مشاوره حقوقی مشارکت در ساخت

مشاوره حقوقی مشارکت در ساخت

مشاوره حقوقی مشارکت در ساخت


با موضوع مشاوره حقوقی مشارکت در ساخت همراه شما هستیم.

مهمترین بخش از اجرای قرارداد مشارکت در ساخت بین مالک و سازنده، توافقات، قبل از امضاست.

با امضای اینگونه قراردادها که معمولا در دفاتر مشاورین املاک و بدون تخصص حقوقی امضا می شود، مشکلات پیش روی قرارداد آغاز می شود.

بسیاری مواقع مشاهده شده است که متصدی بنگاه املاک، خود را به عنوان داور در قرارداد معرفی نموده و در مواقع بروز مشکل با صدور رای داروی خلاف قوانین و مقررات، طرفین را به چالشی عجیب می کشاند.

به گواه پرونده های مطروحه در محاکم حقوقی، درخواست ابطال رای داوری قرارداد مشارکت در ساخت بخش عظیمی از این دعاوی را تشکیل می دهد.

دسته دیگر دعاوی عدم ایفاری تعهدات از سوی سازنده و یا مالک است که سالهای متمادی در شهرداری و یا دادگستری کار به درازا خواهد کشید.

در این نوشتار با بررسی نمونه رای اختلافی در یکی از قراردادهای مشارکت در ساخت توسط دفتر وکالت و حقوقی بهترین وکیل و مشاور حقوقی مشارکت در ساخت شمال تهران اخذ شده است، به بعضی از سوالات در این حوزه پاسخ می گوییم.

نکات مهم قرارداد مشارکت در ساخت و خطرات پیش رو

جریمه شهرداری در قرارداد مشارکت در ساخت به عهده کیست؟

آیا می توان بر خلاف عرف قرارداد مشارکت در ساخت جرایم را به عهده مالک گذارد؟

وکیل تضمینی منابع طبیعی و اراضی ملی

در صورت عدم تحویل واحدهای مشارکتی در موقع مقرر چه اقدامی لازم است؟

قواعی پیش فروش آپارتمان در قراردادهای مشارکتی به چه نحو است؟

بهترین وکیل برای مشاوره حقوقی قرارداد مشارکت در ساخت شمال تهران کیست؟

نحوه تقسیم آپارتمانها بر اساس قرارداد مشارکت ساختمانی چگونه است؟

مشاوره حقوقی مشارکت در ساخت

بررسی نمونه رای قرارداد مشارکت در ساخت

✅ چکیده:

در قراردادهای مشارکت در ساخت، مسئولیت پرداخت جریمه‌های شهرداری بابت تخلفات ساختمانی به علت لزوم پیش‌بینی و آگاهی سازنده از لزوم جریمه در فرض تخلف و اقدام به ضرر خود، بر عهده وی است.

مگر خلاف آن در قرارداد پیش‌بینی‌شده باشد.

🔹تاریخ رای نهایی:

1392/10/21

🔹شماره رای نهایی:

9209970222701434

✅رای بدوی (قطعی)

در خصوص دعوی مطروحه خانم‌ها 1- ط.ت. 2- ف.و. با وکالت آقای ح.ع. به‌طرفیت خوانده آقای ق.ع. با وکالت آقای و.الف.

به خواسته‌های 1- الزام به ایفاء تعهد قراردادی مبنی بر تکمیل ساختمان مقوم به 51/000/000 ریال

2- پرداخت خسارت ناشی از تأخیر در تکمیل ساختمان روزانه 400/000 ریال از تاریخ 1390/8/10 تا زمان اجرای حکم

3- الزام خوانده به اخذ پایان کار مقوم به 51/000/000 ریال

و در مورد دعوی تقابل آقای ق.ع. با وکالت آقای و.الف. به‌طرفیت خواندگان 1- ط.ت. 2- ف.و. 3- ط. با وکالت خواندگان اول و دوم توسط آقای ح.ع. به خواسته محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ 37/840/000 تومان به‌عنوان ثمن معامله و هزینه‌های پرداختی بابت زیر زمین با احتساب کلیه خسارات قانونی و حق‌الوکاله وکیل که وکیل محترم خواهان دعوی تقابل در تجزیه مبلغ خواسته مذکور رقم پانزده میلیون تومان آن را وام و دوازده میلیون تومان آن را نقد و مبلغ ده میلیون و هفت‌صد و هشتادودو هزار و چهارصد و چهل‌وهفت تومان آن را جریمه تخلف ساختمانی به شهرداری اعلام می‌نماید.

قرداد با برنامه نویس

نظر به اینکه براساس قرارداد مشارکت مورخه 1389/7/11 به شماره 1093 طرفین قرارداد مشارکت در تخریب و نوسازی و احداث مستحدثات در شش واحد در زمین متعلق به خواندگان دعوی تقابل (ردیف 1 و 2) با هزینه ساخت کلیه مستحدثات بر عهده طرف دوم خواهان دعوی تقابل منعقد نمودند و سهم الشرکه در کدام از محل مشارکت به میزان 50% و به نسبت مساوی بین طرفین تعیین گردید.

براساس قرارداد متمم که بین طرفین حاکم و محل خدشه نبوده یک واحد 50 متری از سهم سازنده در ازای سهم مالکین عرصه از زیر زمین به ایشان واگذار و مالکان یاد شده متعهد گردیدند وام آن را به سازنده اختصاص و مبلغ یک‌صد و بیست میلیون ریال نیز به‌عنوان اختلاف قیمت به آقای ق.ع. بپردازند.

لکن طرفین بنا به اوضاع احوال حاکم بر پرونده به تعهدات قراردادی خود ایفاء و اقدام ننموده‌اند.

اولاً: سازنده علی‌رغم تعهد خود به ایفاء کامل تعهد مبنی اتمام مراحل ساخت و اخذ پایان کار و انشعابات مربوطه تا تاریخ 90/8/10 به این کار اقدام ننموده و درنتیجه مرتکب تخلف از تعهدات قراردادی و مسئولیت به پرداخت وجه التزام قراردادی از تاریخ 90/10/10 با توجه به تأخیر در تحویل موضوع مشارکت از سوی مالکان پیدا نموده که از تاریخ مذکور ملزم به پرداخت روزانه 400/000 ریال وجه التزام روزانه است.

مالکان عرصه نیز به تعهدات خود مبنی بر پرداخت یک‌صد و بیست میلیون ریال مبلغ مابه‌التفاوت و اخذ وام و اعطای آن به سازنده به مبلغ یک‌صد و چهل میلیون ریال اقدام نکرده‌اند.

با توجه به اینکه براساس ظهر قرارداد و ظاهر آن گودبرداری و هزینه‌های مربوطه به خواندگان دعوی تقابل متوجه بوده و برفرض که هزینه ساخت تعلقی به‌طرفین به‌صورت بالمناصفه داشته باشد پرداخت جریمه شهرداری از حیث تخلفات ساختمانی با توجه به علم و اطلاع سازنده از این وضعیت و اقدام سازنده به ضرر خود در این زمینه و عدم پذیرش دعوی در مطالبه جریمه شهرداری به استناد مواد 219، 220، 223 و 230 قانون مدنی و مواد 197، 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده دعوی اصلی به تکمیل ساختمان مطابق با تعهدات قراردادی و پرداخت روزانه 400/000 ریال وجه التزام قراردادی از تاریخ 90/10/10 تا زمان تکمیل و اجرای حکم و اخذ پایان کار از شهرداری و پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ 3/060/000 ریال و حق‌الوکاله وکیل در حق خواهان‌ها.

وکیل پایه یک دادگستری ولنجک

و حکم به محکومیت خواندگان ردیف اول و دوم دعوی تقابل به پرداخت یک‌صد و بیست میلیون ریال مابه‌التفاوت اختلاف قیمت آپارتمان متعلق به سازنده با زیر زمین و اخذ مبلغ 5/200/000 ریال و حق‌الوکاله وکیل در حق خواهان تقابل و حکم به بیحقی خواهان تقابل به دریافت مبلغ ده میلیون ریال مازاد بر مبلغ مورد ادعای وام و جریمه شهرداری و قرار ردّ دعوی نسبت به خوانده ردیف سوم دعوی تقابل به جهت عدم توجه دعوی صادر و اعلام می‌نماید.

رأی صادرشده ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

🔹رئیس شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی بخش چهاردانگه

بهترین وکیل جهت مشاوره حقوقی قرارداد مشارکت در ساخت

خدمات تخصصی گروه وکلای ملک و حقوقی تهران

موسسه حقوقی مهر پارسیان، با به کارگیری برترین وکلای تخصصی ملکی در شمال تهران خدمات زیر را ارئه خواهد نمود:

مشاوره حقوقی آنلاین و حضوری با مشاوره حقوقی مشارکت در ساخت

قبول وکالت در پرونده اختلافات ملکی بین مالک و سازنده

داوری در پرونده مشارکت در ساخت توسط بهترین وکلای ملکی شمال تهران

قبول وکالت در مطالبه وجه چک و سفته، مطالبات بانکی و اختلافات مالی بین شرکاء

قبول وکالت در پرونده تصرف عدوانی حقوقی، مزاحمت و ممانعت از حق حقوقی، خلع ید

تنظیم دادخواست جهت دعاوی ملکی و حقوقی در تهران

قبول وکالت در پرونده الزام به اخذ پایانکار، صورتمجلس تفکیکی و الزام به تنظیم سند رسمی

تنظیم و تهیه لایحه دفاعیه جهت ارائه به دادگاه حقوقی و ملکی در تهران

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل تخصصی ملک و حقوقی در تهران به یکی از راههای زیر اقدام کنید.

وکیل پایه یک دادگستری مرکز تهران

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل مشاوره حقوقی مشارکت در ساخت

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام مشاوره حقوقی مشارکت در ساخت

09120067664

09120067669

09121281014

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

دفتر وکیل پایه یک ویژه پرونده ملکی و حقوقی تهران

5/5 - (107 امتیاز)

مقالات ملکی

بلاعوض مشارکت در ساخت چیستتقسیم طبقات در مشارکت در ساختثبت حسابداری مشارکت در ساختثبت قرارداد مشارکت در ساختثبت قرارداد مشارکت در ساخت در دفترخانهثواب مشارکت در ساخت مسجدجزئیات قرارداد مشارکت در ساختچک لیست قرارداد مشارکت در ساختحق الزحمه قرارداد مشارکت در ساختحق کمیسیون مشارکت در ساختدانلود طرح توجیهی مشارکت در ساختساخت بازار وکیل شیرازساخت فرم مشاورهساخت فرم مشاوره گوگلساخت مرکز مشاورهساخت مشاور املاکسود مشارکت در ساخت به عهده کیستسود مشارکت در ساخت چقدر استشرایط و ضوابط مشارکت در ساختشرکت های مشارکت در ساختصفر تا صد مشارکت در ساختضمائم قرارداد مشارکت در ساختضمانت اجرایی قرارداد مشارکت در ساختضوابط مشارکت در ساختطرح توجیهی مشارکت در ساختطرح مشارکت در ساخت ایران خودروطرح مشارکت در ساخت سایپاطریقه قرارداد مشارکت در ساختطریقه محاسبه درصد مشارکت در ساختطریقه مشارکت در ساختطریقه مشارکت در ساخت آپارتمانعرف مشارکت در ساختعقد مشارکت در ساختفروش یا مشارکت در ساختقرارداد مشارکت در ساختقرارداد مشارکت در ساخت چگونه استقرارداد مشارکت در ساخت چیستقرارداد مشارکت در ساخت زمینقرارداد مشارکت در ساخت صنعتیقرارداد مشارکت در ساخت گلخانهقرارداد مشارکت در ساخت لیست متریالقرارداد مشارکت در ساخت لیست مصالحقرارداد مشارکت در ساخت ویلاقرارداد های مشارکت در ساختقوانین مشارکت در ساخت و سازلیست متریال مشارکت در ساختلیست متریال مشارکت در ساخت wordلیست مصالح مشارکت در ساختماهیت عقد مشارکت در ساختمشاركت در ساختمشاركت در ساخت تهرانمشاركت در ساخت تهران ديوارمشاركت در ساخت فرديس كرج ديوارمشاركت در ساخت همشهريمشارکت در ساختمشارکت در ساخت آپارتمانمشارکت در ساخت اراکمشارکت در ساخت اردبیلمشارکت در ساخت ارومیهمشارکت در ساخت اسلامشهرمشارکت در ساخت اصفهانمشارکت در ساخت افسریهمشارکت در ساخت اندیشهمشارکت در ساخت ایران خودرومشارکت در ساخت ایران فایلمشارکت در ساخت با بانکمشارکت در ساخت با جوازمشارکت در ساخت بابلمشارکت در ساخت بابلسرمشارکت در ساخت بافت فرسودهمشارکت در ساخت برجمشارکت در ساخت بلوار فردوسمشارکت در ساخت بندرعباسمشارکت در ساخت به انگلیسیمشارکت در ساخت به چه صورت استمشارکت در ساخت بومهنمشارکت در ساخت پاسدارانمشارکت در ساخت پاکدشتمشارکت در ساخت پردیسمشارکت در ساخت پرندمشارکت در ساخت پروژهمشارکت در ساخت پمپ بنزینمشارکت در ساخت پهنه mمشارکت در ساخت پونکمشارکت در ساخت پونک دیوارمشارکت در ساخت پیروزیمشارکت در ساخت تبریزمشارکت در ساخت تبریز دیوارمشارکت در ساخت تهرانمشارکت در ساخت تهران بافت فرسودهمشارکت در ساخت تهران دیوارمشارکت در ساخت تهران شیپورمشارکت در ساخت تهران فرمانیهمشارکت در ساخت تهرانپارسمشارکت در ساخت جایگاه سوختمشارکت در ساخت جردنمشارکت در ساخت جنت آبادمشارکت در ساخت جهانشهرمشارکت در ساخت جیحونمشارکت در ساخت چالوسمشارکت در ساخت چگونه استمشارکت در ساخت چیتگرمشارکت در ساخت چیستمشارکت در ساخت حکیمیهمشارکت در ساخت خانهمشارکت در ساخت خانه دیوارمشارکت در ساخت خانه شیرازمشارکت در ساخت خانه کلنگیمشارکت در ساخت خانه های کلنگیمشارکت در ساخت خاوران تبریزمشارکت در ساخت خرم آبادمشارکت در ساخت خودرومشارکت در ساخت خوزستانمشارکت در ساخت خویمشارکت در ساخت در اسلامشهرمشارکت در ساخت در اصفهانمشارکت در ساخت در تبریزمشارکت در ساخت در ترکیهمشارکت در ساخت در رشتمشارکت در ساخت در گرجستانمشارکت در ساخت در لنگرودمشارکت در ساخت در مشهدمشارکت در ساخت در همدانمشارکت در ساخت دزفولمشارکت در ساخت دیوارمشارکت در ساخت دیوار شیرازمشارکت در ساخت دیوار همدانمشارکت در ساخت رامسرمشارکت در ساخت رباط کریممشارکت در ساخت رسالتمشارکت در ساخت رستورانمشارکت در ساخت رشتمشارکت در ساخت رشت دیوارمشارکت در ساخت رودهنمشارکت در ساخت روزنامه همشهریمشارکت در ساخت روی دیوارمشارکت در ساخت روی دیوار کرمانشاهمشارکت در ساخت زاگرسمشارکت در ساخت زاهدانمشارکت در ساخت زعفرانیهمشارکت در ساخت زمینمشارکت در ساخت زمین وقفیمشارکت در ساخت زنجانمشارکت در ساخت ساختمانمشارکت در ساخت ساریمشارکت در ساخت سال ۹۹مشارکت در ساخت سایپامشارکت در ساخت ستارخانمشارکت در ساخت سرخرودمشارکت در ساخت سعادت آبادمشارکت در ساخت سمنانمشارکت در ساخت سنندجمشارکت در ساخت سولهمشارکت در ساخت شرق تهرانمشارکت در ساخت شمالمشارکت در ساخت شهر جدید هشتگردمشارکت در ساخت شهر قدسمشارکت در ساخت شهر قزوینمشارکت در ساخت شهرریمشارکت در ساخت شهرک غربمشارکت در ساخت شهرک گلستانمشارکت در ساخت شهریارمشارکت در ساخت شیرازمشارکت در ساخت صادقیهمشارکت در ساخت طرشتمشارکت در ساخت عتبات عالیاتمشارکت در ساخت عظیمیه کرجمشارکت در ساخت عقد لازم است یا جایزمشارکت در ساخت غرب تهرانمشارکت در ساخت فاطمیمشارکت در ساخت فردوسمشارکت در ساخت فردیسمشارکت در ساخت فرشتهمشارکت در ساخت فرمانیهمشارکت در ساخت فشممشارکت در ساخت فلاحمشارکت در ساخت فیلممشارکت در ساخت قائمشهرمشارکت در ساخت قراردادمشارکت در ساخت قزوینمشارکت در ساخت قممشارکت در ساخت قوانینمشارکت در ساخت قیطریهمشارکت در ساخت کارخانهمشارکت در ساخت کرجمشارکت در ساخت کرمانمشارکت در ساخت کرمانشاهمشارکت در ساخت کیانمهرمشارکت در ساخت کیشمشارکت در ساخت گرگانمشارکت در ساخت گرمدرهمشارکت در ساخت گلخانهمشارکت در ساخت گلسار رشتمشارکت در ساخت گنبد کاووسمشارکت در ساخت گیشامشارکت در ساخت گیلانمشارکت در ساخت لاهیجانمشارکت در ساخت لواسانمشارکت در ساخت محصولات ایران خودرومشارکت در ساخت مدرسهمشارکت در ساخت مسجدمشارکت در ساخت مسکنمشارکت در ساخت مسکن مشهدمشارکت در ساخت مشهدمشارکت در ساخت منطقه 10مشارکت در ساخت منطقه 22مشارکت در ساخت منطقه ۵مشارکت در ساخت منطقه 5 تهرانمشارکت در ساخت منطقه 6مشارکت در ساخت منطقه یکمشارکت در ساخت منطقه یک تهرانمشارکت در ساخت مهرشهر کرجمشارکت در ساخت نمونه قراردادمشارکت در ساخت نوشهرمشارکت در ساخت نیاز به زمینمشارکت در ساخت نیاورانمشارکت در ساخت نیروگاه خورشیدیمشارکت در ساخت هتلمشارکت در ساخت هرویمشارکت در ساخت هشتگردمشارکت در ساخت همدانمشارکت در ساخت همشهریمشارکت در ساخت و سازمشارکت در ساخت و ساز تبریزمشارکت در ساخت و ساز در مشهدمشارکت در ساخت و ساز شیرازمشارکت در ساخت ورامینمشارکت در ساخت ولنجکمشارکت در ساخت ویلامشارکت در ساخت یزدمشارکت در ساخت یعنی چهمشارکت در ساخت یعنی چیمشارکت در ساخت یوسف آبادمشارکت ساخت قراردادمشارکت نامه در ساختمشاور ساخت مسکنمشاور ساخت هتلمشاور مدیریت ساختمشاور مشارکت در ساختمشاوره برای ساخت گلخانهمشاوره برای ساخت مسکنمشاوره برای ساخت و سازمشاوره جهت ساخت گلخانهمشاوره جهت ساخت و سازمشاوره حقوقی مشارکت در ساختمشاوره در ساختمشاوره در ساخت پمپ بنزینمشاوره در ساخت گلخانهمشاوره در ساخت و سازمشاوره در ساخت و ساز مسکونیمشاوره در مورد ساخت و سازمشاوره ساخت اپلیکیشنمشاوره ساخت استخرمشاوره ساخت استخر اصفهانمشاوره ساخت استخر کشاورزیمشاوره ساخت باغمشاوره ساخت تالار عروسیمشاوره ساخت خانهمشاوره ساخت دستگاه جوجه کشیمشاوره ساخت رستورانمشاوره ساخت ساختمانمشاوره ساخت سایتمشاوره ساخت سردخانهمشاوره ساخت سولهمشاوره ساخت فروشگاه اینترنتیمشاوره ساخت قطعاتمشاوره ساخت کارخانهمشاوره ساخت کارخانه مواد غذاییمشاوره ساخت گاوداریمشاوره ساخت گلخانهمشاوره ساخت گلخانه خانگیمشاوره ساخت گلخانه در شیرازمشاوره ساخت مسکنمشاوره ساخت ملکمشاوره ساخت منزلمشاوره ساخت نیروگاه خورشیدیمشاوره ساخت هتلمشاوره ساخت و تولیدمشاوره ساخت و سازمشاوره ساخت و ساز مشهدمشاوره ساخت ویلامشاوره ساخت ویلا در شمالمشاوره ساختار سازمانیمشاوره ساختمان سازیمشاوره ساختمانیمشاوره قرارداد مشارکت در ساختمشاوره مشارکت در ساختمشاوره وکیل ساختمانملک جهت مشارکت در ساختموارد حقوقی قرارداد مشارکت در ساختنحوه مشارکت در ساخت زمیننحوه مشارکت در ساخت و سازنحوه ی مشارکت در ساختنکات حقوقی قرارداد مشارکت در ساختنکات حقوقی مشارکت در ساختنکات مشارکت در ساختنمونه قرارداد حقوقی مشارکت در ساختنمونه قرارداد مشارکت در ساخت دیوان صلحنمونه قرارداد مشارکت در ساخت زمیننمونه قرارداد مشارکت در ساخت یاسانمونه مشارکت در ساختنمونه یک قرارداد مشارکت در ساخت کامل ملکوام مشارکت در ساخت بانک صادراتوکیلوکیل پایه یک دادگستری تهرانوکیل پایه یک دادگستری خانموکیل پایه یک دادگستری خانم تهرانوکیل دعاوی مشارکت در ساختوکیل ساختوکیل ساخت و سازوکیل ساختمانوکیل ساختمان تبریزوکیل ساختمان مشهدوکیل ساختمانیوکیل ساختمانی اصفهانوکیل ساختمانی در شیرازوکیل ساختمانی کرمانشاهوکیل ساختمانی مشهدوکیل قرارداد مشارکت در ساختوکیل مشارکت در ساختوکیل مشارکت در ساخت مشهدوکیل ملکی مشارکت در ساخت

9 دیدگاه

 • همکار گرامی من وکیل دادگستری هستم سوالی داشتم
  آیا درج شرط عدول از فسخ در قرارداد امکان‌پذیر است؟
  مثلا در قراردادی درج شود که در صورت فسخ این قرارداد از جانب هر طرف، طرف فسخ‌کننده باید ظرف ده روز عوض دریافتی را پس‌ بدهد در غیر این صورت فسخ منتفی است و قرارداد احیا می‌شود.
  اگر درج چنین شرطی مجاز است، ماهیت آن چیست؟
  ما در پرونده ای به مشکل خوردیم لطفا ما را راهنمایی کنید بی نهایت ممنونم‌.

  • سلام وقت به خیر
   عرض ادب و احترام
   در امور ناشی از اراده تا به آنجا که نظم عمومی و اخلاق حسنه مخدوش نشود باید اصل آزادی اراده را حاکم دانست در این سوال همان دو اراده‌ای که عقد را منعقد کرده و شرط خیار را در عقد منعقده مقرر کرده‌اند این ساز و کار را پیش بینی نموده اند که با عدم بازگرداندن عوض توسط شخص فسخ کننده قرارداد به حیات قبلی خود بازگردد.
   بازگشت قرارداد به حیات قبلی خود ناشی از همان دو اراده‌ای است که قرارداد را منعقد کرده زیرا بازگشت عقد به حیات خود همان چیزی است که ایشان در عقد مورد توافق قرار داده‌اند.
   ممکن است طبق قاعده (الساقط یعود) بگوییم عقد فسخ شده قابل اعاده نیست اما نباید دایره این قاعده را که برگرفته از اصطلاح فلسفی محال بودن بازگشت معدوم است آنقدر گسترش دهیم که اصل آزادی اراده را محدود سازیم وقتی خود طرفین ساز و کار احیای عقد مورد توافق را مشخص نموده اند همین توافق ایشان مبنای بازگشت عقد به حالت قبل است. که باید مورد احترام واقع شود .
   البته طرفین می‌توانند برای آنکه درگیر چنین اختلاف نظراتی نشوند در عقد منعقده چنین توافق کنند که اعمال خیار و فسخ قرارداد منوط به استرداد عوض توسط شخص فسخ کننده است و تا قبل از استرداد عوض،فسخ موثر نیست.

   جهت دریافت توضیحات بیشتر می توانید وقت مشاوره دریافت نمایید‌.
   موفق باشید .

   محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

 • سلام وقت به خیر
  میشه لطفا درباره وظایف سازنده در قرارداد مشارکت در ساخت و قبل از شروع عملیات ساختمانی توضیح بدین

  • شرح وظایف سازنده قبل از شروع عملیات ساختمانی

   ▪️قبل از شروع عملیات ساختمانی اقدامات زیر باید توسط سازنده انجام شود:

   الف ـ اخذ کلیه پروانه‌ها و مجوزهای لازم به منظور اجرای عملیات ساختمانی، تخلیه و انبار کردن مصالح و تجهیزات، پارک ماشین‌آلات ساختمانی در پیاده‌روها، خیابان‎‌ها و سایر فضاهای عمومی، استفاده از تسهیلات عمومی و همچنین کار در شب از مراجع ذیربط.

   ب ـ تهیه طرح تجهیز کارگاه، نحوه حفاظت از درختان داخل و مجاور کارگاه و همچنین در اجرای و دستورالعمل اجرایی گودبرداری‌های ساختمانی مصوب شورای تدوین مقررات ملی ساختمان، پلان و عمق گودبرداری و نحوه حفاظت و پایداری دیواره‌های گود و اخذ تأییدیه مرجع رسمی ساختمان و ارایه یک نسخه از آن به ناظر پروژه.

   پ ـ بررسی نقشه‌های اجرایی و در صورت مشاهده اشکال، اعلام نظرات پیشنهادی برای اصلاح به طور کتبی به صاحب کار و طراح.

   ت ـ اطلاع‌رسانی کتبی برنامه زمانبندی کار، ساختار سازمانی اجرای کار، شرح وظایف و مسئولیت‌های کارکنان کلیدی و مستندات {کانال همراه ناظر} مربوط به تایید صلاحیت آنها كتبأ به اطلاع صاحب کار و مهندس ناظر.

   ث ـ برقراری بیمه مسئولیت مدنی و شخص ثالث کارگاه و همچنین بیمه اجباری کارگران ساختمانی.

   ج ـ قطع یا جابجایی انشعاب آب، برق، گاز و سایر تاسیسات زیر بنایی قبل از تخریب و گودبرداری.

   📝تهیه وتنظیم: همراه ناظر؛ منبع: بند ۱۲-۱-۴ مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا)

   دفتر وکالت محمد رضا مهری

 • سلام وقتتون بخیر، در آپارتمانی عده‌ای از مالکین در آن صاحب پارکینگ هستند و عده‌ای خیر. پس از اتمام پروژه مشارکت در ساخت در ساختمان جدید تمام مالکین دارای پارکینگ می‌شوند در صورتی که عده‌ای قبلا در آورده خود پارکینگ نداشتند در اینجا مالکینی که از ابتدا در آورده خود پارکینگ داشتند این ارزش افزوده پارکینگ‌هایی که به واحدهای فاقد پارکینگ اضافه شده است را از چه کسی باید بگیرند؟

  • سلام، مالکین این واحدها باید ارزش افزوده ناشی از پارکینگ دار شدن را به دیگر مالکین بپردازند تا در آورده همه در پروژه مشارکت تعادل برقرار شود و کسی که آورده کمتری داشته به اندازه کسی که آورده بیشتری داشته سود نبرد جبران ارزش افزوده بقیه مالکین وظیفه سازنده نمی‌باشد.
   جهت دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانید از گروه وکلای مهر پارسیان مشاوره دریافت نمایید.
   09120067663

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.