مشاوره حقوقی مشارکت در ساخت

مشاوره حقوقی مشارکت در ساخت

مشاوره حقوقی مشارکت در ساخت


با موضوع مشاوره حقوقی مشارکت در ساخت همراه شما هستیم.

مهمترین بخش از اجرای قرارداد مشارکت در ساخت بین مالک و سازنده، توافقات، قبل از امضاست.

با امضای اینگونه قراردادها که معمولا در دفاتر مشاورین املاک و بدون تخصص حقوقی امضا می شود، مشکلات پیش روی قرارداد آغاز می شود.

بسیاری مواقع مشاهده شده است که متصدی بنگاه املاک، خود را به عنوان داور در قرارداد معرفی نموده و در مواقع بروز مشکل با صدور رای داروی خلاف قوانین و مقررات، طرفین را به چالشی عجیب می کشاند.

به گواه پرونده های مطروحه در محاکم حقوقی، درخواست ابطال رای داوری قرارداد مشارکت در ساخت بخش عظیمی از این دعاوی را تشکیل می دهد.

دسته دیگر دعاوی عدم ایفاری تعهدات از سوی سازنده و یا مالک است که سالهای متمادی در شهرداری و یا دادگستری کار به درازا خواهد کشید.

در این نوشتار با بررسی نمونه رای اختلافی در یکی از قراردادهای مشارکت در ساخت توسط دفتر وکالت و حقوقی بهترین وکیل و مشاور حقوقی مشارکت در ساخت شمال تهران اخذ شده است، به بعضی از سوالات در این حوزه پاسخ می گوییم.

نکات مهم قرارداد مشارکت در ساخت و خطرات پیش رو

جریمه شهرداری در قرارداد مشارکت در ساخت به عهده کیست؟

آیا می توان بر خلاف عرف قرارداد مشارکت در ساخت جرایم را به عهده مالک گذارد؟

در صورت عدم تحویل واحدهای مشارکتی در موقع مقرر چه اقدامی لازم است؟

قواعی پیش فروش آپارتمان در قراردادهای مشارکتی به چه نحو است؟

بهترین وکیل برای مشاوره حقوقی قرارداد مشارکت در ساخت شمال تهران کیست؟

نحوه تقسیم آپارتمانها بر اساس قرارداد مشارکت ساختمانی چگونه است؟

مشاوره حقوقی مشارکت در ساخت

بررسی نمونه رای قرارداد مشارکت در ساخت

✅ چکیده:

در قراردادهای مشارکت در ساخت، مسئولیت پرداخت جریمه‌های شهرداری بابت تخلفات ساختمانی به علت لزوم پیش‌بینی و آگاهی سازنده از لزوم جریمه در فرض تخلف و اقدام به ضرر خود، بر عهده وی است.

مگر خلاف آن در قرارداد پیش‌بینی‌شده باشد.

🔹تاریخ رای نهایی:

1392/10/21

🔹شماره رای نهایی:

9209970222701434

✅رای بدوی (قطعی)

در خصوص دعوی مطروحه خانم‌ها 1- ط.ت. 2- ف.و. با وکالت آقای ح.ع. به‌طرفیت خوانده آقای ق.ع. با وکالت آقای و.الف.

به خواسته‌های 1- الزام به ایفاء تعهد قراردادی مبنی بر تکمیل ساختمان مقوم به 51/000/000 ریال

2- پرداخت خسارت ناشی از تأخیر در تکمیل ساختمان روزانه 400/000 ریال از تاریخ 1390/8/10 تا زمان اجرای حکم

3- الزام خوانده به اخذ پایان کار مقوم به 51/000/000 ریال

و در مورد دعوی تقابل آقای ق.ع. با وکالت آقای و.الف. به‌طرفیت خواندگان 1- ط.ت. 2- ف.و. 3- ط. با وکالت خواندگان اول و دوم توسط آقای ح.ع. به خواسته محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ 37/840/000 تومان به‌عنوان ثمن معامله و هزینه‌های پرداختی بابت زیر زمین با احتساب کلیه خسارات قانونی و حق‌الوکاله وکیل که وکیل محترم خواهان دعوی تقابل در تجزیه مبلغ خواسته مذکور رقم پانزده میلیون تومان آن را وام و دوازده میلیون تومان آن را نقد و مبلغ ده میلیون و هفت‌صد و هشتادودو هزار و چهارصد و چهل‌وهفت تومان آن را جریمه تخلف ساختمانی به شهرداری اعلام می‌نماید.

نظر به اینکه براساس قرارداد مشارکت مورخه 1389/7/11 به شماره 1093 طرفین قرارداد مشارکت در تخریب و نوسازی و احداث مستحدثات در شش واحد در زمین متعلق به خواندگان دعوی تقابل (ردیف 1 و 2) با هزینه ساخت کلیه مستحدثات بر عهده طرف دوم خواهان دعوی تقابل منعقد نمودند و سهم الشرکه در کدام از محل مشارکت به میزان 50% و به نسبت مساوی بین طرفین تعیین گردید.

براساس قرارداد متمم که بین طرفین حاکم و محل خدشه نبوده یک واحد 50 متری از سهم سازنده در ازای سهم مالکین عرصه از زیر زمین به ایشان واگذار و مالکان یاد شده متعهد گردیدند وام آن را به سازنده اختصاص و مبلغ یک‌صد و بیست میلیون ریال نیز به‌عنوان اختلاف قیمت به آقای ق.ع. بپردازند.

لکن طرفین بنا به اوضاع احوال حاکم بر پرونده به تعهدات قراردادی خود ایفاء و اقدام ننموده‌اند.

اولاً: سازنده علی‌رغم تعهد خود به ایفاء کامل تعهد مبنی اتمام مراحل ساخت و اخذ پایان کار و انشعابات مربوطه تا تاریخ 90/8/10 به این کار اقدام ننموده و درنتیجه مرتکب تخلف از تعهدات قراردادی و مسئولیت به پرداخت وجه التزام قراردادی از تاریخ 90/10/10 با توجه به تأخیر در تحویل موضوع مشارکت از سوی مالکان پیدا نموده که از تاریخ مذکور ملزم به پرداخت روزانه 400/000 ریال وجه التزام روزانه است.

مالکان عرصه نیز به تعهدات خود مبنی بر پرداخت یک‌صد و بیست میلیون ریال مبلغ مابه‌التفاوت و اخذ وام و اعطای آن به سازنده به مبلغ یک‌صد و چهل میلیون ریال اقدام نکرده‌اند.

با توجه به اینکه براساس ظهر قرارداد و ظاهر آن گودبرداری و هزینه‌های مربوطه به خواندگان دعوی تقابل متوجه بوده و برفرض که هزینه ساخت تعلقی به‌طرفین به‌صورت بالمناصفه داشته باشد پرداخت جریمه شهرداری از حیث تخلفات ساختمانی با توجه به علم و اطلاع سازنده از این وضعیت و اقدام سازنده به ضرر خود در این زمینه و عدم پذیرش دعوی در مطالبه جریمه شهرداری به استناد مواد 219، 220، 223 و 230 قانون مدنی و مواد 197، 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده دعوی اصلی به تکمیل ساختمان مطابق با تعهدات قراردادی و پرداخت روزانه 400/000 ریال وجه التزام قراردادی از تاریخ 90/10/10 تا زمان تکمیل و اجرای حکم و اخذ پایان کار از شهرداری و پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ 3/060/000 ریال و حق‌الوکاله وکیل در حق خواهان‌ها.

و حکم به محکومیت خواندگان ردیف اول و دوم دعوی تقابل به پرداخت یک‌صد و بیست میلیون ریال مابه‌التفاوت اختلاف قیمت آپارتمان متعلق به سازنده با زیر زمین و اخذ مبلغ 5/200/000 ریال و حق‌الوکاله وکیل در حق خواهان تقابل و حکم به بیحقی خواهان تقابل به دریافت مبلغ ده میلیون ریال مازاد بر مبلغ مورد ادعای وام و جریمه شهرداری و قرار ردّ دعوی نسبت به خوانده ردیف سوم دعوی تقابل به جهت عدم توجه دعوی صادر و اعلام می‌نماید.

رأی صادرشده ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

🔹رئیس شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی بخش چهاردانگه

بهترین وکیل جهت مشاوره حقوقی قرارداد مشارکت در ساخت

خدمات تخصصی گروه وکلای ملک و حقوقی تهران

موسسه حقوقی مهر پارسیان، با به کارگیری برترین وکلای تخصصی ملکی در شمال تهران خدمات زیر را ارئه خواهد نمود:

مشاوره حقوقی آنلاین و حضوری با مشاوره حقوقی مشارکت در ساخت

قبول وکالت در پرونده اختلافات ملکی بین مالک و سازنده

داوری در پرونده مشارکت در ساخت توسط بهترین وکلای ملکی شمال تهران

قبول وکالت در مطالبه وجه چک و سفته، مطالبات بانکی و اختلافات مالی بین شرکاء

قبول وکالت در پرونده تصرف عدوانی حقوقی، مزاحمت و ممانعت از حق حقوقی، خلع ید

تنظیم دادخواست جهت دعاوی ملکی و حقوقی در تهران

قبول وکالت در پرونده الزام به اخذ پایانکار، صورتمجلس تفکیکی و الزام به تنظیم سند رسمی

تنظیم و تهیه لایحه دفاعیه جهت ارائه به دادگاه حقوقی و ملکی در تهران

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل تخصصی ملک و حقوقی در تهران به یکی از راههای زیر اقدام کنید.

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل مشاوره حقوقی مشارکت در ساخت

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام مشاوره حقوقی مشارکت در ساخت

09120067664

09120067669

09121281014

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

دفتر وکیل پایه یک ویژه پرونده ملکی و حقوقی تهران

مقالات ملکی

مشارکت در ساختمشارکت در ساخت تهرانمشارکت در ساخت دیوارمشاور مشارکت در ساختمشاوره حقوقی مشارکت در ساختمشاوره قرارداد مشارکت در ساختمشاوره مشارکت در ساختوکیلوکیل پایه یک دادگستری تهرانوکیل پایه یک دادگستری خانموکیل پایه یک دادگستری خانم تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *