قرارداد پیمانکاری شخص حقیقی

قرارداد پیمانکاری شخص حقیقی


با موضوع نمونه قرارداد پیمانکاری شخص حقیقی همراهتان هستیم.
وقتی که سخن از همکاری و پیش بردن کاری به میان می‌آید معمولا دو قالب قراردادی به ذهن خطور می‌کند.اغلب برای شکل‌گیری یک همکاری یا از قراردادهای استخدامی استفاده می‌شود یا از قراردادهای مشارکت. در این نوشتار قصد داریم از قرارداد پیمانکاری صحبت کنیم. قراردادی که تقریبا در زمره قراردادهای استخدامی است لیکن مقررات متفاوتی دارد.

نمونه قرارداد فروش خودرو

یکی از انواع قراردادهای استخدامی قرارداد پیمانکاری است اما همانطور که گفتیم مقررات این قرارداد با سایر قراردادهای استخدامی متفاوت است. شاید سخت‌گیری‌های سایر قراردادهای استخدامی در این قرارداد کمتر به چشم بخورد و به همین دلیل قالب قرارداد پیمانکاری بسیار مورد اقبال و توجه کارفرمایان قرار گرفته است. قراردادهای پیمانکاری به دو دسته تقسیم می‌شود:

1- قرارداد پیمانکاری تک نفره 2- قرارداد پیمانکاری گروهی

در قراردادهای پیمانکاری تک‌نفره طرفین قرارداد کارفرما و شخص پیمانکار هستند و موضوع قرارداد توسط شخص پیمانکار انجام می‌پذیرد. علت اینکه وصف تک‌نفره به این قرارداد پیمانکاری اضافه شده است این است که پیمانکار برای انجام موضوع قرارداد کارگرانی تحت استخدام خود ندارد.

قرداد با برنامه نویس

قرارداد پیمانکاری تک‌نفره برای بسیاری از همکاری‌ها بهترین قالب قراردادی است. به عنوان مثال برای طراحی یک وبسایت یا دوخت یک لباس، قراردادی که میان طرفین امضا می‌شود درواقع همان قرارداد پیمانکاری تک‌نفره است. این قرارداد برای کارهایی مناسب است که ماهیت پروژه‌ای دارند و پس از انجام موضوع قرارداد به اتمام می‌رسند.

وکیل پایه یک ملک | وکیل دعاوی ملکی

به همین دلیل از قراردادهای پیمانکاری نمی‌توان برای مشاغلی که ماهیت دایمی دارند استفاده کرد. به عنوان مثال مشاغلی نظیر نگهبانی ساختمان یا منشی یک شرکت به هیچ عنوان تحت قرارداد پیمانکاری جای نمی‌گیرند و بهترین قالب برای آن‌ها قرارداد استخدام موقت است.

چه مجازاتی در انتظار مجری توهین کننده به تیم استقلال خواهد بود؟

اگر بخواهید یک نمونه قرارداد پیمانکاری شخص حقیقی را بررسی نمایید صرف آنالیز چارچوب آن کمکی به شما نمی کند ما در قراردادی که برای نمونه آوردیم قرارداد را طوری تنظیم کردیم تا پیمانکار آسانتر از کارفرما بتواند به تمام حق و حقوق خود برسد به نوعی ضمانت اجرا ها در قرارداد زیر مختص شخص مجری و پیمانکار شده است، پس برای اینکه یک قرارداد مناسب برای شما تنظیم گردد باید مذاکراتی با وکیل و حقوقدان متخصص قرارداد مطرح نمایید تا بتواند آنچه شما می خواهید و صلاح شما است را در قرارداد پیاده سازد.

قرارداد پیمانکاری

یکی از مزیت‌هایی که قرارداد پیمانکاری تک‌نفره نسبت به سایر قراردادهای استخدامی دارد مبحث مهم بیمه است. در یک رابطه قراردادی تحت مقررات پیمانکاری، پیمانکار کارگر کارفرما محسوب نمی‌شود لذا کارفرما الزامی به بیمه پیمانکار ندارد. به همین دلیل قالب قرارداد پیمانکاری برای بسیاری از کارفرمایان جذاب است.
باید توجه داشته باشید که در متن یک قرارداد پیمانکاری تک‌نفره نکات مهمی باید درج شود. متن قرارداد باید به گونه‌ای نوشته شود که مشخص باشد قرارداد، یک رابطه پیمانکاری است و هیچ نوع رابطه استخدامی دیگری بین طرفین برقرار نیست.

نمونه قرارداد پیمانکاری شخص حقیقی

موضوع ماده 10 قانون مدنی

در مورخه قرارداد حاضر بین که منبعد در این قرارداد کارفرما نامیده می شود به نمایندگی آقای از یک طرف و آقای فرزند متولد دارای شماره شناسنامه صادره از که در این قرارداد مجری نامیده می شود از طرف دیگر ، طبق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارک این قرارداد درج شده است ، به شرح ذیل منعقد می گردد.

وکیل ملکی در قیطریه | وکیل در قیطریه

ماده 1 – موضوع و محل قرارداد

موضوع این قرارداد استفاده از خدمات مجری به منظور انجام پروژه:
1-
2-
محل اجرای قرارداد نشانی:

ماده 2- اسناد و مدارک

این قرارداد شامل اسناد و مدارک زیر است:
کپی کارت ملی و شناسنامه مجری و کارفرما

ماده 3- مدت قرارداد

مدت اجرای قرارداد مدت متعارفی است که عرفا توسط اهل خبره با توجه به ابعاد پروژه در دست اقدام بدان اختصاص پیدا می کند و زمان شروع آن از تاریخ پیش پرداخت می باشد.
قرارداد پیمانکاری شخص حقیقی

ماده 4- مبلغ قرارداد

مبالغ ذیل است که باید در تاریخ های مشخص شده برابر اعلام مجری از سوی کارفرما به وی پرداخت شود ، و در صورت عدم پرداخت در فرجه در نظر گرفته شده به شرح ذیل ف کارفرما مکلف به پرداخت وجه التزام این قرارداد به شرح آتی می گردد.
مبلغ قرارداد ریال می باشد و بر اساس جدول زیر پرداخت خواهد شد.

تنظیم قراردادهای تجاری بین‌المللی

الف : معادل —- درصد مبلغ پروژه در زمان انعقاد قرارداد به عنوان پیش پرداخت می باشد.
ب: معادل —- در صد از مبلغ پروژه پس از ارائه صورت وضعیت اثنای کار از زمان شروع قرارداد
ج: معادل — درصد از مبلغ پروژه پس از اجرای موضوع قرارداد.
د: در صورت پرداخت به وسیله چک:

وکیل شکایت از برنامه نویس

کپی چک ممضی به امضا متعهد پرداخت (کارفرما) به قرارداد الصاق می شود.
چک باید در سر رسید خود منتهی به وصول گردد و چنانچه به هر دلیلی که منتسب به صادر کننده چک باشد منتهی به گواهی عدم پرداخت گردد، برای مجری مهلت یک هفته ای فسخ قرارداد با دریافت کل مبلغ دستمزد ایجاد می شود،
و ضمنا کارفرما مکلف می گردد از باب وجه التزام ایفای تعهدات قراردادی مبلغ ——— را به مجری بپردازد.

وکیل برای ابطال سند رسمی

چک شماره ——————– عهده بانک—————– صادره توسط ———– در به سررسید ————— جهت پرداخت دستمزد قراردادی به مجری تسلیم گردید.

وکیل بانکی چیست؟

ه: در صورتی که پرداخت و واریز به وسیله وجه نقد باشد باید در زمان روز موعد بدون تاخیر پرداخت صورت گیرد و به کارفرما رسید پرداخت داده شود .در صورت حتی 24 ساعت دیرکرد ، کارفرما مکلف به پرداخت وجه التزام به مبلغ ———— به مجری می باشد. و برای مجری نیز مهلت یک هفته ای فسخ قرارداد با دریافت کل مبلغ دستمزد ایجاد می شود.

مشاوره حقوقی امور کاری و استخدامی

ی-در صورتی که پرداخت به وسیله انتقال وجه یا واریز به حساب باشد، کارفرما باید مبلغ پرداختی را به حساب شماره —————– بنام ————– واریز نماید و در صورت حتی 24 ساعت دیرکرد ، کارفرما مکلف به پرداخت وجه التزام به مبلغ ———— به مجری می باشد. و برای مجری نیز مهلت یک هفته ای فسخ قرارداد با دریافت کل مبلغ دستمزد ایجاد می شود،
قرارداد پیمانکاری شخص حقیقی

ماده 5 – تعهدات مجری

1- کلیه تعهدات اجرایی مجری در قالب مشخصات فنی بدین شرح می باشد.
و مطابق نمودار زمانبندی اجرای قرارداد که به تائید کارفرما رسیده است ،انجام می شود و از طرف مجری به کارفرما تسلیم می گردد.
2- مجری متعهد می گردد گزارش نوبه ای پیشرفت پروژه را در فواصل و به طور متوالی به کارفرما تسلیم کند.
3- مجری متعهد می گردد در پایان هر مرحله گزارش پیشرفت پروژه را به کارفرما تسلیم کند.
4- هر گونه تغییر و اصلاح مفاد قرارداد توسط مجری می بایست کتباً به تائید کارفرما برسد .و بالعکس تغییرات مد نظر کارفرما نیز باید به تایید مجری برسد و محاسبه مجدد صورت گیرد که بهرحال این تغییرات از مبلغ قرار اولیه کمتر نخواهد بود.

ماده 6- تعهدات کارفرما

1- کارفرما در حدود مقدورات متعهد می گردد اطلاعات مورد نیاز پروژه را در اختیار مجری قرار دهد.
2- پرداخت به موقع اعتبار مربوطه که در صورت عدم پرداخت به موقع ملکف به پرداخت وجه التزام نیز می گردد.
3- حداکثر پس از — روز از گزارش نوبه ای و مرحله ای پیشرفت پروژه نظرات خود را به مجری اعلام نموده تا نسبت به رفع نواقص به هزینه خود اقدام نماید . در غیر این صورت گزارش تائید شده تلقی می گردد.
4- هرگونه تغییر در مشخصات فنی و مفاد این قرارداد توسط کارفرما مستلزم موافقت کتبی مجری یا انعقاد الحاقیه قرارداد می باشد.

وکیل پیگیر

ماده 7- حوادث قهریه

در شرایط اضطراری یا حوادث غیر مترقبه از قبیل جنگ، زلزله، سیل و آتش سوزی چنانچه طرفین قرارداد توافق نمایند، می توانند بر اساس مفاد قرارداد و با تعیین خسارت های وارد شده به طور توافقی به اجرای قرارداد ادامه دهند و در صورتی که انجام قرارداد حاضر برای یک از طرفین غیر ممکن شود ، طرف ذیربط می تواند ختم قرارداد را به طرف دیگر اعلام نماید.

وکیل متخصص دعاوی بانکی

در غیر این صورت ظرف مدت یک ماه بعد از اعلام ختم قرارداد مجری صورت حساب مبالغی که باید از طرف کارفرما به وی پرداخت شود به کارفرما تسلیم می نماید و کارفرما بعد از در یافت صورت حساب فوق و ارزیابی آن به مدت حداکثر یک ماه و محاسبه توسط کارشناسان مرضی الطرفین ، کلیه مبلغی را که به مجری تعلق می گیرد ، پرداخت خواهد نمود.
قرارداد پیمانکاری شخص حقیقی

ماده 8- موارد فسخ قرارداد

در خصوص حق فسخ مجری همان است که در بند های د ، ه، ی از ماده 4 آمده است.
در صورت فسخ قرارداد ارزش خدماتی که مجری در مراحل مختلف تا تاریخ فسخ قرارداد انجام داده ، توسط کارشناسان رسمی دادگستری ارزیابی شده و پس از محاسبه کامل ، تسویه حساب نهایی با مجری انجام می شود .

ماده 9- نشانی طرفین قرارداد

کارفرما:
آدرس:
تلفن:
مجری:
آدرس:
تلفن:

ماده 10- قانون قرارداد

این قرارداد از هر حیث تابع قوانین دولت جمهوری اسلامی بوده و در سه نسخه تنظیم و به امضاء رسیده است و کلیه نسخ آن از اعتبار واحد برخوردارند.
این قرارداد در 10 ماده رویت شده و صحت مطالب مندرج در آن مورد تائید می باشد و ایجاد هر گونه تغییرات در متن این قرارداد ، متضمن تنظیم صورت جلسه جدید خواهد بود.

قرارداد پیمانکاری

امضاء کارفرما یا نماینده امضاء مجری

تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری

_

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

_

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9 و 10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر موسسه مهر پارسیان (دکتر محمدرضا مهری) در تهران

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

ارسال پیام از طریق شماره واتس اپ و تلگرام

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت مهر پارسیان – دکتر محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی دکتر محمدرضا مهری

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *