گروه وکلای ملکی تهران

گروه وکلای ملکی تهران

گروه وکلای ملکی تهران


با معرفی گروه وکلای ملکی تهران همراهتان هستیم.

شاید بتوان به قطعیت گفت که بیشترین آمار پرونده‌ها مربوط به املاک است، در این بین دانستن حقوق ملکی برای وکلای مدعی انجام دعاوی ملکی از ضروریات است.

تقریبا همه دفاتر وکلای دادگستری در شمال تهران، مدعی داشتن تخصصی‌ترین وکلای ملکی در تهران هستند.

اما قضاوت و انتخاب وکیل از بین این همه دفتر وکالت چگونه امکان پذیر است؟

بهترین روش برای انتخاب دفتر وکیل تخصصی دعاوی ملکی بررسی سوابق وی است، داشتن رزومه‌ای روشن در انجام پرونده‌های متعدد ملکی می‌تواند تا حدی ما را به مقصود نزدیک کند.

در این نوشتار گروه وکلای ملکی تهران به بررسی چند نمونه از پرونده‌های موفق ملکی خواهد پرداخت. موسسه حقوقی بین المللی مهر پارسیان با داشتن تیم تخصصی و وکلای حرفه‌ای در زمینه املاک و مستغلات، یکی از بهترین مشاوران حقوقی دعاوی ملکی در تهران محسوب می شود.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر، می‌توانید با شماره تماس‌های موسسه حقوقی مهر پارسیان که در آخر مقاله درج شده‌اند نیز، تماس حاصل نمایید.

تأثیر عدم پرداخت ثمن (مبلغ قراردادی) بر دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

چکیده:

با تحقق بیع (مورد معامله)، عدم دریافت ثمن (مبلغ قراردادی) خللی (ایرادی) به ارکان و اعتبار آن وارد نمی‌کند، مگر این که بایع (فروشنده) خیار تأخیر ثمن (اختیار بر هم زن قرارداد به دلیل نپرداختن مبلغ قراردادی) را اعمال و معامله را فسخ کند، بنابراین الزام به تنظیم سند رسمی نیز با توجه به تحقق بیع منوط به تأدیه (پرداخت) کامل ثمن (مبلغ قراردادی) نیست.

موسسه حقوقی در اندرزگو

مستندات: ماده 362 ماده 330 قانون مدنی

ماده 362 قانون مدنی

آثار بیعی (قرارداد خرید و فروش) که صحیحاً واقع شده باشد از قرار ذیل است:
۱) به مجرد (محض) وقوع بیع (قرارداد خرید و فروش) مشتری مالک مبیع (مورد معامله) و بایع (فروشنده) مالک ثمن (مبلغ قرارداد) می‌شود.
۲) عقد بیع (قرارداد خرید و فروش) بایع (فروشنده) را ضامن درک مبیع (مورد معامله) و مشتری را ضامن درک ثمن (مبلغ قراردادی) قرار میدهد، به این معنی که اگر پس از معامله مشخص شود که صاحب مال خریداری شده، فردی به غیر از فروشنده باشد، فروشنده مسئول خواهد بود.
۳) ‌عقد بیع بایع (فروشنده) را به تسلیم مبیع (مورد معامله) ملزم می‌نماید.
۴) ‌عقد بیع مشتری را به تادیه (پرداخت) ثمن (مبلغ قرارداد) ملزم می‌کند.

شماره دادنامه قطعی: 9309980242300435

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/01/30

نمونه رای درباره شرایط انتقال سند بدون پرداخت ثمن (مبلغ قراردادی)

در خصوص دادخواست آقای و.ش فرزند ر به طرفیت آقای م. ش فرزند ر. به خواسته تنظیم سند رسمی آپارتمان به انضمام پارکینگ و انباری و اخذ پایان کار و صورت‌مجلس تفکیکی و خسارت دادرسی و دستور موقت منع نقل‌ و انتقال پلاک ثبتی… بخش 11 تهران به استناد سند عادی بیع (قرارداد خرید و فروش).

به این شرح که خواهان ادعا نموده ملک موضوع خواسته را از خوانده خریداری نموده و تاکنون انتقال سند صورت نگرفته، خوانده اعلام نموده که ثمن (مبلغ قراردادی) را دریافت نداشته.

دادگاه نظر به این‌که مستندات ابرازی خواهان مؤید (تایید کننده) تحقق عقد بیع (قرارداد خرید و فروش) ناشی از تعهد و رضای متعاقدین نسبت به ملک موصوف است و عدم دریافت ثمن (مبلغ قراردادی) خللی به ارکان آن وارد نمی‌نماید.

مگر این‌که فروشنده خیار تأخیر ثمن را اعمال و معامله را فسخ نموده باشد و نظر به این‌که هر معامله‌ای که واقع می‌شود اصل بر لزوم است مگر این‌که خلاف آن به اثبات برسد.

خوانده دلیلی بر اجرای تعهدات قراردادی خود (موضوع خواسته) اقامه ننموده و ملک حسب پاسخ استعلام ثبتی در مالکیت وی مستقر می‌باشد.

عقد بیع

لذا به استناد مواد 330 و 362 قانون مدنی و 198، 502، 515، 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به اجرای موضوعات خواسته فوق و پرداخت خسارت دادرسی برابر تعرفه در حق خواهان صادر و در خصوص دستور موقت نظر به عدم پرداخت خسارت احتمالی به استناد ماده 310 قانون مدنی قرار رد آن را صادر و اعلام می‌دارد، رأی صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 126 دادگاه حقوقی ‌تهران

تصرف ملک ورثه ای

رای قطعی درباره صحت معامله ملکی بدون پرداخت ثمن (مبلغ قراردادی)

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ش به طرفیت آقای و.الف. ش. نسبت به دادنامه شماره 930435 مورخ 1393/10/08 صادره از شعبه 126 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اخذ پایان کار و صورت‌مجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی آپارتمان و انباری موضوع سند رسمی شماره پلاک ثبتی… بخش 11 تهران در حق تجدیدنظرخوانده ملزم و محکوم شده است.

با بررسی پرونده از جمله اظهارات طرفین به شرح صورت‌ مجلس دادرسی دادگاه محترم بدوی مبنی بر شراکت و مالکیت مشاعی (مشترک) طرفین و جوابیه ثبت مورد اعلامی تجدیدنظرخواه مؤثر در مقام نیست و تجدیدنظرخواهی انطباقی با جهات درخواست تجدیدنظر مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی ندارد و دادنامه یادشده با محتویات پرونده و رعایت مقررات و اصول و قواعد دادرسی و موازین قانونی صادرشده و در این مرحله از رسیدگی دلیل جدید که مستلزم نقض دادنامه مذکور باشد اقامه نشده است.

لذا با رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته طبق ماده 358 قانون مرقوم (گفته شده) نتیجتاً تأیید می‌نماید، رأی صادره قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه 46 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

بیع مال مرهونه (مالی که در رهن است)

چکیده:

بیع (خرید و فروش) مال مرهونه (مورد رهن) بدون اخذ رضایت مرتهن باطل نبوده بلکه غیرنافذ (صحیح نیست) است. این مسئله از مصادیق ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی خارج است.

مستندات: ماده 223 قانون مدنی-ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی
شماره دادنامه قطعی: 9309982163900134
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/01/17

رأی دادگاه بدوی

در پرونده حاضر خانم م.م. با وکالت آقای ب.ز.و. به طرفیت خانم‌ها 1- ف.ه. 2- ف.ب. 3- ف.الف. آقای م.ع.الف. به الزام به تنظیم سند رسمی انتقال یک دستگاه آپارتمان پرداخت خسارات دادرسی، (با قید) هر یک مقوّم به 51000000 ریال، دادخواستی ارائه داده است.

با توجّه به محتویات پرونده، با عنایت به مستندات ابرازی، پاسخ استعلام واصله از واحد ثبتی محل و این‌که تاریخ بیع (قرارداد خرید و فروش) موضوع مبایعه‌نامه مستند دعوی اعلامی از سوی وکیل خواهان 1391/14/11 و تاریخ رهن 1389/9/14 و مقدّم بر بیع موصوف و عقد بیع در زمان در رهن بودن رقبه (زمین) موصوفه می‌باشد، با لحاظ ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی که مقرر می‌دارد:

هرگونه نقل‌وانتقال نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است، بیع موضوع مستند دعوی خواهان، فاسد بوده و بیع فاسد اثری در تملّک ندارد مالاً با استناد به مادتین 56 قانون اخیر و 365 قانون مدنی حکم به بی‌حقی خواهان صادر می‌گردد.

وکیل ملک در تجریش

رأی صادره قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 214 دادگاه عمومی تهران

رای دادگاه تجدیدنظر درباره انتقال ملکی که در رهن است.

در این پرونده شعبه 214 دادگاه عمومی حقوقی تهران در خصوص دعوی خانم م.م. با وکالت آقای ب.ز.و. به طرفیت خانم‌ها ف.ه، ف.ب، الف. ب. و آقای م.ع.الف. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال یک دستگاه آپارتمان پلاک… اصلی بخش 11 تهران مطالبه خسارت دادرسی با این استدلال که آپارتمان موصوف قبل از معامله با سند عادی، در رهن قرار داشته است و به موجب ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی هرگونه نقل‌ و انتقال مال توقیف شده باطل و بلااثر است، معامله مستند دعوی را فاسد ارزیابی و حکم به بی‌حقی خواهان صادر نموده که دادنامه موصوف به شماره 792- 1393/09/11 در فرجه قانونی مورد تجدیدنظرخواهی آقای ب.ز.و. به وکالت از خانم م.م. قرارگرفته است. این دادگاه استدلال فوق را مخدوش و دادنامه تجدیدنظرخواسته را قابل تأیید نمی‌داند.

وکیل ملک شهرک غرب

چرا که متعلق حق غیر قرار داشتن مورد معامله به کیفیت مقرر در موضوع این دعوی از مصادیق ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی خارج بوده و در فرض متضرر شدن مرتهن معامله راجع به عین غیرنافذ خواهد بود و نه باطل و بلااثر.

بنابراین دادگاه به استناد ماده 358 و 2 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 223 قانون مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و با توجه به این‌که مرتهن که احتمال اضرار به ایشان در نتیجه انتقال عین مرهونه و حکم دادگاه بر الزام ممکن است، طرف دعوی قرار نگرفته و از این جهت ذینفع در موضوع محسوب می‌گردد قرار ردّ دعوی نخستین را صادر و اعلام می‌دارد. این رأی قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

نحوه تعیین پارکینگ اختصاصی آپارتمان

در خصوص تعیین پارکین، گروه وکلای ملکی تهران بیان داشتند: در هنگام نوشتن اجاره نامه یا در هنگام خرید خانه حتماً سهم خود را از پارکینگ مشخص کنید. درصورتی که به شما پارکینگ تعلق پیدا می‌کند، حتماً آن را در سند یا اجاره نامه قید کنید. به یاد داشته باشید شما نمی‌توانید بدون اجازه از پارکینگی که متعلق به شخص دیگری است استفاده کنید.

استرداد ثمن معامله

در صورتی که یکی از واحدهای آپارتمان، برای مدتی خالی از سکنه باشد و همسایه‌ها از پارکینگ آن بدون اجازه مالک استفاده کنند، پس از اینکه مالک در خانه خود سکونت کرد، می‌تواند اجاره مدت استفاده از پارکینگش را از استفاده کننده درخواست کند.

بهترین وکیل ملکی تهران

اگر فردی در پارکینگ آپارتمان فرد دیگری خودرو خود را متوقف کند و تمایل به برداشت آن نداشته باشد، براساس قانون آپارتمان نشینی جرم محسوب شده و جریمه و حبس به عنوان مجازات برای او در نظر گرفته می‌شود.

براساس قانون آپارتمان نشینی، نمی‌توان بدون جلب رضایت تمام اهالی ساختمان در پارکینگ مراسم برگزار کرد.

ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک درباره ثبت ملک چه می گوید؟

همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت.

در مورد ارث هم ملک وقتی در دفتر املاک به اسم وارث ثبت می‌شود که وراثت و انحصار آن‌ها محرز و در سهم‌الارث بین آن‌ها توافق بوده و یا در صورت اختلاف، حکم نهایی در آن باب صادر شده باشد.

مشاوره حقوقی نحوه تنظیم قرارداد ملکی

حکم نهایی عبارت از حکمی است که به واسطهٔ طی مراحل قانونی و یا به واسطه انقضای مدت اعتراض و استیناف (تجدید نظرخواهی) و تمیز (فرجام خواهی) دعوایی که حکم در آن موضوع صادر شده از دعاوی مختومه محسوب شود.

بهترین گروه وکلای ملکی تهران

بهترین گروه وکلای ملکی تهران، باید در تمام زمینه املاک و مستغلات تخصص داشته باشد و از قوانین و مقررات مرتبط با ملک آشنا باشد.

داشتن ارتباط گسترده با قضات و سایر وکلا، برخورد محترمانه با موکل، قاضی و طرف مقابل و فن بیان قوی و قلمی نافذ داشته باشند.

اگر به دنبال کسب اطلاعات لازم در مورد خصوص بهترین گروه وکلای ملکی تهران هستید، می‌توانید از وکلای متخصص و با تجربه در این زمینه کمک دریافت نمایید تا شما را از ابتدا تا انتهای مسیر راهنمایی و کمک نمایند.

بنابراین، ما به شما موسسه حقوقی مهر پارسیان، با مدیریت دکتر محمدرضا مهری، را معرفی می‌کنیم که دارای بهترین و باتجربه‌ترین وکلا در این زمینه می‌باشد.
جهت دریافت نوبت مشاوره در زمینه بهترین گروه وکلای ملکی تهران، می‌توانید با شماره تماس‌های موسسه حقوقی مهر پارسیان نیز، تماس حاصل نمایید.

دعاوی ملکی در چه زمینه هایی است؟

چنانچه تمام جوانب در معاملات ملکی مورد توجه قرار نگیرد، مشکلات ملکی پیش آید و دعاوی ملکی در اموری همچون دعاوی ابطال سند رسمی، سرقفلی و حق کسب و پیشه، الزام به تحویل مبیع، وکیل ملکی و طرح دعوی خلع ید، رفع تصرف عدوانی و رفع مزاحمت و ممانعت از حق، الزام به اخذ پایان کار، الزام به تنظیم سند رسمی، دعوی تخلیه، دعاوی مرتبط با املاک موقوفه و… کثرت بیشتری دارند.

خسارت تاخیر انجام تعهد

دعاوی ملکی به چند دسته تقسیم می‌شود؟

به طور کلی دعاوی ملکی به سه دسته: دعاوی ملکی حقوقی، دعاوی ملکی کیفری، دعاوی ملکی ثبتی تقسیم می‌شوند.

 

 

 

 

 

گروه وکلای ملکی تهران

نمونه دادخواست رجوع از هبه

_

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

_

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9 و 10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر موسسه مهر پارسیان (محمدرضا مهری) در تهران

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

ارسال پیام از طریق شماره واتس اپ و تلگرام

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت مهر پارسیان – محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی محمدرضا مهری

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
امکان مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
بهترین وکیل کیفری تهران
معرفی بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
معرفی وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

گروه وکلای ملکی تهران گروه وکلای ملکی تهران گروه وکلای ملکی تهران گروه وکلای ملکی تهران

وکیل ملکی کیست؟

وکیل ملکی تمامی قوانین و مقررات حاکم بر دعاوی ملکی را به خوبی میداند، لذا از آرای وحدت رویه و رویه قضایی حاکم آگاهی کامل دارد.

آیا امکان ضمانت نتیجه پرونده ملکی توسط وکیل وجود دارد؟

ادعای وکالت تضمینی و تضمین نتیجه پرونده علاوه بر قابلیت تعقیب کیفری قابل تعقیب انتظامی وکیل هم هست.

5/5 - (29 امتیاز)

7 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.