تجدید نظر خواهی کیفری

تجدید نظر خواهی کیفری

تجدید نظر خواهی کیفری


امروز با موضوع تجدید نظر خواهی کیفری در خدمت شما دوستان عزیز هستیم.

در ابتدا باید اشاره کنیم که پرونده های حقوقی شامل مراحلی هست برای رسیدگی که ان ها باید بدانیم.

مراحل رسیدگی به پرونده کیفری

1-کشف جرم:ضابطین قضایی

2-تعقیب کیفری: دادستان و همکاران او در دادسرا که عبارتند از دادیاران و معاون دادستان

3-تحقیق: بازپرس=جمع آوری دلایل له و علیه= اظهار نظر قاضی

4-رسیدگی و صدور رای و تجدید نظر: دادگاه (رئیس دادگاه و دادرس)

5- اجرایی حکم: دادستان و داد یاران و معاونش که ممکن است حکم برائت یا محکومیت

در دو صورت بازپرس قرار منع پیگرد صادر می کند:

در صورتی که دلیل کافی نباشد.

عمل جرم نباشد.

در دو صورت بازپرس پس از تحقیق عمل شخص مجرمانه است و دلیل کافی نیز وجود داشته باشد قرار مجرمیت صادر می کند.

حالا باید ببینیم چه مراجعی برای رسیدگی به تجدید نظر خواهی کیفری صالح هستند.

مرجع تجدید نظر خواهی در پرونده کیفری

به موجب ماده 233 ق.آ.د.ک. 78 مرجع تجدید نظر خواهی آرای دادگاههای عمومی وانقلاب هر حوزه قضایی ودادگاه تجدید نظر همان استان است مگر در موارد ذیل که مرجع تجدید نظر آنها دیوان عالی کشور می باشد.

خرید حکم شلاق

الف ) جرایمی که مجازات قانونی آنها اعدام یا رجم است.

ب ) جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قطع عضو یا اطراف می باشد.

ج ) جرایمی که مجازات قانونی آنها حبس بیش از ده سال باشد ،ده سال در تجدید نظر استان بیش از ده سال دیوان عالی.

د ) مصادره اموال.

نکته : در ماده 232ق.ا.د.ک 78 دو عبارت قطع عضو و قصاص یا اطراف آمده است که از یکدیگر متفاوت هستند به نحوی که قطع عضو.

مربوط می شود به حدود الهی از جمله حد سرقت و حد محاربه که جزء حدود الهی و غیر قابل گذشت  می باشد لیکن قصاص عضو یا اطراف جز ء مجازات قصاص می باشد و حق الناس است و قابل گذشت می باشد.

حدود الهی که در قانون مجازات اسلامی ذکر شده است

الف )زنا :که مجازات آن بر چهار  نوع است ،1-اعدام (زنای به عنف و زنای محارم ) 2-رجم ( زنای محصنه ) 3-جلد ( شلاق ) 4- حلق و تهشیر

ب )لواط

ج ) مساحقه:عمل جنسی زنان با یدیگر یا طبق زنی 100 ضربه تازیانه

د ) قذف : نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری 80 ضربه تازیانه

و) حد مسکر (شرب خمر ) 80 ضربه تازیانه

د ) حد سرقت : اگر 21 شرط داشته باشد قطع دست راست

ر ) حد محاربه : کسی که اسلحه بکشد برای تر ساندن مردم و مجارات محاربه قتل (اعدام )،صلب (بدار آویختن ) قطع دست راست و پای چپ ،نفی بلد

ز ) قوادی : واسطه بین زن ومرد برای انجام عمل جنسی 75 ضربه تازیانه

افتراء : نسبت دادن جرم به دیگری به استثنای زنا ولواط ماده 697 ق. م. ا.

وکیل انحصار وراثت شمال تهران

نشر اکاذیب : نسبت دادن دروغ به دیگری برای اضرار به غیر و تشویش اذهان عمومی.

نکته : رای غیابی باشد باید درخواست واخواهی کند ولی وقتی رای حضوری باشد باید تجدید نظر خواهی کند مهلت واخواهی 10روز اگر واخواهی نکند20 روز مهلت دارد تجدید نظر خواهی کند اگرتجدید نظر خواهی نکند حکم قطعی است.

جرایم قابل گذشت : مجازات دیات،مجازات قصاص ،حد قذف ،حق الناس ،اما مجازاتهای تعزیری و باز دارنده اصل براین است که غیر قابل گذشتند مگر اینکه قابل گذشت بودن آنها در ماده 727 ق. م. ا .ذکر شده باشد.
تجدید نظر خواهی کیفری

مهلت تجدید نظر خواهی در امور کیفری

به موجب ماده 236 ق.آ. د. ک. مهلت تجدید نظر خواهی برای اشخاص مقیم ایران 20 روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور 2 ماه از تاریخ ابلاغ رای یا انقضای مهلت واخواهی می باشد در تجدید نظر خواهی ملاک قانونی حکم است نه ابلاغ واقعی آن.

متقاضیان تجدید نظر

بر اساس ماده 239 ق.آ.د. ک. 78 اشخاص زیر حق در خواست تجدید نظر خواهی را دارند

الف ) محکوم علیه یا وکیل یا نماینده قانونی او

ب ) شاکی خصوصی یا وکیل یا نماینده قانونی او

ج ) دادستان شهرستان (اصلاحی سال 1381

جهات تجدید نظر خواهی

به موجب ماده 240 ق. آ. د. ک. جهات درخواست تجدید نظر به شرح ذیل می باشد

الف ) ادعای مخالف بودن رای با قانون

ب ) ادعای عدم اعتبار مدارک استنادی دادگاه یا فقدان شرایط قانونی شهادت شهود یا دروغ بودن شهادت آنها

ج ) ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی

د ) ادعای عدم عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای

مقایسه خیانت در امانت با جرایم دیگر

نحوه و کیفیت تجدید نظر خواهی

به موجب ماده 244 ق. آ..د . ک. 78 در خواست یا داد خواست تجدید نظر خواهی از طرف تجدید نظر خواه ممکن است به دادگاه صادر کنند ه رای بدوی و یا چنانچه محکو م علیه در زندان باشد یا در بازداشتگاه باشد در بازداشتگاهی که بازداشت شده یا دادگاه تجدید نظر یا دفتر دیوان عالی کشور ارسال  می گردد البته علی الاصول در خواست یا داد خواست تجدید نظر به دفتر دادگاه صادر کننده  رای بدوی تسلیم می گردد

چنانچه درخواست یا داد خواست تجدید نظر دارای نقص باشد مدیر دفتر دادگاه بدوی ظرف دو روز نقایص آن را به در خواست کننده اخطار می نماید تا مدت ده روز از تاریخ ابلاغ رفع نقص نماید چنانچه در مهلت مذ کور رفع نقص ننماید یا در خواست خود را خارج از مهلت مقرر به دفتر دادگاه یا باز داشتگاه تسلیم نماید دفتر مکلف است آن را به نظر دادگاه برساند دادگاه حسب مورد تصمیم مقتضی اتخاذ می نماید

سوال : منظور از اینکه قاضی دادگاه بدوی در ماده 245 ق . آ. د .ک. 78 اتخاذ تصمیم می نماید چیست؟

مقصود از تصمیم مقتضی توسط دادگاه این است که دادگاه در صورتی که از لحاظ کیفری حکمی صادر کرده و نسبت به آن در خواست تجد ید نظر شده است قرار رد درخواست و یا قبول در خواست تجدید نظر را صادر می نماید و در موردی که دادگاه در ضمن حکم کیفری، حکم حقوقی و ضرر و زیان صادر نموده کسی که از این حیث حکم به ضررش است باید درخواست تجدید نظر خواهی به دفتر دادگاه تسلیم نماید.

نحوه اعتراض به جریمه رانندگی

این درخواست با رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی تنظیم و ارائه شود و دادگاه بدوی پس از بررسی قرار رد یا قبول تجدید نظر خواهی را صادر می نماید ین قرار ها در دادگاه تجدید نظر قابل تجدید نظر می باشد با این توضیح مشخص می گردد که تکمیل در خواست یا دادخواست تجدید نظر به عهده دادگاه بدوی است که اگر دادگاه بدوی قرار رد در خواست یا دادخواست نمود این قرار در دادگاه تجدید نظر قابل تجدید نظر می باشد

نکته : تجدید نظر خواهی به جنبه کیفری حکم بدوی با درخواست و نسبت جنبه ضرر و زیان و خصوصی جرم مستلزم تنظیم دادخواست مطابق آیین دادرسی مدنی می باشد.

دفتر وکالت وکیل آنلاین تجدید نظر خواهی کیفری در تهران

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمد رضا مهری

دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.

مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی تجدید نظر

عضویت شهروندان در بزرگترین جامعه حقوقی آنلاین کشور و برخورداری از تخفیف مشاوره و حق الوکاله.

امکان عضویت وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی جهت معرفی به جامعه پس از تایید هیات مدیره.

قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.

خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.

خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.

معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران.

بهترین وکیل کیفری تهران

بهترین وکیل ملکی تهران

بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران

شکایت از اعمال نفوذ در پرونده

بهترین وکیل خانواده تهران

بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر

بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور

بهترین وکیل فرجام خواهی و تجدید نظر خواهی کیفری

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9و10

تلفن های تماس با دفتر وکیل آنلاین در تهران

021-88663925

021-88663926

021-88663628

021-88796143

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل تخصصی دیوان عالی کشور

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل متخصص تجدید نظر کیفری

09120067664

09120067665

09120067669

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

دفتر وکیل تجدید نظر خواهی کیفری

مقالات کیفریمواد مخدر

اسقاط حق تجدید نظر خواهی در پرونده کیفریتجديد نظر خواهي كيفريتجدید نظر خواهی در آیین دادرسی کیفریتجدید نظر خواهی در امور کیفریتجدید نظر خواهی در پرونده کیفریتجدید نظر خواهی کیفریتجدیدنظرخواهی از رای کیفریتجدیدنظرخواهی نسبت به رای کیفریجهات تجدید نظر خواهی کیفریجهات تجدیدنظرخواهی در امور کیفریدلایل تجدید نظر خواهی کیفریفرم تجدید نظر خواهی دادگاه کیفریفرم تجدید نظر خواهی کیفریفرم تجدید نظر خواهی نسبت به دادنامه های کیفریلايحه تجديد نظر خواهي كيفريلایحه تجدید نظر خواهی کیفریماده تجديد نظر خواهي كيفريمتن تجدید نظر خواهی کیفریمدت زمان تجدید نظر خواهی کیفریمراحل تجدید نظر خواهی کیفریمهلت تجدیدنظر خواهی در امور کیفریمواد تجدید نظر خواهی کیفریموارد تجدید نظر خواهی کیفرینحوه تجدید نظر خواهی کیفرینحوه تنظیم دادخواست تجدید نظر خواهی کیفرینمونه تجدید نظر خواهی در امور کیفرینمونه تجدید نظر خواهی کیفرینمونه دادخواست تجدید نظر خواهی کیفرینمونه فرم تجدید نظر خواهی کیفرینمونه لايحه تجديد نظر خواهي كيفرينمونه لایحه تجدید نظر خواهی کیفرینمونه لایحه تجدید نظر خواهی کیفری سرقتنمونه متن تجدید نظر خواهی کیفریهزینه تجدید نظر خواهی در امور کیفریهزینه تجدید نظر خواهی کیفری

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *