دادگاه تجدید نظر ارشاد

دادگاه تجدید نظر ارشاد

دادگاه تجدید نظر ارشاد


امروز با موضوع معرفی دادگاه تجدید نظر ارشاد با شما مخاطبان گرامی همراه هستیم.

در اصل این دادگاه شعبه ای از دادگاه ارشاد نیست بلکه شعبه ای از دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

اگر دادنامه ای از دادگاه ارشاد که به مجتمع قضایی ارشاد معروف است صادر شود، (به موجب قانون دادگاه کیفری دو محسوب می شود) که صلاحیت رسیدگی به جرایمی همچون منافی عفت و اخلاقی را عهده دار است، مرجع تجدیدنظر آن دادگاه تجدیدنظر استان تهران است. به موجب قانون بعضی از جرایم مستقیماً در دادگاه مطرح می شود که عبارت است از جرایم اخلاقی و منافی عفت و… رسیدگی به این دعاوی به صورت مستقیم در دادگاه کیفری دو انجام می شود.

با این وصف مسلماً تعجبی ندارد که این قبیل پرونده ها به صورت مستقیم و قبل از طرح در دادسرا در دادگاه ارشاد برای رسیدگی ارسال گردد.

علیرغم آنکه به موجب قانون فقط تعداد محدودی از پرونده ها مستقیم در دادگاه طرح می شوند، بسیاری از پرونده ها از دادسرا به دادگاه ارجاع می شود. پرونده های دادگاه ارشاد از دادسرای امنیت اخلاقی یا دادسرای ناحیه سی و هشت که به جرایم منافی عفت و اخلاقی،‌ شرب خمر، رابطه نامشروع مادون زنا ،رسیدگی و اقدام به انجام تحقیقات می نماید، سپس از پایان تحقیقات برای صدور رای به دادگاه ارسال می گردد. و بعد از آنکه از دادگاه رای صادر شد می توان از آن تجدیدنظرخواهی کرد.

نکات مهم در معرفی دادگاه تجدید نظر ارشاد

نشانی دادگاه تجدیدنظر ارشاد استان تهران کجاست؟

بهترین وکیل دادگاه تجدیدنظر ارشاد تهران کیست؟

آثار پذیرش دلیل جدید در تجدید نظر چیست؟

رویکرد محاکم ایران نسبت به دلیل جدید در مرحله تجدید نظر چیست؟

تا چه حد امکان ارایه دلیل جدید در مرحله تجدیدنظر وجود دارد؟

از نظـر مصالح اجتماعی باید توجه داشت كه این رویكرد سـهم بـی بـدیلی در برقـرای نظـم دادرسی خواهد داشت، زیرا متداعیین از مكتوم نگه داشتن دلایل به امید غافلگیری طرف مقابل، اطاله دادرسی و كشاندن دعوا به مرحله تجدیدنظر خودداری خواهنـد كـرد. اگـر در مرحله تجدیدنظر، دلایلی كه در مرحله بدوی ابـراز ، ولـی بـه دلیـل قصـور یـا تعمـد ابرازكننده، دادگاه مجال ارزیابی آنها را نیافته است، به عنوان دلیل جدید پذیرفته شـود، علت وضع بسیاری از مهلت ها در قانون از میان خواهد رفت و با نقض احتمالی رأی بـه استناد این دسته از ادله، مدعی در مقابل قصور یا سـوءنیت خـود، پـاداش نیـز دریافـت خواهد كرد.

افزایش هزینه های دادرسی نیز در این میان، قابل چشم پوشی نیست.

ایرادی كه ممكن است به این دیدگاه وارد شود، فرضی است كـه یكـی از طـرفین در مرحله بدوی دلیلی را ابراز كرده، ولی دادگاه بدون دلیل موجـه آن را نپذیرفتـه و مـورد ارزیابی قرار نداده باشد. در این صورت، اگر دلیل را بـه علـت ابـراز در مرحلـه بـدوی، جدید تلقی نكرده و ارائه آن در مرحله تجدیدنظر جایز دانسته نشود، حقـوق ابرازكننـده دلیل تضییع خواهد شد. این ایراد با توجه به بند ج ماده 348 قابل دفع است.

ایـن بنـد، عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی را از جهات تجدیـدنظر قـرار داده اسـت.

بنـابراین، در این فرض، ابرازكننده می‌تواند به لحاظ عدم توجه قاضی به دلیل ابـرازی، نقـض رأی را خواستار شود كه در این صورت، اساساً بحث دلیل جدید و معیار آن مطرح نمی‌شود.

رویه قضایی در انگلستان در مقایسه با مفهـومی كـه از دلیـل جدیـد گفته شد.

انگلستان رویه محدودتری را در پیش گرفته است.

با توجه به هدف كلی حاكم بر قواعـد دادرسی مدنی، یعنی رسیدگی منصفانه، محاكم ایـن كشـور بـرا ی پـذیرش دلیـل جدیـد، حصول سه شرط را لازم می‌‍دانند. این شرایط، نخستین بار درپرونده لَد بیان شـد كـه در آن ، دعوای بدوی (مطالبه وجه) به دلیل شهادت همسر خوانده رد گردید.

انـدكی بعـد از صدور رأی و همزمان با متاركه خوانده و همسرش، تجدیدنظرخواه مدعی گردید كـه این شهادت به دلیل تهدید شاهد توسط خوانده معتبر نبوده است و شاهد نیز جهت ادای مجدد گواهی اعلام آمادگی دكر رأی موصوف، اگرچه قبل از تصویب قواعد فوق صادر شده و الزامی برای دادگاهها ایجاد نمیكند، اما هنوز ارزش متقاعدكننـده خـود را حفظ كرده است براساس این رأی كه به دفعات در آرا ی بعدی مورد اسـتناد قرار گرفته است، برای پذیرش دلیل جدید در مرحله تجدیدنظر این دلیـل بایـد اولاً مـؤثر باشد، ثانیاً در دسترس متقاضی نبوده باشد و ثالثاً از اصالت ظاهری برخوردار باشـد.
دادگاه تجدید نظر ارشاد

احراز هریك از این شرایط همیشه مدنظر محاكم تجدیدنظر قرار گرفته اسـت.

بـه عنـوان مثال، در پروندهای ، خواهان به طرفیت شـركت بیمـه، دعـوایی جهـت مطالبـه خسـارت ناشی از آتشسوزی ساختمان مطرح كرد. هنگام تنظیم قرارداد بیمه، بیمه گـذار بـه ایـن پرسش كه آیا فردی كه دارای محكومیت كیفری باشد با وی زندگی میكند جواب منفـی داده بود، در حالی كه پسر وی كه سوابق كیفری متعدد داشت با وی زندگی مـی كـرد و حسب تحقیقات دادگاه، در زمان آتشسوزی، پسر خواهان در ساختمان سكونت داشت.

این موضوع، یعنی عدم افشای كامل اطلاعات، باعث رد دعوای خواهان گردید.

مشارالیه با ارائه ادله جدید از جمله اظهارنامه پسرش كه منكر سـكونت در سـاختمان بیمـه شـده بود، درصدد تجدیدنظرخواهی برآمد، اما دادگاه در رد تجدیدنظر خواهی بیان داشت كـه دلیل جدید باید به گونه ای باشد كه بر رأی دادگاه بدوی تأثیر بگـذارد و بـا موضـوعات اساسی پرونده، مرتبط باشد ، به گونهای كه توجیه كننده تغییـر رأی بـدوی باشد.

در صورتی كه دلیل جدید مربوط به امور فرعی باشد، محاكمـه مجـدد تجـویز نخواهـد شد.

این رویه در پرونده بردوك اعمال شد و چـون دلیـل جدیـد بـا امـور غیراساسـی  مرتبط بود، پذیرفته نشد.

اما اگر دلیـل جدیـد هماننـد پرونـده یـك كـه خواسـته خواهان مطالبه خسارت ناشی از بازداشت غیرقانونی توسط پلیس بود، مرتبط با اعتبار شاهد مهمی باشد كه عامل مؤثری در نتیجـه دادرسـی خواهـد بـود، محتمـل اسـت كـه محاكمه مجدد اجازه داده شود.

دلیل در محاکم تجدیدنظر ایران چه ویژگی ای دارد؟

در حقوق ایران لزوم مؤثر بـودن، مخـتص دلایـل جدیدی كه در مرحله تجدیدنظر ابراز می‌شوند، نیست ، بلكه قانونگـذار ایـن شـرط را در یك مفهوم كلی تحت عنوان موثر ثر بـودن دلیـل در مـاده 200 ق.آ.د.م.بـه عنـوان شـرط مشترك تمام دلایل در زمره قواعد عمومی دلایل قـرار داده اسـت. مطـابق ٣ رأی صادر شده در پرونده لد  و بهعنوان شرط دوم، باید ثابت شود كه دلیل مـذكوردر مرحله بدوی با تلاش معقول و متعارف قابل دسترسی و ارائه نبـوده اسـت.

در پرونـده تیلور بیان شد كه این یك قاعده قطعی است كه دادگاه تجدیدنظر اجازه ارائه دلیل جدید برای تقویت دعـوای تجدیـدنظر را نمـی دهـد، اگـر آن دلیـل واقعـاً در مرحلـه بـدوی در دسترس بوده باشد.

در این پرونده، دلیل جدیدی كـه تجدیـدنظرخواه درصـدد ارائـه آن بود، دلیل عدم تمكن مالی خواهان بود. لرد ولف در این رأی بیـان داشـت كـه ایـن دلیـل  میتوانست و بایست در نزد قاضی بدوی ارائه میشد و به باور وی پـذیرش ایـن دلیـل در مرحله تجدیدنظر موجب میشد كه در این مرحله، دادرسی جدید و متفاوتی بـا آنچـه در مرحله بدوی بوده است، شكل بگیرد سومین شرط این بـود كـه دلیـل ظـاهراً دارای اصالت و قابل اعتماد باشد. در پرونده لد ، شاهدی كه قبلاً گفته بود وقـایع را بـه خاطر نمی آورد، اكنون میخواست به نفع تجدیدنظرخواه، ادای شهادت كنـد. لـرد دنینـگ در رد تجدیدنظرخواهی بیان داشت: شاهدی قبلاً دروغ گفته و الآن میخواهد حقیقـت را بگوید.

این دلیل بی ایراد نیست، زیرا دروغگوی معترف به دروغ را نمیتوان قابل اعتمـاد توصیف كرد.

اصول آیین دادرسی مدنی فراملـی در مقام ارایه دلیل جدید

در اصول آیین دادرسی مدنی فراملـی نیـز پـذیرش دلایـل جدید در مرحله پژوهش، به صـورت مشـروط و در صـورتی كـه اجـرای عـدالت آن را ایجاب كند، پذیرفته شده است. به موجب قاعده بازنگری پژوهشی بـه ادعاهـا و مدافعات مطرح در دادرسی نخستین محدود میشود ، اما دادگاه تجدیدنظر جهـت اجـرای عدالت می تواند به وقایع و دلایـل جدیـد نیـز رسـیدگی كنـد بـه عقیـده برخی، محدودیت ارائه امور موضوعی و تكمیل دلایل جدید در این اصول، بازتاب رویـه موجود در كامنلا است كه مطابق آن دادگاه فقط در شرایط فـوق العـاده دلایـل جدیـد را مورد رسیدگی قرار میدهد به نظر میرسد كه رویكرد سختگیرانه رویه قضایی انگلستان درخصوص اقامه دلیـل جدیـد در مرحلـه تجدیـدنظر نشـأت گرفتـه از سابقه این موضوع در كامنلا باشد.

 عدم ارزیابی در مرحله بدوی

ارزیابی ادله به این مفهوم است كه دادرس ارزش اثباتی ادله و امارات قانونی و قضـایی را در حدی كه وجدانش را قانع سازد، مورد سنجش قرار می دهد. هنگـام ارزیـابی، ایـن امكان وجود دارد كه یك دلیل بهظاهر محكم و كامل، از نظر قاضی از ارزش اثباتی كمی بهره مند گردد یا دلیل به ظـاهر كـم اهمیـت بـه اقنـاع قاضـی بیانجامـد.

مفهوم دقیقتر، مقصود از ارزیابی دلیل، واكنش روانی است كـه دادرس اعـلام مـی كنـد، آنچه مدعی ارائه كرده است، او را نسبت به رویداد مورد استناد قانع ساخته است یا نـه.

در انگلستان نیز ارزیابی یك دلیل به مفهوم اعطای وزن و ارزش اثباتی به آن است. وزن یك دلیل، ارزیابی كیفی از ارزش اثباتی آن است كه دلایـل قابـل پـذیرش در زمینه امور موضوعی دارند. به بیان دیگر، دلایل مرتبط و قابل پذیرش دارای قـدرتی بالقوه هستند كه دادگاه بررسی كننده امور موضوعی را نسبت به آنچـه بـدان مرتبطنـد، قانع میكند .

دفتر وکالت وکیل آنلاین دادگاه تجدید نظر ارشاد در تهران

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمد رضا مهری

دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.

مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی محاکم تجدید نظر تهران

عضویت شهروندان در بزرگترین جامعه حقوقی آنلاین کشور و برخورداری از تخفیف مشاوره و حق الوکاله.

امکان عضویت وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی جهت معرفی به جامعه پس از تایید هیات مدیره.

قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.

خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.

خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.

معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران.

بهترین وکیل کیفری تهران

بهترین وکیل ملکی تهران

بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران

بهترین وکیل خانواده تهران

بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر

بهترین وکیل اعاده دادرسی ودیوان عالی کشور

بهترین وکیل فرجام خواهی

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9و10

تلفن های تماس با دفتر وکیل آنلاین اعتراض به حکم در تهران

021-88663925

021-88663926

021-88663628

021-88796143

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل تخصصی دادگاه تجدید نظر

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل متخصص تجدید نظر خواهی

09120067664

09120067665

09120067669

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

دفتر وکیل دادگاه تجدید نظر ارشاد

جرایم اینترنتیجرایم پزشکی

دادگاه تجديد نظر ميدان هرویدادگاه تجدید نظر ارشاددادگاه تجدید نظر مازندراندادگاه تجدید نظر مالیدادگاه تجدید نظر مدرسدادگاه تجدید نظر مهریهدادگاه تجدید نظر میدان هروی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *