مشاوره حقوقی تعدد و تکرار جرم

مشاوره حقوقی تعدد و تکرار جرم

مشاوره حقوقی تعدد و تکرار جرم


با موضوع مشاوره حقوقی تعدد و تکرار جرم همراه شما هستیم.

مجرمین به عادت که همیشه در حال ارتکاب جرم و تکرار جرایم گذشته هستند، نباید بتوانند از چنگال عدالت گریز داشته باشند.

اما بنا به قول معروف، مجازات نشدن یک مجرم، بهتر از مجازات شدن فردی بیگناه است.

بنابراین در سیاست قضایی کیفری معمولا قوانین به نفع متهم تفسیر می شوند.

در جایی که قانون صراحت دارد، نوبت به تفسیر یا تاویل حکم قانون نمی رسد.

دادرس دادگاه کیفری در اینگونه موارد مکلف به تعیین تکلیف بر اساس صراحت قانونی است.

اصلاح سیاست کیفری در نظام قضایی ایران در سال 1399 با عنوان تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، تحولی عمیق در نظام کیفری ایران ایجاد کرد.

مجازات حبس بعضی از جرایم کاهش یافت.

نحوه تشدید مجازات حبس در تعدد و تکرار جرم تغییر کرد.

در نهایت می توان گفت قانون جدید کاهش مجازات حبس تعزیری، به نفع متهم و محکومین به زندان است.

در این نوشتار، دفتر وکالت و حقوقی محمد رضا مهری بهترین وکیل کیفری تهران با سابقه قضایی، به بحث مشاوره حقوقی تعدد و تکرار جرم در قانون جدید مجازات اسلامی خواهد پرداخت.

سوالات مهم در قانون جدید مجازات اسلامی 1399 درباره تعدد و تکرار جرم

واژه عفو در ماده 134 قانون جدید مجازات اسلامی کدام نوع عفو را در بر می گیرد؟

اطلاق واژه عفو در بند ت ماده 134 اصلاحی 1399 فقط شامل عفو خصوصی، موضوع ماده ۹۶ این قانون می‌شود و منصرف از عفو عمومی است.

وکیل قراردادهای ملکی ونک

با شمول عفو عمومی تمامی مجازات های اصلی و تکمیلی و تبعی ساقط می شود.

کدام جرایم فاقد حداقل مجازات تعیینی در قانون هستند؟

مجازات تا 74 ضربه یا تا نود و نه ضربه شلاق تعزیری و یا تا ۲۰ میلیون ریال و تا شش ماه حبس و تا شش ماه محرومیت از حقوق اجتماعی یا انفصال موقت مصادیقی هستند که فاقد حداقل مجازات محسوب می شوند و مصداق بند ج ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۳ هستند.

بر این اساس نمی توان حسب مورد یک ضربه شلاق یک ریال یک روز حبس یا یک روز محرومیت از حقوق اجتماعی یا انفصال موقت را حداقل آنها محسوب و از شمول این بند خارج دانست.

منظور از جرائم غیر مختلف یا مشابه در ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ چیست؟

نخست ارتکاب یک جرم خاص به صورت متعدد مانند ارتکاب متعدد سرقت های منطبق با یک ماده مشخص قانونی.

دوم: جرائمی که به رغم تعدد عنصر قانونی و متفاوت بودن مجازات ها تحت عنوان جرم واحد شناخته می‌شوند مانند سرقت های متعدد، جعل اسناد مختلف، صدور چک بلامحل به هر شیوه که در قانون مقرر شده است.

سوم: رفتارهای متعدد مجرمانه که موضوع آنها واحد است.

مانند حمل، نگهداری، فروش، صادرات و واردات و ساخت مواد مخدر و روانگردان از نوع واحد.

مشروبات الکلی، تجهیزات دریافت از ماهواره و اسلحه و مهمات از نوع واحد.

چهارم: دو یا چند رفتار مجرمانه که در یک ماده قانونی ذکر و برای آنها مجازات پیش‌بینی شده است.

پنجم: ارتکاب جرائمی که مجازات جرم دیگر درباره آنها مقرر شده است.

یا به موجب قانون جرم دیگری محسوب می‌شود مانند کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده است و یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می شود.

اعتراض به برگزاری مجازی کلاس دانشگاه

ششم: شروع معاونت و مباشرت در یک جرم

توضیح آنکه چنانچه به موجب نص خاص یا رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور مانند رای وحدت رویه شماره ۶۲۴ سال ۱۳۷۷ این مرجع راجع به جرایم جعل و استفاده از سند مجعول بر خلاف ضوابط و معیارهای فوق احکام خاصی مقرر شده باشد به همان ترتیب عمل می شود.

بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ مقررات فرمول تشدید مجازات در جرایم متعدد تعزیری از نوع مختلف و غیر مختلف متفاوت است.

مشاوره حقوقی تعدد و تکرار جرم

معنی تقلیل، تبدیل یا غیر قابل اجرا شدن مجزات اشد چیست؟

منظور از تقلیل تبدیل و یا غیر قابل اجرا شدن مجازات اشد در بند ث ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۹ مواردی از قبیل اعمال ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ است.

لذا با اعمال این ماده چنانچه مجازات در اثر تقلیل یا تبدیل تخفیف یابد مجازات اشد بعدی اجرا می شود.

مقصود از غیر قابل اجرا شدن مواردی از قبیل نسخ مجازات قانونی، گذشت شاکی خصوصی، شمول مرور زمان و تبرئه محکوم علیه در مرحله اعاده دادرسی است.

آزادی مشروط، عفو و تعلیق اجرای مجازات، در حکم اجراست.

به همین جهت در صورتی که مجازات محکوم مورد عفو قرار بگیرد،

یا با صدور حکم آزادی مشروط از زندان آزاد شود.

و یا مجازات وی تعلیق شود، مجازات اشد بعدی اجرا نمی شود.

چنانچه مجازات اشد به هر دلیلی غیرقابل اجرا شود مجازات اشد بعدی اجرا می شود.

اما آن مقدار از مجازاتی که از مجازات اولیه اجرا شده است باید از مجازات اشد بعدی کسر شود.

به این موضوع در بند ث ماده ۱۳۴ تصریح شده است.

شکایت سرقت از شاگرد مغازه

موضوع بند چ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ غیر از تعدد معنوی موضوع ماده ۱۳۱ این قانون است.

مانند اینکه در نتیجه بمب گذاری فردی کشته و شخص دیگری مجروح شود سند از بین برود و ساختمانی تخریب شود و مال منقول نیز از بین برود در حالی که موضوع ماده ۱۳۱ قانون یاد شده مربوط به تعدد معنوی است.

یعنی رفتار واحد دارای عناوین مجرمانه متعدد است نه نتایج متعدد.

اما در عین حال قانونگذار در ماده اصلاحی این مورد را نیز در حکم تعدد معنوی قرار داده و مقرر کرده است مرتکب به مجازات جرم اشد محکوم می شود.

نحوه تعیین مجازاتهای اطفال در تکرار جرم

آیا مقررات مربوط به تعدد جرم موضوع ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ در خصوص اطفال و نوجوانان نیز اعمال می شود؟

قانونگذار بر خلاف موضوع تکرار جرم به این موضوع اشاره نکرده است.

بنابراین هر چند فلسفه تفکیک مجازاتهای افراد دارای کمتر از ۱۸ سال سن از دیگر افراد اقتضای آن را دارد که مقررات مربوط به تعدد جرم در خصوص این افراد قابلیت اعمال نداشته باشد.

اما اطلاق ماده ۱۳۴ یاد شده این مورد را نیز شامل می شود.

قانونگذار در مورد تکرار جرم بر اساس مواد ۹۵ و ۱۳۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به صراحت اعلام کرده که مقررات تکرار جرم در خصوص این افراد اعمال نمی شود.

مشاوره حقوقی تعدد و تکرار جرم

تعیین مجازات جرائم حدی و تعزیری

بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۹ چنانچه شخصی مرتکب یک فقره جرم حدی و سه فقره جرم دارای تعزیر شود.

مجازات وی، وفق کدام یک از بندهای ب و پ این ماده محاسبه و اعمال می شود؟

 پاسخ وکیل تخصصی کیفری همکار گروه وکلای مهر 

مجازات گران فروشی

منظور از جرائم ارتکابی در ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ جرائم موجب تعزیر است.

بنابراین ارتکاب یک فقره جرم حدی و ۳ فقره جرم دارای مجازات تعزیری مذکور در حکم ارتکاب جرم تعزیری است که مشمول بند ب  این ماده می شود.

 سوال درباره ارتکاب خیانت در امانت و قتل غیر عمدی

چنانچه شخصی مرتکب جرم قتل غیر عمدی و خیانت در امانت شود.

دادگاه او را در خصوص قتل غیر عمدی موضوع ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی تعزیرات ۱۳۷۵ که مجازات قانونی آن یک تا سه سال حبس است افزون بر پرداخت دیه به تحمل حبس و در خصوص خیانت در امانت موضوع ماده 674 همان قانون که مجازات قانونی آن شش ماه تا سه سال حبس است به تحمل ۲ سال و ۶ ماه حبس محکوم می کند.

در فرض سوال با توجه به مقررات تعدد جرم در ماده ۱۳۴ قانون جدید، محکومیت حبس برای قتل غیر عمدی در نظر گرفته شده اجرا خواهد شد که این جرم  مجازات تبعی ندارد.

اما مجازات خیانت در امانت که قابلیت اجرایی ندارد مجازات تبعی در پی دارد.

آیا مجازات تبعی در حق محکوم اعمال خواهد شد؟

پاسخ بهترین وکیل کیفری در تهران را مطالعه بفرمایید.

پیش از اصلاح ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی برخی بر این عقیده بودند که اجرای مجازات تبعی تابع مجازات های اصلی است.

در فرض سوال زمانی که مجازات اصلی قابلیت اجرایی ندارد مجازات تبعی نیز قابل اجرا نیست.

اما بر اساس ذیل بند ها ماده ۱۳۴ اصلاحی ۱۳۹۹ اگر مجازات اشد ماده ۲۵ این قانون فاقد آثار تبعی و مجازات خفیف تر دارای آثار تبعی باشد علاوه بر مجازات اصلی اشد مجازات تبعی مزبور نیز اجرا می شود.

مشاوره حقوقی تعدد و تکرار جرم

دفتر وکالت وکیل آنلاین کیفری در تهران

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمد رضا مهری

مجازات جرایم پزشکی

دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.

مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی حقوق کیفری

عضویت شهروندان در بزرگترین جامعه حقوقی آنلاین کشور و برخورداری از تخفیف مشاوره و حق الوکاله.

امکان عضویت وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی جهت معرفی به جامعه پس از تایید هیات مدیره.

قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.

خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.

خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.

معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران.

بهترین وکیل کیفری تهران

بهترین وکیل ملکی تهران

بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران

بهترین وکیل خانواده تهران

بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر

بهترین وکیل اعاده دادرسی ودیوان عالی کشور

بهترین وکیل فرجام خواهی

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9و10

تلفن های تماس با دفتر وکیل آنلاین کیفری در تهران

021-88663925

021-88663926

021-88663628

021-88796143

تماس با دفتر وکیل آنلاین کیفری خارج از ساعات اداری و تعطیلات

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل تخصصی دادگاه کیفری دو تهران

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل متخصص دادگاه کیفری یک تهران

09120067664

09120067665

09120067669

مشاوره حقوقی تعدد و تکرار جرم

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

دفتر وکیل تخصصی پرونده کیفری در تهران

5/5 - (51 امتیاز)

مقالات کیفری

آثار تکرار و تعدد جرم در جرایم مالیاتیانواع تکرار جرمبررسی تعدد و تکرار در جرم سرقت تعزیری مستوجب حدبه جرم تکرار قیاس میشیتحقیق بررسی و تحلیل مجازات تعدد و تکرار جرمتحقیق در مورد تعدد و تکرار جرمتعداد وکیل در پرونده کیفریتعداد وکیل در دادسراتعداد وکیل در دادگاه حقوقیتعداد وکیل در دادگاه کیفری دوتعداد وکیل در دادگاه کیفری یکتعداد وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتیتعداد وکیل شاکی در دادسراتعدد جرم و تکرارتعدد جرم و تکرار جرمتعدد و تكرار جرمتعدد و تکرار جرمتعدد و تکرار جرم چیستتعدد و تکرار جرم در حقوق کیفری ایرانتعدد و تکرار جرم در قانون جدیدتعدد و تکرار جرم در قانون مجازات اسلامیتعدد و تکرار در جرم سرقتتعدد یا تکرار جرم کلاهبرداریتعديل وكيل رقيب كمتعريف تكرار جرمتعریف تعدد جرم و تکرار جرمتعریف تعدد و تکرار جرمتفاوت تعدد جرم و تکرار جرمتفاوت تعدد و تکرار جرمتفاوت تکرار وتعدد جرمتكرار جرم چيستتکرار جرمتکرار جرم اطفالتکرار جرم ترک انفاقتکرار جرم تصرف عدوانیتکرار جرم تعریفتکرار جرم تعزیریتکرار جرم توهینتکرار جرم جعلتکرار جرم چیستتکرار جرم حدیتکرار جرم حمل مواد مخدرتکرار جرم خیانت در امانتتکرار جرم در امور کیفریتکرار جرم در تعزیراتتکرار جرم در جرایم تعزیریتکرار جرم در جرایم حدیتکرار جرم در جرایم غیر عمدیتکرار جرم در جرایم مواد مخدرتکرار جرم در حدودتکرار جرم در حقوق کیفری ایرانتکرار جرم در قانونتکرار جرم در قانون جدیدتکرار جرم در قانون مجازات 92تکرار جرم در قانون مجازات اسلامیتکرار جرم در قانون مجازات اسلامی جدیدتکرار جرم در قوانین ایرانتکرار جرم در مواد مخدرتکرار جرم را تعریف کنیدتکرار جرم را توضیح دهیدتکرار جرم سرقتتکرار جرم شرب خمرتکرار جرم ضرب و جرحتکرار جرم غلامیتکرار جرم قانون مجازاتتکرار جرم قانون مجازات اسلامیتکرار جرم کشف حجابتکرار جرم کلاهبرداریتکرار جرم کیفریتکرار جرم مستوجب حدتکرار جرم مواد مخدرتکرار جرم نوجوانانتکرار جرم و تشدید مجازاتتکرار جرم و تعدد جرمتکرار جرم یعنی چهجرایم تکرار جرمجزوه تکرار جرمجمع تعدد و تکرار جرمحکم تکرار جرم چیستشرایط تکرار جرمشرط تکرار جرمفرق بین تعدد و تکرار جرمفرق تعدد جرم و تکرار جرمفرق تعدد و تکرار جرمفلسفه تکرار جرمقواعد تعدد و تکرار جرمقواعد تکرار جرمکاهش تکرار جرملایحه تکرار جرممثال تکرار جرممجازات تکرار جرممجازات تکرار جرم افترامجازات تکرار جرم توهینمجازات تکرار جرم چیستمجازات تکرار جرم رابطه نامشروعمجازات تکرار جرم سرقتمجازات تکرار جرم شرب خمرمشاوره حقوقی تعدد و تکرار جرممعنی تکرار جرم به انگلیسیمقاله تعدد و تکرار جرممقررات تکرار جرم چیستنکات تکرار جرمنمونه تکرار جرموکیل تعدی و تفریطوکیل تعدیل اجاره بها

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

باز کردن چت
سلام، به سایت موسسه حقوقی مهر پارسیان خوش آمدید. چطوری میتونیم کمکتون کنیم؟