قویترین وکیل دیوان عدالت

قویترین وکیل دیوان عدالت

قویترین وکیل دیوان عدالت


با معرفی قویترین وکیل دیوان عدالت اداری همراه شما هستیم.

دیوان عدالت اداری مرجعی است که به تظلم خواهی عموم مردم در مقابل دستگاه‌های دولتی می‌پردازد و برای پیگیری چنین پرونده‌هایی که در یک طرف آن بخش‌های دولتی و دستگاه‌های عمومی قرار دارد، باید به وکیل دیوان عدالت اداری مراجعه نمود.

تضمین به اخذ نتیجه در مراجع قضایی، امکان رسیدگی عادلانه و قبول وکالت را برای همه جامعه حقوقی از بین می‌برد.

بعضی از موسسات حقوقی غیر مجاز بدون حضور وکیل رسمی دادگستری، همواره اقداماتی در جذب موکل و پرونده دارند که معمولا خلاف مقررات و عرف وکالت محسوب می‌شود.

دستور موقت در دیوان عدالت

موسسات مجاز حقوقی در ایران، تنها آن دسته از موسساتی هستند که توسط وکلای پایه یک دادگستری تأسیس و اداره می‌شوند.

در این نوشتار ما با بررسی شرایط قبول وکالت پرونده شهرداری و ماده صد به بعضی از صلاحیت‌های دیوان عدالت اداری خواهیم پرداخت.

در گروه وکلای حقوقی مهر پارسیان، تیم پژوهشی، توسط قویترین وکیل دیوان عدالت اداری، به بررسی این موضوع پرداخته و همچنین آماده ارائه خدمات در این زمینه به شما مخاطبان می‌باشد.
جهت دریافت اطلاعات بیشتر، می‌توانید با شماره تماس‌های موسسه حقوقی مهر پارسیان که در آخر مقاله درج شده‌اند نیز، تماس حاصل نمایید.

وکیل کمیسیون ماده صد

مراحل شکایت در دیوان عدالت اداری

قویترین وکیل دیوان عدالت اداری بیان داشتند: برای ثبت یک شکایت در دیوان عدالت اداری ابتدا باید یک دادخواست با توجه به دلایل و مستندات تنظیم گردیده و به این سازمان ارسال گردد.

پس از آن که دادخواست در دیوان عدالت اداری پذیرفته شد، یک دادخواست به طرف شکایت شما ارسال می‌گردد و شخص یا سازمان مورد نظر به مدت ۳۰ روز پس از تاریخ ابلاغ شکایت فرصت دارد به دادخواست پاسخ دهد و پس از آن، پاسخ مورد نظر به وکیل یا شخص شاکی ابلاغ می‌گردد.

لازم به ذکر است که روند شعب دیوان عدالت اداری با همدیگر تفاوت دارد و برخی از شعبه‌ها ممکن است اجازه ملاقات حضوری را به وکیل ندهند.

پس از آن نوبت به صدور رای توسط شعبه بدوی (نخستین) فرا می‌رسد که در قالب یک حکم به طرفین ابلاغ می‌گردد.

در این حکم ورود یا رد شکایت صادر شده است که در صورت اعتراض، آن را در شعبه تجدید نظر دیوان عدالت اداری مجدداً بررسی می‌نمایند، در پایان شعبه تجدید نظر رای بدوی (نخستین) را تایید یا رد نموده و حکم نهایی را صادر می‌کند.

ماده 100 قانون شهرداري ها

انواع جریمه های کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

  • حداقل یک دوم و حداکثر ۳ برابر ارزش معاملاتی برای هر متر مربع بنای اضافه
  • در اضافه بنای زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی
  • حداقل ۲ برابر و حداکثر ۴ برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع بنای اضافی ایجاد شده
  • در مورد اضافه بنای زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی تجارتی و صنعتی و اداری
  • حداقل ۱ برابر و حداکثر ۲ برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد

وکیل تضمینی برای تجدید نظر

در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن

به ازاء هر متر مربع بنای بدون مجوز یک دهم ارزش معاملاتی ساختمان یا یک پنجم ارزش سرقفلی ساختمان در صورتی که ساختمان ارزش دریافت سرقفلی داشته باشد هرکدام که مبلغ آن بیشتر است: در مورد احداث بنای بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضی مربوطه در صورتی که اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی رعایت شده باشد.

وکیل حوادث ناشی از کار

نکته های بسیار مهم که شایان توجه است اینکه باید میان اضافه بنا در حالتی که ساختمان دارای پروانه ساخت است و حالتی که فاقد پروانه است در میزان جرایم تفاوت قائل شد:

الف) اضافه بنای زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی اعم از این که در حد تراکم بوده یا مازاد بر آن باشد.

درخواست فک قرار بازداشت موقت

در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا جریمه بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۰۰ به آن تعلق می گیرد.

ب) کسی که بدون پروانه احداث ساختمان نموده است اگر ساختمان مطابق اصول فنی و یا بهداشتی و شهرسازی باشد کمیسیون می‌تواند به استناد تبصره ۴ ماده ۱۰۰ او را به پرداخت جریمه محکوم نماید، این جریمه برای آن مقدار از ساختمان که در حد تراکم مجاز است به ازاء هر متر مربع حسب مورد یک دهم ارزش معاملاتی ساختمان یا یک پنجم ارزش سرقفلی آن خواهد بود و نسبت به آن مقدار از ساختمان که اضافه بر تراکم مجاز باشد.

در مورد ساختمان‌های واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی به قرار هر متر مربع یک دوم تا ۳ برابر ارزش معاملاتی ساختمان و در مورد بنای زائد بر تراکم مجاز واقع در حوزه استفاده از اراضی تجاری و صنعتی و اداری از قرار هر متر مربع دو برابر تا چهار برابر ارزش معاملاتی ساختمان خواهد بود.
قویترین وکیل دیوان عدالت

شرایط صدور دستور موقت در دیوان عدالت اداری

بر اساس قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم دستور موقت در موارد ذیل صادر می‌شود:

نمونه دادخواست ورود ثالث در دیوان عدالت اداری

درصورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجرای اقدامات یا تصمیمات یا آراء قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده (۱۰) این قانون، سبب ورود خسارتی می‌گردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است، می‌تواند تقاضای صدور دستور موقت نماید.

پس از طرح شکایت اصلی، درخواست صدور دستور موقت باید تا قبل از ختم رسیدگی، به دیوان ارائه شود.
این درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست.

وکیل تضمینی دعاوی بانکی

شعبه رسیدگی‌کننده در صورت احراز ضرورت و فوریت موضوع، برحسب مورد، دستور موقت مبنی بر توقف اجرای اقدامات، تصمیمات و آراء مزبور یا انجام وظیفه، صادر می‌نماید.

دستور موقت تأثیری در اصل شکایت ندارد و در صورت رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی، دستور موقت نیز لغو می‌گردد.

مرجع رسیدگی به تقاضای صدور دستور موقت موضوع ماده (۳۴) قانون تشکیل دیوان عدالت اداری، شعبه‌ای است که به اصل دعوی رسیدگی می‌کند لکن در مواردی که ضمن درخواست ابطال مصوبات از هیأت عمومی دیوان، تقاضای صدور دستور موقت شده باشد، ابتداء پرونده جهت رسیدگی به تقاضای مزبور به یکی از شعب ارجاع می‌شود.

در صورت صدور دستور موقت در شعبه، پرونده در هیأت عمومی خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.

شعبه دیوان موظف است در صورت صدور دستور موقت، نسبت به اصل دعوی خارج از نوبت رسیدگی و رأی مقتضی صادر نماید.

مدیر دفتر شعبه مکلف است پرونده را به فوریت به نظر شعبه برساند و شعبه موظف به اتخاذ تصمیم فوری است.
ماده ۳۸- در صورت صدور دستور موقت یا لغو آن، مفاد آن به طرفین و در صورت رد تقاضای صدور دستور موقت، مفاد آن به شاکی ابلاغ می‌شود.

تقاضای صدور دستور موقت قبل از اتخاذ تصمیم شعبه، مانع اجرای تصمیمات قانونی موضوع ماده (۱۰) این قانون نیست.
سازمانها، ادارات، هیأت‌ها و مأموران طرف شکایت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت، مکلفند طبق آن اقدام نمایند.
در صورت استنکاف، شعبه صادر‌کننده دستور موقت، متخلف را به انفصال از خدمت به مدت شش ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌نماید.

شورای عالی ثبت

در صورت حصول دلایلی مبنی بر عدم ضرورت ادامه اجرای دستور موقت، شعبه رسیدگی کننده نسبت به لغو آن اقدام می‌نماید.

درخواست فک قرار بازداشت موقت

قویترین وکیل دیوان عدالت اداری

قویترین وکیل دیوان عدالت اداری، وکیل پایه یک دادگستری است که تسلط کافی و کامل به قوانین دیوان عدالت را داشته و به طور کل تخصص کاری این شخص در زمینه دیوان باشد، تا بتواند بهترین دفاع و بهترین دادخواست و لایحه را برای شما ارائه دهد.

از دیگر خصوصیات وکیل دیوان عدالت این است، که پرونده های مختلفی را انجام داده باشد و تسلط زیادی در این زمینه داشته باشد.

اگر به دنبال کسب اطلاعات لازم در مورد موضوع قویترین وکیل دیوان عدالت اداری هستید، می‌توانید از وکلای متخصص و با تجربه در این زمینه کمک دریافت نمایید تا شما را از ابتدا تا انتهای مسیر راهنمایی و کمک نمایند.

بنابراین، ما به شما موسسه حقوقی مهر پارسیان، با مدیریت دکتر محمدرضا مهری، را معرفی می‌کنیم که دارای بهترین و باتجربه‌ترین وکلا در این زمینه می‌باشد.
جهت دریافت نوبت مشاوره در زمینه قویترین وکیل دیوان عدالت اداری، می‌توانید با شماره تماس‌های موسسه حقوقی مهر پارسیان نیز، تماس حاصل نمایید.

وظایف دیوان عدالت اداری چیست؟

رسیدگی به کلیه شکایات و اعتراضات شهروندان نسبت به آیین‌نامه‌های دولتی و باز پس گیری حقوق آنها، ابطال مصوبات دولتی خلاف قانون یا شرع که خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده باشد، رسیدگی به اعتراضات و شکایت از آرا و تصمیمات قطعی دادگاه‌های اداری و کمیسیون ها و…. از مواردی است که دیوان عدالت اداری به آنها رسیدگی خواهد نمود.

 چه اشخاصی می‌توانند در دیوان عدالت اداری شکایت نمایند؟

کسانی که کارمند دولت هستند و می خواهند از آن سازمان شکایت کنند، باید به دیوان عدالت اداری مراجعه کنند.

_

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

_

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9 و 10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر موسسه مهر پارسیان (محمدرضا مهری) در تهران

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

ارسال پیام از طریق شماره واتس اپ و تلگرام

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت مهر پارسیان – محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی محمدرضا مهری

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
امکان مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
بهترین وکیل کیفری تهران
معرفی بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
معرفی وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

وظایف دیوان عدالت اداری چیست؟

رسیدگی به شکایات و اعتراضات شروندان نسبت به مامورین واحدهای دولتی یا آیین نامه های دولتی و باز پس گیری حقوق آنها، ابطال مصوبات دولتی خلاف قانون یا شرع که خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده باشد، رسیدگی به اعتراضات و شکایت از آرا و تصمیمات قطعی دادگاه‌های اداری و کمیسیون ها و....

مشاوره حقوقی قرارداد اجاره

چه اشخاصی می‌توانند در دیوان عدالت اداری شکایت نمایند؟

کسانی که کارمند دولت هستند و می خواهند از آن سازمان شکایت کنند، باید به دیوان عدالت اداری مراجعه کنند.

2.1/5 - (11 امتیاز)

1 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.