توقیف اموال در چک برگشتی

توقیف اموال در چک برگشتی

توقیف اموال در چک برگشتی


امروز با موضوع توقیف اموال در چک برگشتی با شما هستیم.

مراحل قانونی و قضایی برای توقیف اموال در چک برگشتی چیست؟
مراجع ذی صلاح جهت توقیف اموال در چک برگشتی کجاست؟
استیفای مبلغ چک در صورت عدم امکان توقیف اموال در چک برگشتی به چه نحوی است؟

مقدمه

امروزه برای حمل و جا به جایی آسانتر پول و به خصوص در مواردی که مبلغ معاملات بین اشخاص، بسیار بالا است، معمولا اقدام به تسلیم پول نقد نمی‌کنند و برای اینکه پول و ثمن معامله از هرگونه آسیب و گزندی از جمله سرقت، مفقودی، خیانت در امانت، جعل، کلاهبرداری و غیره در امان باشد، از اسناد تجارتی که در حکم پول نقد می‌باشد، استفاده می‌کنند که وسیله‌ی پرداخت فوری هم محسوب می‌شود.

از جهتی دیگر اشخاصی که قادر به تامین پول در زمان حاضر نمی‌باشند، پرداخت پول را به وسیله ی این اسناد، تامین می‌کنند.

کلاهبرداری با وعده رفع سوء اثر از چک برگشتی

یکی از اسناد مهم و رایج، سند تجارتی چک می‌باشد. چک به جهت اینکه وسیله ی پرداخت فوری محسوب می گردد، جایگزین مناسبی به جای پول می‌باشد.

نحوه تنظیم قرارداد کار

به همین جهت شخص دارنده‌ی چک می‌تواند در صورتی که چک حال باشد و یا زمانی که تاریخ چک موجل است، با سر رسید تاریخ، وصول ان را بخواهد و اگر با مراجعه به بانک، به دلیل عدم وجود محل یا پول در حساب صادرکننده‌ی چک، با عدم پرداخت آن مواجه شود، می‌تواند با توجه به گواهی عدم پرداخت، نسبت به توقیف اموال در چک برگشتی، اقدام کند و معادل مبلغ چک را با توقیف اموال صادرکننده ی چک، وصول نماید.

چک برگشتی چیست؟

چک برگشتی یا به‌ عبارتی ‌دیگر چک بلامحل یا صدور چک بی‌محل، به حالتی گفته ‌می‌شود که چکی به شعبه بانک برود و حساب شخصی که چک از او صادر شده، خالی باشد.

قوانین صدور چک بلامحل را به عنوان یک جرم محسوب می‌کند.
بخش عمده‌ای از پرونده‌های قضایی در کشور ایران، به صورت مستقیم و غیرمستقیم مربوط به صدور چک بلامحل و کلاهبرداری است.

بر اساس قانون چک، چک باید به صورت نقد صادر شود چرا که قرار است چک همانند اسکناس وسیله پرداخت نقدی باشد.
بسیاری از چک‌هایی که صادرکنندگان آن توسط دادگاه به مجازات حبس محکوم می‌شوند، در واقع چک‌های وعده دار و حقوقی هستند.

مراحل قانونی و قضایی برای توقیف اموال در چک برگشتی چیست؟

با صدور قانونی چک توسط صادرکننده آن، تعهد صادرکننده، به انتقال مبلغ مندرج در چک، ایجاد می‌شود که در هر صورت، تاریخ وصول ان چه حال و به روز و چه دارای سر رسید باشد و چه اینکه تاریخ ان موجل باشد، باید در تاریخ موعود ان را تادیه و پرداخت کند و محل چک را در حساب بانکی که شخص دارنده ی چک، حق مراجعه به ان را برای وصول چک دارد، تامین نماید.

وکیل دادسرای شهرداری تهران

هرگاه شخص دارنده چک، به بانک مراجعه نماید و چک را کارسازی نماید، بانک اقدامات لازم را انجام می‌دهد و اگر در حساب شخص صادرکننده به مقدار مبلغ مندرج در چک پول نباشد، می‌تواند ان را به اصطلاح برگشت بزند و گواهی عدم پرداخت چک را از بانک دریافت کند.

دریافت گواهی عدم پرداخت

با دریافت گواهی عدم پرداخت چک که بانک ان را صادر می کند، برای شخص این فرصت ایجاد می گردد که با توجه به عدم وصول چک و عدم تامین محل ان توسط صادرکننده بعد از صدور گواهی عدم پرداخت، به مراجع قضایی صالح برای دریافت مراجعه کند.

مطالبه بدهی

برای مرحله ی بعدی، دارنده ی چک با انجام واخواست و یا دریافت گواهی عدم پرداخت، و باطل کردن تمبر، چک را به جریان می اندازد و به صورت فوری می‌تواند از طریق مراجع مذکور، با توقیف اموال در چک برگشتی، دارنده ی چک را مجبور به پرداخت کند و یا اینکه ان را معادل مبلغ از اموال وی توقیف کند و به مزایده بگذارد و یا به خود منتقل کند.

مراجع ذی صلاح جهت توقیف اموال در چک برگشتی

با توجه به فوری بودن پرداخت چک، قانون ضمانت اجراهای خاصی را برای پرداخت ان با توجه عدم پرداخت در نظر گرفته است. این مراجع، هر کدام به نحوی قادر به توقیف اموال در چک برگشتی هستند که شامل موارد ذیل می‌باشد:

الف) مراجع کیفری

در صورت صدور چک به تاریخ روز، دارنده ی چک به همراه گواهی عدم پرداخت، واخواست و ابطال تمبر، با مراجعه به اولین مرجع قضایی؛ یعنی مرجع کیفری و دادسرای واقع در محل بانکی که گواهی عدم پرداخت صادر کرده، می‌تواند به جهت عدم پرداخت چک، حکم جلب و یا احضار به دادسرا را بخواهد.

وکیل پرونده اعاده دادرسی

در صورت عدم پرداخت چک به هر دلیل، چک بلامحل تلقی شده و جرم می‌باشد. با توجه به قانون، در مواردی که شخص به دادسرا برای وصول چک دادخواست تنظیم می کند، می‌تواند به منظور جلوگیری از فرار از پرداخت دین، از طریق تامین خواسته ی کیفری، معادل مبلغ چک و همچنین از بابت ورود ضرر و زیان، از اموال او توقیف کند.

وکیل متخصص اقتصادی

نکته ای که وجود دارد، توقیف اموال در چک برگشتی از طریق درخواست تامین خواسته در مراجع کیفری، زمانی امکان‌پذیر است که:

  • چک به تاریخ روز صادر شود و موجل نباشد
  • چک بابت امانت و یا ضمانت صادر نشده باشد
  • چک سفید امضا نباشد
  • شش ماه از تاریخ صدور چک و یا گواهی عدم پرداخت نگذشته باشد
  • بعد از صدور گواهی عدم پرداخت، چک به شخص دیگری منتقل نشده باشد

ب) مرجع ثبتی

در صورتی که چک به هر دلیلی قابل مطالبه از طریق مرجع کیفری نبود، می‌توان با مراجعه به مراجع ثبتی و پرداخت مبلغی به عنوان هزینه اجرائیه ثبت، اموالی را که به اسم صادرکننده، ثبت رسمی شده است، معرفی نموده و با توقیف ان اموال، وجه چک را از طریق مزایده و فروش مال توقیف شده و یا انتقال رسمی به دارنده ی چک، وصول کند.

بهترین وکیل دعاوی بانکی

البته توقیف اموال در چک برگشتی از طریق مرجع ثبتی در صورتی امکان‌پذیر است که گواهی عدم پرداخت چک، به دلیل عدم مطابقت دست خط و امضای صادرکننده ی چک با امضا و دست خط موجود در چک، صادر نشده باشد.

جلب در دعوای حقوقی و کیفری

پ) مرجع حقوقی

از طریق مرجع حقوقی با توجه به رسیدگی طولانی مدتی که در بر دارد، زمانی برای توقیف اموال در چک برگشتی استفاده می‌شود که توقیف اموال در چک برگشتی از طریق کیفری و یا ثبتی (به دلیل عدم مال به موجب سند رسمی) امکان‌پذیر نباشد.

خیانت در امانت

ولی با این وجود دارنده چک می‌تواند با واخواست چک، قبل از اقامه دعوی و تنظیم دادخواست مطالبه‌ی چک، از طریق تامین خواسته، هر مالی و یا پول نقدی که صادرکننده در حساب شخصی خود و یا هر طلبی که در نزد اشخاص ثالث دارد، توقیف کند و یا اگر مالی را بعد از تنظیم دادخواست و یا اظهارنامه، برای فرار از دین به شخص دیگری انتقال داده باشد، با ابطال انتقال، توقیف آن را انجام دهد.

تفاوتی در مورد توقیف اموال در چک برگشتی

تفاوتی که در مورد توقیف اموال در چک برگشتی، از طریق مراجع کیفری و ثبتی با حقوقی دارد، در این است که توقیف اموال در چک برگشتی، از طریق مراجع کیفری و ثبتی، فقط نسبت به صادرکننده امکان‌پذیر می باشد؛ در حالی که از طریق مراجع حقوقی هم می توان در صورت عدم استیفای طلب از صادرکننده، از سایر مسئولین چک، آن را مطالبه و وصول کرد.

استیفای مبلغ چک در صورت عدم امکان توقیف اموال در چک برگشتی

در صورتی که به هر دلیلی معادل مبلغ چک از اموال بدهکار قابل توقیف نباشد، طلبکار می‌تواند درخواست توقیف یک چهارم از حقوق شخص بدهکار، جلب و بازداشت او را داشته باشد و اگر اعسار بدهکار اثبات شود، دادگاه با توجه به وضعیت معیشتی و درآمدی وی و همچنین وضعیت طلبکار، طلب چک را تقسیط می‌کند.

وکیل دیوان عالی کشور

موسسه حقوقی بین‌المللی مهر پارسیان آمادگی خود را جهت ارائه خدمات مشاوره و قبول وکالت در راستای توقیف اموال در چک برگشتی اعلام می‌دارد، با ما در تماس باشید.

_

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

_

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9 و 10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر موسسه مهر پارسیان (دکتر محمدرضا مهری) در تهران

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

ارسال پیام از طریق شماره واتس اپ و تلگرام

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت مهر پارسیان – دکتر محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی دکتر محمدرضا مهری

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *