعزیری


امروز با بررسی جرم سرقت تعزیری همراهتان هستیم.

سرقت تعزیری به نوعی از سرقت گفته می شود که سرقت حدی نبوده و در صورت وجود شرایط خاصی، سرقت تعزیری نامیده می شود.

در گروه وکلای کیفری مهر پارسیان، تیم پژوهشی به بررسی آثار مخرب سرقت تعزیری پرداخته و در این نوشته، به بررسی جرم سرقت تعزیری و همچنین شرایط تحقق این جرم خواهیم پرداخت.

وکیل پرونده سرقت تهران

بر اساس تقسیم وظایف و قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به جرم سرقت تعزیری در صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است.
دادگاه کیفری هر استان عهده دار این امر مهم است.

جهت روشن تر شدن زوایای جرم سرقت تعزیری با گروه وکلای مهر پارسیان همراه باشید.

سوالاتی متداول

شرایط تحقق ارکان سرقت تعزیری چیست؟
انواع سرقت تعزیری چیست؟
سرقت تعزیری قابل گذشت است یا خیر؟
عنصر قانونی جرم سرقت تعزیری موضوع ماده ۶۵۶ قانون جدید کاهش مجازاتها چیست؟
عنصر مادی جرم سرقت تعزیری چیست؟
عنصرروانی جرم سرقت تعزیری چیست؟
مواد 661 و 659 قانون جدید کاهش مجازات حبس سرقت تعزیری چیست؟
بررسی نکات اختصاصی در سرقت تعزیری
رسیدگی به شکایت سرقت تعزیری به چه شکلی باید انجام گردد؟
مرور زمان در جرایم سرقت تعزیری به چه شکل است؟
بهترین وکیل برای پرونده سرقت تعزیری در تهران کیست؟

وکیل شکایت از اخاذی

ماده 651 قانون مجازات اسلامی

هرگاه تمام شرایط سرقت تعزیری وجود داشته باشد، مجازات مرتکب از پنج تا بیست سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق خواهد بود.

شرایط تحقق

عوامل مختلفی در تحقق اشکال مختلف و انواع متفاوت جرم سرقت تعزیری موثر است.

عواملی مانند صفات و ویژگی هایی که در مرتکب وجود داشته باشد و تعداد آنها در تحقق جرم سرقت تعزیری موضوع ماده ۶۵۱ قانون مجازات اسلامی یا وجود برخی از ابزار و وسایل حین ارتکاب جرم مانند اسلحه، چاقو، پنجه بوکس و … در حین دزدی که موجبات تشدید در مجازات و تحقق عناوین مجرمانه سرقت تعزیری از قبیل سرقتهای موضوع مواد ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۴ و… را دارد.

انواع آن چیست؟

 • سرقت ساده
 • سرقت مقرون به آزار
 • سرقت در شب
 • سرقت مسلحانه
 • سرقت به نحو راهزنی
 • سرقت از محل مهیای سکونت
 • سرقت به نحو کیف زنی جیب بری
 • سرقت از مناطق سیل زده
 • سرقت از تاسیسات عمومی

قابل گذشت بودن یا نبودن جرم

چنانچه سرقت تعزیری از انواع سرقتهای مندرج در ماده ۱۱ سرقت موضوع مواد (۶۵۶)، (۶۵۷)، (۶۶۱) و (۶۶۵) به شرط رعایت نصاب مالی”ارزش مال مورد سرقت بیش‌از دویست میلیون (۲۰۰,۰۰۰.۰۰۰) ریال نباشد” و عدم وجود سوپیشینه و سابقه کیفری موثر برای مرتکب، جزو جرایم قابل گذشت محسوب خواهند شد.

وکیل سرقت شمال تهران

چنانچه سرقت تعزیری شامل مواد 656 و 657 و 661و 665 نباشد یا شامل مواد مذکور باشد ولیکن نصاب مالی مال موضوع جرم رعایت نشده یعنی مال مسروقه دارای ارزشی بیشتر از آن نصاب باشد، یا مرتکب دارای سابقه کیفری موثر باشد، جزو جرایم غیرقابل گذشت محسوب می شود.

عنصر قانونی جرم موضوع ماده ۶۵۶ قانون جدید کاهش مجازاتها

ماده مذکور بیانگر عنصر قانونی جرم سرقت تعزیری است که جامع شرایط حد نبوده اما یکی از موارد زیر را شامل شده باشد:

 • سرقت در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا در توابع آن یا در محل های عمومی از قبیل مسجد و حمام و غیر اینها واقع شده باشد.
 • سرقت در جایی واقع شده باشد که به واسطه درخت یا بوته یا پرچین یا نرده محرز بوده و سارق حرز را شکسته باشد.
 • در صورتیکه سرقت در شب واقع شده باشد.
 • سارقین دونفر یا بیشتر باشند.
 • سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزدیده یا مال دیگری را در منزل مخدوم خود یا منزل دیگری که به اتفاق مخدوم به آنجا رفته یا شاگرد یا کارگر بوده و یا در محلی که معمولا محل کار وی بوده از قبیل خانه دکان کارگاه کارخانه و انبار سرقت نموده باشد.
 • هرگاه اداره کنندگان هتل و مسافرخانه و کاروانسرا و کاروان و به طور کلی کسانی که به اقتضای شغل اموالی در دسترس آنان است، تمام یا قسمتی از آن را مورد دستبرد قرار دهند.
جرم دزدی یا سرقت

چنانچه در پرونده کیفری جرم سرقت تعزیری موضوع ماده 656 به اثبات برسد، مرتکب به حبس از 3 ماه تا یک سال و نیم محکوم می گردد.

عنصر مادی جرم

عنصر مادی در جرم سرقت ربودن مال منقول می باشد. ربودن یعنی تصرف سارق نسبت به مال منقول دیگری بدون رضایت مالک یا متصرف آن خواهد بود.

در تحقق این بخش از عنصر مادی بزه سرقت منوط به این است که سارق، مال منقول مورد نظر را از محل سرقت خارج کرده باشد.

عنصرروانی جرم

عنصر روانی در سرقت تعزیری دارای دو شرط است:
اولا: وقوع رفتار مجرمانه یا عمل سرقت از میل و اراده آگاهانه شخص مرتکب سرزده باشد.
دوما: عمل مجرمانه یا سرقتی که واقع شده است توام با سوء نیت مرتکب بوده باشد.

قاچاق اسلحه و مهمات

اجتماع این دو شرط عنصر روانی یا معنوی جرم سرقت را تشکیل می دهد.
منظور از عنصر روانی جرم سرقت آن است که سارق، مال منقول متعلق به دیگری را به قصد تصرف و از روی سوء نیت ربوده باشد.

از طرف دیگر، تحقق سوء نیت سارق نیز منوط به آن می گردد که آگاهانه مال دیگری را به تصرف خود درآورده باشد.

ماده ۶۶۱ قانون جدید کاهش مجازاتها

اگر سرقت تعزیری واقع شود و منطبق با هیچ یک مواد مندرج در بخش مربوطه نباشد، سرقت تعزیری ساده محسوب شده و مجازات مرتکب حبس از سه ماه و یک روز تا دوسال و تا ۷۴ ضربه شلاق است.

خرید حکم شلاق

مجازات جرم سرقت موضوع ماده ۶۶۱ طبق قانون جدید کاهش مجازاتها تقلیل یافته و به حبس از یک ماه و نیم تا ۱ سال تبدیل شده است. اما شلاق تعزیری کما فی سابق به قوت خویش باقی است.

نمونه رای معامله معارض

ماده 656 قانون جدید کاهش جدید زندان

هر کس مال دیگری را برباید و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد به حبس از 6 ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. اما اکنون مجازات سرقت ماده 656 طبق قانون جدید کاهش مجازاتها به حبس از 3 ماه تا 6 ماه تقلیل یاقته است.

بررسی نکات اختصاصی

هرگاه سرقت تعزیری همراه با آزار فرد یا افراد دیگر باشد سارق به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا 74 ضربه محکوم می شود.

در صورتی که آزار دیگری همراه با ورود صدمه باشد، سارق علاوه بر اینکه به حداکثر مجازات اصلی محکوم می شود به مجازات آسیب وارد شده هم محکوم می شود.

وکیل دفاع از حمل و نگهداری سلاح

در سرقت همراه با اسلحه، مجازات سارق مسلح حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا 74 ضربه می باشد و در صورتی که با اسلحه خود آسیبی به دیگری برساند، علاوه بر اینکه به حداکثر مجازات اصلی محکوم می شود به مجازات آسیب وارد شده هم محکوم میگردد.

مجازات سرقت

طبق ماده 653 قانون مجازات اسلامی، هر کس اقدام به راهزنی و سرقت در راه ها و خیابان ها کند در صورتی که محارب نباشد، به سه تا پانزده سال حبس و شلاق تا 74 ضربه محکوم می گردد.

مجازات سرقت دو یا چند نفر در شب همراه با اسلحه ماده 654 قانون مجازات اسلامی: هرگاه سرقت در شب واقع شود و سارقین دو نفر یا بیشتر باشند و لااقل یکی از آنها اسلحه داشته باشد، در صورتی که محارب نباشند، مجازات آنها حبس از 5تا بیست و پنج سال و شلاق تا 74 ضربه می باشد.

وکیل اینترنتی

قیمت خرید شلاق و زندان

مهم نیست اسلحه پیدا یا پنهان باشد یا مورد استفاده قرار بگیرد، صرف اسلحه داشتن موجب مجازات است.

مجازات سرقت از مناطق حادثه دیده مثل مناطق سیل زده، زلزله زده، جنگی، آتش سوزی یا در محل تصادف رانندگی صورت گرفته باشد مرتکب به مجازات حبس از سک تا پنج سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم می شود.

شکایت از سارق ادبی

البته این در صورتی است که سرقت مشمول سرقت حدی نباشد.

ماده 657 قانون مجازات ، هرکس مرتکب ربودن مال دیگری از طریق کیف زنی و جیب بری و امثال آن شود به حبس از یک تا پنج سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم می شود.

رسیدگی به شکایت

اثبات نوع سرقت با استفاده از ادله و مدارک و شواهد موجود، بسیار اهمیت دارد و در روند دادرسی و تعیین نوع مجازات تاثیرگذار است.

قبل از آنکه برای شکایت از سرقت مستوجب تعزیر اقدام کنید، حتما مدارک زیر را تهیه کرده و برای ارائه به محاکم قانونی مهیا کنید:

 • مدارک شناسایی از قبیل شناسنامه و کارت ملی
 • ارائه سند و یا مدارکی مستدل برای اثبات سرقت مستوجب تعزیر

وکیل متخصص جهت تنظیم شکواییه سرقت تعزیزی در موسسه حقوقی مهر پارسیان آماده قبول وکالت و طرح دعوی می باشد.

مرور زمان در جرایم سرقت تعزیری به چه شکل است؟

مدت زمانی که برای اقسام سرقت تعزیری باید سپری شود متفاوت است.
در سرقت موضوع ماده 651 قانون مجازات اسلامی با گذشت 15 سال برای شمول مرور زمان تعقیب و صدور حکم و 20 سال برای مرور زمان اجرای مجازات لحاظ شده است.

مشاوره حقوقی جرم سرقت

در سرقت موضوع ماده 653 ق.م.ا که سرقت با راهزنی است گذشت 15 سال برای مرور زمان تعقیب و صدور حکم و 20 سال برای مرور زمان اجرای مجازات

وکیل کیفری میرداماد

در سرقت تعزیری ماده 652 ق.م.ا که سرقت مقرون به آزار یا سرقت مسلحانه می باشد، گذشت 10 سال برای مرور زمان تعقیب و صدور حکم و 15 سال برای مرور زمان اجرای مجازات

کاهش مجازات آدم ربایی

در سرقت موضوع ماده 656 و 657 سرقت کیف زنی و جیب بری و 659 سرقت وسایل و متعلقات مربوط به تاسیسات عمومی با گذشت 7 سال برای مرور زمان تعقیب و صدور حکم و 10 سال برای مرور زمان اجرای مجازات می باشد.

_

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

_

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9 و 10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر موسسه مهر پارسیان (دکتر محمدرضا مهری) در تهران

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

ارسال پیام از طریق شماره واتس اپ و تلگرام

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت مهر پارسیان – دکتر محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی دکتر محمدرضا مهری

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *