وکیل مال غیر منقول و ملک

وکیل مال غیر منقول و ملک

وکیل مال غیر منقول و ملک


با معرفی وکیل مال غیر منقول و ملک همراه شما هستیم.

وکیل ملک، وکیل املاک غیرمنقول وکیل مال غیرمنقول

مال غیرمنقول مالی است که امکان جابجایی و نقل مکان ندارد مانند زمین و خانه.

پرونده‌های ملکی بدون وجود وکیل متخصص در زمینه املاک ممکن است به سردرگم‌ترین کلاف حقوقی در زندگی شخص تبدیل شود.

اگر شما نیز بر این باورید که پیشگیری بهتر از درمان است می‌توانید در زمان تنظیم قراردادهای ملک از مشاوره با دکتر محمدرضا مهری بهترین وکیل امور ملکی بهره‌مند گردید.

محمدرضا مهری را با چه عناوینی در وکیل آنلاین پیدا کنیم

در این مقاله قصد داریم تمام مواد قانونی که در قانون مدنی به امور ملک و املاک  اختصاص یافته، توسط دکتر محمدرضا مهری وکیل ملک بررسی نماییم .

وکیل ملک، وکیل املاک غیرمنقول وکیل مال غیرمنقول

نکات مهم قانون مدنی

در خصوص املاک چه قوانینی وضع شده است؟

تمام قوانین ملک در قانون مدنی با محمدرضا مهری

دفتر وکیل ملک، وکیل ملکی، وکیل املاک، وکیل زمین کجاست؟

برای مشاوره وکیل ملک، وکیل ملکی، وکیل املاک، وکیل زمین راهکار چیست؟

وکیل ملک محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری توضیح داد در ماده ۸ قانون مدنی

اموال غیر منقول که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملک کرده (مالک می‌شوند) یا میکنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود.

توضیح ماده 11 قانون مدنی توسط وکیل مال غیر منقول و ملک

اموال بر دو قسم است منقول و غیر منقول.

وکیل ملک غیر منقول  محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری توضیح داد در  ماده ۱۲ قانون مدنی

بهترین وکیل حقوقی شمال تهران

مال غیرمنقول آن ست که از محلی به محل دیگر نتوان نقل (جابجا) نمود اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی که‌ نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.

وکیل ملک غیر منقول  محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری توضیح داد در  ماده ۱۴ قانون مدنی:

آینه و پرده نقاشی و مجسمه و امثال آنها در صورتی که در بنا یا زمین به کار رفته باشد به طوری که نقل (جابجایی) آن موجب نقص یا خرابی خود آن‌ یا محل آن بشود غیرمنقول است.

وکیل ملک غیر منقول  محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری توضیح داد در  ماده ۱۵ قانون مدنی

ثمره و حاصل مادام که چیده یا درو نشده است غیر منقول است اگر قسمتی از آن چیده یا درو شده باشد تنها آن قسمت منقول است.

وکیل ملک غیر منقول در توضیح ماده ۱۶ قانون مدنی بیان داشت.

همه اشجار (درختان) و شاخه‌های آن و نهال و قلمه مادام که بریده یا کنده نشده است غیر منقول است.

وکیل ملک غیر منقول  محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری توضیح داد در  ماده ۱۷ قانون مدنی

حیوانات و اشیائی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبیل گاو و گاومیش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم‌ و به طور کلی هر مال منقول که برای استفاده از عمل زراعت لازم و مالک آن را به این امر تخصیص داده باشد از جهت صلاحیت محاکم و‌ توقیف اموال جزو ملک محسوب و در حکم مال غیر منقول است.

همچنین است تلمبه و گاو و یا حیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یا خانه و باغ‌ اختصاص داده شده است.

مال منقول مالی است که امکان جابجایی و نقل مکان دارد، مانند خودرو و صندلی و…

وکیل ملک غیر منقول  محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری توضیح داد در  ماده ۱۸ قانون مدنی

حق انتفاع (استفاده) از اشیاء غیر منقول، مثل حق عمری و سکنی و همچنین حق ارتفاق (عبور و مرور) نسبت به ملک غیر از قبیل حق‌العبور و حق‌المجری و‌ دعاوی راجعه به اموال غیر منقول، از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن تابع اموال غیرمنقول است.

توضیح ماده ۲۰ قانون مدنی توسط بهترین وکیل ملکی

کلیه دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع (ارزش مورد معامله) و مال‌الاجاره عین مستاجره از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است ولو اینکه مبیع (مورد معامله) یا عین‌ مستأجره از اموال غیرمنقول باشد.

وکیل مال غیر منقول و ملک

وکیل کلاهبرداری ملکی

وکیل ملک غیر منقول  محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری توضیح داد در  ماده ۲۶ قانون مدنی

اموال دولتی که معد (فراهم شده) است برای مصالح یا انتفاعات عمومی مثل استحکامات و قلاع و خندق‌ها و خاکریزهای نظامی و قورخانه و اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثه و ابنیه و عمارات دولتی و سیم های تلگرافی دولتی و موزه ها و کتابخانه‌های عمومی و آثار تاریخ و امثال آنها و بالجمله آنچه از اموال منقوله و غیر منقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد، قابل تملک خصوصی نیست و همچنین اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت و ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد.

وکیل ملک غیر منقول  محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری توضیح داد در  ماده ۳۲ قانون مدنی

تمام ثمرات و متعلقات اموال منقول و غیر منقول که طبعاً (به طور طبیعی) یا در نتیجه عملی حاصل شده باشد بالتبع مال مالک اموال مزبوره است.

وکیل ملک غیر منقول  محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری توضیح داد در   ماده ۴۶ قانون مدنی

حق انتفاع ممکن است فقط نسبت به مالی برقرار شود که استفاده از آن با بقاء عین ممکن باشد اعم از اینکه مال مزبور منقول باشد یا‌ غیرمنقول و مشاع (مشترک) باشد یا مفروز (جداگانه و تقسیم شده).

وکیل ملک غیر منقول  محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری توضیح داد در  ماده ۵۸ قانون مدنی

فقط وقف مالی جائز است که با بقاء عین بتوان از آن منتفع شد (استفاده کرد) اعم از اینکه منقول باشد یا غیر منقول مشاع باشد یا مفروز.

ماده ۹۶۶ قانون مدنی

تصرف و مالکیت و سایر حقوق بر اشیاء منقول یا غیرمنقول تابع قانون مملکتی خواهد بود که آن اشیاء در آنجا واقع میباشند.

معذلک‌ حمل و نقل شدن شیئی منقول از مملکتی به مملکت دیگر نمیتواند به حقوقی که ممکن است اشخاص مطابق قانون محل وقوع اولی شیئی نسبت به آن تحصیل کرده باشند خللی وارد آورد.

وکیل ملک غیر منقول  محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری توضیح داد در ماده ۹۶۷ قانون مدنی

ترکه (اموالی که از فرد فوت شده باقی مانده است) منقول یا غیرمنقول اتباع خارجه که در ایران واقع است فقط از حیث قوانین اصلیه از قبیل قوانین مربوطه به تعیین وارث و مقدار‌ سهم‌الارث آنها و تشخیص قسمتی که متوفی میتوانسته است به موجب وصیت تملیک نماید، تابع قانون دولت متبوع متوفی خواهد بود.

وکیل ملک غیر منقول  محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری توضیح داد در  ماده ۹۸۶ قانون مدنی

نمونه لایحه ابطال برگ اجراییه ثبتی

زن غیر ایرانی که در نتیجه ازدواج ایرانی میشود می ‌توانند بعد از طلاق یا فوت شوهر ایرانی به تابعیت اول خود رجوع نماید.

مشروط بر‌ اینکه وزارت امور خارجه را کتبا مطلع کند.

ولی هر زن شوهر مرده که از شوهر سابق خود اولاد دارد نمی‌ تواند مادام که اولاد او به سن ۱۸ سال تمام‌ نرسیده از این حق استفاده کند.

در هر حال زنی که مطابق این ماده تبعه خارجه می‌ شود حق داشتن اموال غیر منقول نخواهد داشت.

مگر در حدودی که ‌این حق به اتباع خارجه داده شده باشد و هرگاه دارای اموال غیرمنقول بیش از آنچه که برای اتباع خارجه داشتن آن جایز است بوده یا بعدا ‌به ارث اموال غیر منقولی بیش از آن حد به او برسد باید در ظرف یکسال از تاریخ خروج از تابعیت ایران یا دارا شدن ملک در مورد ارث مقدار مازاد را به نحوی از انحاء (به شیوه‌ای از شیوه‌ها) به اتباع ایران منتقل کند.

در غیر این صورت اموال مزبور با نظارت مدعی‌العموم (دادستان) محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش قیمت به آنها داده ‌خواهد شد.

توضیح ماده ۹۸۷ قانون مدنی

زن ایرانی که با تبعه خارجه مزاوجت (ازدواج) می نماید به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند مگر این‌که مطابق قانون مملکت زوج (مرد) تابعیت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه (زن) تحمیل شود.

در هر صورت بعد از وفات شوهر و یا تفریق به صرف تقدیم درخواست به وزارت امور خارجه به انضمام (همراه) ورقه تصدیق فوت شوهر و یا سند تفریق، تابعیت اصلی زن با جمیع حقوق و امتیازات راجعه به آن مجدداً به او تعلق خواهد گرفت.

هرگاه قانون تابعیت مملکت زوج (مرد) زن را بین حفظ تابعیت اصلی و تابعیت زوج (مرد) مخیر (اختیار) بگذارد در این مورد زن ایرانی که بخواهد تابعیت مملکت زوج (مرد) را دارا شود و علل موجهی هم برای تقاضای خود در دست داشته باشد، به شرط تقدیم تقاضانامه کتبی به وزارت امور خارجه ممکن است با تقاضای او موافقت گردد.

زن‌های ایرانی که بر اثر ازدواج تابعیت خارجی را تحصیل می‌کنند حق داشتن اموال غیر منقول را در صورتی که موجب سلطه اقتصادی خارجی گردد ،ندارند.

تشخیص این امر با کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های امور خارجه و کشور و اطلاعات است.

مقررات ماده ۹۸۸ و تبصره آن در قسمت خروج ایرانیانی که تابعیت خود را ترک نموده‌اند شامل زنان مزبور نخواهد بود.

وکیل مال غیر منقول و ملک

وکیل ملک غیر منقول  محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری توضیح داد در  ماده ۹۸۸ قانون مدنی

اتباع ایران نمی‌توانند تبعیت خود را ترک کنند مگر به شرایط ذیل:

وکیل ملک اتوبان امام علی

۱- به سن ۲۵ سال تمام رسیده باشند.

۲-هیئت وزراء خروج از تابعیت آنان را اجازه دهد.

۳-قبلا تعهد نمایند که در ظرف یک سال از تاریخ ترک تابعیت حقوق خود را بر اموال غیر منقول که در ایران دارا می‌باشند و یا ممکن است‌ بالوراثه دارا شوند ولو قوانین ایران اجازه تملک آن را به اتباع خارجه بدهد به نحوی از انحاء باتباع ایرانی منتقل کنند.

زوجه (زن) و اطفال کسی که بر طبق‌ این ماده ترک تابعیت می‌ نمایند اعم از اینکه اطفال مزبور صغیر (کودک) یا کبیر باشند از تبعیت ایرانی خارج نمیگردد، مگر اینکه اجازه هیئت وزراء شامل آنها‌ هم باشد.

۴- خدمت تحت‌السلاح خود را انجام داده باشند.

کسانی که بر طبق این ماده مبادرت به تقاضای ترک تابعیت ایران و قبول تابعیت خارجی می‌نمایند علاوه بر اجرای مقرراتی که ضمن بند (۳) از این ماده درباره آنان مقرر است باید ظرف مدت سه ماه از تاریخ صدور سند ترک تابعیت از ایران خارج شوند.

چنانچه ظرف مدت مزبور خارج نشوند مقامات صالحه امر به اخراج آنها و فروش اموالشان صادر خواهند نمود و تمدید مهلت مقرره فوق حداکثر تا یکسال موکول به موافقت وزارت امور خارجه می‌باشد.

هیئت وزیران میتواند ضمن تصویب ترک تابعیت زن ایرانی بی شوهر ترک تابعیت فرزندان او را نیز که فاقد پدر و جد پدری (پدربزرگ) هستند و کمتر از ۱۸ سال تمام دارند و یا به جهات دیگری محجورند (نابالغ) اجازه دهد.

فرزندان زن مذکور نیز که به سن ۲۵ سال تمام نرسیده باشند می‌توانند به تابعیت از درخواست مادر تقاضای ترک تابعیت نمایند.

وکیل ملک غیر منقول  محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری توضیح داد در  ماده ۹۸۹ قانون مدنی

هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ ۱۲۸۰ شمسی تابعیت خارجی به دست آورده باشد تبعیت خارجی او‌ کان‌لم‌یکن بوده و تبعه ایران شناخته میشود.

ولی در عین حال کلیه اموال غیرمنقول او با نظارت مدعی‌العموم (دادستان) محل به فروش رسیده و پس از وضع‌ مخارج فروش قیمت آن به او داده خواهد شد.

بعلاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه (قانون‌گذاری) و انجمن های ایالتی و ولایتی و ‌بلدی و هرگونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود.

هیأت وزیران میتواند بنا به مصالحی بپیشنهاد وزارت امور خارجه تابعیت خارجی مشمولین این ماده را به رسمیت بشناسند.

به اینگونه اشخاص با موافقت وزارت امور خارجه اجازه ورود به ایران یا اقامت می‌توان داد.

وکیل ملک غیر منقول  محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری توضیح داد در  ماده ۱۲۴۱ قانون مدنی

وکیل ملکی تضمینی

قیم (سرپرست) نمی‌تواند اموال غیرمنقول مولی‌ علیه (فردی که تحت سرپرستی اوست) را بفروشد و یا رهن (وثیقه و ضمانت) گذارد یا معامله کند.

در نتیجه آن خود مدیون (بدهکار) مولی‌ علیه شود مگر با ‌لحاظ غبطه (مصلحت) مولی‌ علیه و تصویب مدعی‌العموم در صورت اخیر شرط حتمی تصویب مدعی‌العموم ملائت قیم میباشد.

همچنین نمی‌تواند برای مولی‌ علیه‌ بدون ضرورت و احتیاج قرض کند مگر با تصویب مدعی‌العموم (دادستان).

دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمد رضا مهری بنا به مقتضیات روز جامعه تصمیم به اجرایی کردن سریعتر پروژه استارت آپ وکیل در ایران نموده است.

با توجه به ضرورت کم کردن حجم مراجعین به اماکن عمومی.

کم کردن رفت و آمدهای غیر ضروری شهروندان در سطح شهر.

کمک به متمرکز شدن امور اداری، حقوقی و مالیاتی شهروندان در سراسر ایران.

سایت جدید دفتر حقوقی محمد رضا مهری با عنوان وکیل آنلاین آغاز به کار نموده است.

دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.

ارائه منظم اطلاعات و مشاوره حقوقی رایگان صرفا از طریق درج مقالات علمی حقوقی.

امکان مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.

مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی پس از تعیین وقت قبلی.

عضویت شهروندان در بزرگترین جامعه حقوقی آنلاین کشور و برخورداری از تخفیف مشاوره و حق الوکاله.

امکان عضویت وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی جهت معرفی به جامعه پس از تایید هیات مدیره.

قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.

خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.

خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.

وکیل مال غیر منقول و ملک

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین ملکی در تهران

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9و10

تلفن های تماس با دفتر وکیل آنلاین ملکی در تهران

021-88663925

021-88663926

021-88663628

021-88796143

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل تخصصی ملکی و حقوقی تهران

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل متخصص ملکی و حقوقی تهران

09120067664

09120067665

09120067669

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

دفتر وکیل پایه یک ویژه پرونده ملکی و حقوقی تهران

5/5 - (700 امتیاز)

مقالات حقوقیمقالات ملکی

اجاره مال غیر منقول توسط قیماجرت المثل مال غیر منقول چیستاجرت المسمی مال غیر منقولارث زن از مال غیر منقولاسترداد مال غیر منقولاقسام مال غیر منقولانتقال مال غیر منقولانواع مال غير منقولانواع مال غیر منقولباغ ملک وکیل اباد مشهدبهترین وکیل ملک در تبریزبهترین وکیل ملک در تهرانبهترین وکیل ملک در شیرازتسلیط ید بر مال غیر منقولتسلیم مبیع مال غیر منقولتصرف عدوانی مال غیر منقولتعریف مال غیر منقولتعهد به انتقال مال غیر منقولتعهد به تسلیم مال غیر منقولتفاوت مال منقول و غیرمنقولتقسیم ترکه مال غیر منقولتقسیم مال مشاع غیر منقولتملک مال غیر منقول اتباع بیگانهتوقیف مال غیر منقول بدون سابقه ثبتیجرم فروش مال غیر منقولحق شفعه در مال غیر منقولدادگاه محل وقوع مال غیر منقولدستمزد وکیل برای ملکدستور فروش مال غیر منقولدعاوی مربوط به مال غیر منقولدعوای اثبات مالکیت مال غیر منقولدعوای اجرت المثل مال غیر منقولدعوی اثبات مالکیت مال غیر منقولرجوع از هبه مال غیر منقولرد مال غیر منقولساختمان مال غیر منقولسهم زن از مال غیر منقولشراکت در مال غیر منقولشرایط تحقق مال غیر منقول حکمیشرایط فروش مال غیر منقولشرایط هبه مال غیر منقولشماره وکیل ملکصلاحیت دادگاه مال غیر منقولصلاحیت مال غیر منقولصلح مال غیر منقولصلح نامه مال غیر منقولفروش مال غیر اموال منقولفروش مال غیر منقولفروش مال غیر منقول بدون تنظیم سندفروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمیفروش مال غیر منقول توسط قیمفروش مال غیر منقول صغیرفروش مال غیر منقول محجور توسط قیمفروش مال غیر منقول مشاعقابل تقسیم بودن مال غیر منقولقانون فروش مال غیر منقولقبض مال غیر منقولکامل ترین نوع مال غیر منقولمال غیر منقولمال غیر منقول به چه معناستمال غیر منقول تبعیمال غیر منقول تبعی چیستمال غیر منقول چیستمال غیر منقول حکمیمال غیر منقول حکمی چیستمال غیر منقول ذاتیمال غیر منقول غیر قابل تقسیممال غیر منقول قابل تقسیممال غیر منقول یعنی چهمال منقول و غیر منقولمال منقول و غیر منقول چیستمال منقول و غیر منقول یعنی چهمال منقول و غیرمنقولمال منقول و غیرمنقول چيستمال منقول و غیرمنقول چیستمال منقول و غیرمنقول یعنی چهمال منقول یا غیر منقولمزایده مال غیر منقولمطالبه ثمن مال غیر منقولمطالبه خسارت مال غیر منقولمطالبه مهریه مال غیر منقولمعنی مال غیر منقول چیستمعنی مال منقول و غیرمنقولملک زاده وکیل مهاجرتملک زاده وکیل یزدملک نیا وکیلنحوه توقیف مال غیر منقولنحوه مزایده مال غیر منقولنمونه دادخواست استرداد مال غیر منقولنمونه قرارداد صلح مال غیر منقولهبه مال غیر منقولهزینه دادرسی مالی غیر منقولهزینه وکیل ملکوعده انتقال مال غیر منقولوكيل الملك بالمغربوكيل الملك بطنجةوكيل الملك بفاسوکالت فروش مال غیر منقولوکیل امور ملکوکیل برای تخلیه ملکوکیل برای خرید ملکوکیل برای ملکوکیل پایه یک ملکوکیل تخصصی ملکوکیل تخلیه ملکوکیل جهت تخلیه ملکوکیل خانم ملک زادهوکیل خرید ملکوکیل خرید ملک در ترکیهوکیل خرید و فروش ملکوکیل خوب برای ملکوکیل خوب ملکوکیل خوب ملک در تهرانوکیل در زمینه ملکوکیل در ملکوکیل رضا عزیزی ملک آبادیوکیل سرافراز ملک محمدیوکیل صدف ملکوکیل فروش مال غیروکیل فروش ملکوکیل مال غیروکیل مال غیر منقول و ملکوکیل ملکوکیل ملک اتوبان امام علیوکیل ملک اصفهانوکیل ملک تهرانوکیل ملک چیستوکیل ملک حقوقیوکیل ملک دبیوکیل ملک در اصفهانوکیل ملک در اهوازوکیل ملک در تبریزوکیل ملک در تهرانوکیل ملک در شیرازوکیل ملک در قموکیل ملک در کرجوکیل ملک در مشهدوکیل ملک در همدانوکیل ملک شهروکیل ملک شیرازوکیل ملک فردوکیل ملک کیستوکیل ملک مشاعیوکیل ملک و املاکوکیل ملک ورثه ایوکیل ملکیوکیل ملکی انلاینوکیل ملکی تهرانوکیل ملکی خوب در تهرانوکیل ملکی در اصفهانوکیل ملکی در اهوازوکیل ملکی در تهرانوکیل ملکی در کرجوکیل ملکی در مشهدوکیل ملکی لاهیجانویکی پدیا مال غیر منقول

2 دیدگاه

 • سلام
  سوالی درباره دعوی الزام به تنظیم سند رسمی دارم

  ✅یکی از خواسته هاي خواهان الزام به تنظیم سند رسمی یک پلاك ثبتی است. دادگاه نسبت به استعلام سوابق ثبتی از اداره ثبت اقدام کرده و پاسخ واصله حکایت از آن دارد که ملک به نام خوانده بوده و هیچ گونه سابقه بازداشت به
  نفع اشخاص ثالث را ندارد. به جهت این که خواهان درخواست صدور دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال را مطرح نکرده بود، در طول جریان رسیدگی دادگاه از طریق ارسال لایحه اي از خوانده مطلع می شود که پلاك ثبتی مذکور
  توسط تعدادي از اشخاص ثالث به جهت طلب از خوانده بازداشت شده است. با توجه به این که در هنگام طرح دادخواست و نیز استعلام اولیه از اداره ثبت، ملک در بازداشت بوده ولی در جریان دادرسی پلاك ثبتی بازداشت شده است، تکلیف دادگاه چیست؟ آیا بدون توجه به بازداشتی هاي اخیر به خواسته خواهان رسیدگی و حکم به نفع وي صادر می کند؟ یا این که در حالت اخیر نیز باید قرار عدم استماع صادر شود؟

  • سلام وقت به خیر
   در فرض سؤال که بنا به اعلام اداره ثبت املاك و اسناد، ملک متنازعٌ فیه در جریان رسیدگی به نفع یکی از بستانکاران خوانده توقیف شده است، دادگاه منعی براي صدور حکم مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی انتقال با حفظ حقوق توقیف کننده ندارد. بدیهی است محکوم له در این فرض می تواند با اقامه دعوا در مرجع صالح، در خصوص ابطال توقیف به عمل آمده از ناحیه ثالث اقدام لازم را معمول دارد؛ اما تا زمانی که این توقیف ابطال نشده باشد، اجراي حکم فوق الاشعار وفق عمومات، فرع بر رفع توقیف است.
   محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

باز کردن چت
سلام، به سایت موسسه حقوقی مهر پارسیان خوش آمدید. چطوری میتونیم کمکتون کنیم؟