تظاهر به شرب خمر به نحو علنی

تظاهر به شرب خمر به نحو علنی

تظاهر به شرب خمر به نحو علنی


با موضوع تظاهر به شرب خمر به نحو علنی همراهتان هستیم.

در قانون کشور ما مصرف هر نوع نوشیدنی الکلی جرم‌ می‌باشد و برای آن مجازات تعیین شده است.
در قانون برای افرادی که علاوه بر مصرف مشروبات الکلی، تظاهر به مصرف می‌کنند مجازات جداگانه‌ای در نظر گرفته شده است.

در گروه وکلای کیفری موسسه حقوقی مهر‌پارسیان، تیم پژوهشی به بررسی جهات مختلف تظاهر به شرب خمر به نحو علنی پرداخته‌ است.

سوالات مهم در زمینه تظاهر به شرب خمر به نحو علنی 

  1. منظور از شرب خمر و مسکر چیست؟
  2. تظاهر به شرب خمر به نحو علنی مشمول جرایم حدی است یا تعزیری؟
  3. چگونه جرم شرب خمر و تظاهر به شرب خمر ثابت می‌شود؟
  4. تاثیر توبه بر شرب خمر چیست؟
  5. مجازات تظاهر به شرب خمر به نحو علنی چیست؟
  6. مجازات مصرف الکل در حین رانندگی چیست؟
  7. بهترین وکیل در زمینه شرب خمربه نحو علنی چه کسی است؟

منظور از شرب خمر و مسکر چیست:

براساس قانون جدید مجازات اسلامی، مصرف هرگونه مسکر (مست‌کننده) خواه به صورت نوشیدن، تزریق کردن، دود کردن و کشیدن به هر میزانی مشمول مجازات خواهد بود و شخص مصرف‌کننده  مجازات می‌شود.

شرب به معنی نوشیدن است و مسکر، به هر چیزی که مصرف آن مستی‌آور باشد و موجب زوال (از بین رفتن) عقل گردد مسکر گفته می‌شود.

وکیل ابطال سند غیر مالی

خواه ماده به لحاظ شکلی مایع یا جامد باشد و خواه شیوه مصرف آن به صورت نوشیدن باشد یا استعمال کردن یا بو کشیدن و…. باشد، مجازات می‌شود.

مجازات عرق خوری

در قانون قدیم مجازات اسلامی فقط کلمه شرب یعنی نوشیدن به کار برده شده بود اما طبق قانون جدید مجازات اسلامی دایره شمول مسکرات افزایش یافته است و علاوه بر نوشیدن از کلماتی همچون تدخین به معنی استعمال از طریق دود نیز سخن به میان آمده است.

بنابراین در اعمال مجازات به جامد و یا مایع بودن مسکر توجهی نشده است. تظاهر به مصرف مسکرات به نحو علنی و همچنین تظاهر به تدخین و استعمال و…. مواد مخدر تفاوتی ندارد و قابل مجازات می‌باشد.

تظاهر به شرب خمر به نحو علنی مشمول جرایم حدی است یا تعزیری:

مطابق قانون مجازات اسلامی جدید مجازات به چهار دسته حدود و تعزیرات و قصاص و دیه تقسیم می‌شوند که هر کدام جداگانه تعریف شده‌اند.

حدود،  مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس، تعیین شده است.

قصاص: مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضاء و منافع است که به شرح مندرج در کتاب سوم قانون  مجازات اسلامی اعمال می شود.

دیه: اعم از مقدر و غیرمقدر، مالی است که در شرع مقدس برای جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضاء و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد به موجب قانون مقرر می‌شود.

افزایش بهای آب شرب و برق

تعزیر: مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می‌گردد.

نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می‌شود.

جرم شرب خمر یک جرم حدی است. شرایط و کیفیات این جرم و مجازات آن در شرع بیان شده است. قانونگذار نیز این جرم و مجازات آن را از شرع اقتباس کرده است و در برخی موارد هم مشمول جرایم تعزیری می‌شود.

وکیل مهریه و طلاق توافقی تهران

اما در خصوص مشروب‌خواری علنی ماده701 قانون

مجازات‌اسلامی(تعزیرات)

هر کس متجاهراً (آشکارا) و به نحو علنی در اماکن و معابر و مجامع عمومی مشروبات الکلی استعمال نماید، علاوه بر اجرای حد شرعی شرب‌خمر به دو تا شش ماه حبس تعزیری محکوم می‌شود.

اسناد تجاری

همچنین قانون‌گذار در ماده 638 قانون مجازات اسلامي در خصوص جرایم علنی بیان می‌دارد که: هر کس علنا در انظار (دیدگان) و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴)‌ ضربه شلاق محکوم میگردد.

در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر (مجازات) نمی‌باشد ولی عفت عمومی را جریحه‌دار نماید فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
بنابراین تظاهر به شرب خمر علنی علاوه بر مجازات حدود، دارای مجازات تعزیری نیز می‌شود.

چگونه جرم شرب خمر و تظاهر به شرب خمر ثابت می‌شود:

مصرف مشروبات الکلی چون از جرایم حدی می‌باشد علاوه بر شرایط عمومی تحقق جرم باید شرایط تحقق جرایم حدی را که عبارتند از داشتن علم، قصد و شرایط مسئولیت کیفری به حرمت شرعی (حرام بودن) رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد.

اثبات جرم شرب خمر به یکی از شیوه‌های اقرار، شهادت و علم قاضی اثبات می‌شود.

براساس مواد 172 و 199 قانون مجازات اسلامی شرب خمر با دو بار اقرار مصرف کننده و حداقل دو شاهد مرد ثابت می‌گردد. علم قاضی هم در مواردی حاصل می‌شود که دلایل موجود از جمله تست الکل موجب اقناع (رضایت) وجدانی قاضی در این خصوص گردد و هیچ شک و شبه‌ای وجود نداشته باشد چرا صرف شبه در حدود مانع اثبات است.

تاثیر توبه بر شرب خمر چیست:

طبق  ماده 114 قانون مجازات اسلامی

«در جرائم موجب حد هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه كند و ندامت (پشیمانی) و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط مي‌گردد.

نحوه طرح شکایت در دادسرای امور بین الملل

همچنين اگر جرائم فوق با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتكب حتي پس از اثبات جرم، دادگاه می ‌تواند عفو مجرم را توسط رئيس قوه قضائيه از مقام رهبری درخواست نمايد.»

براساس قانون جدید مجازات اسلامی، در جرایم موجب حد به استثنای قذف (نسبت زنا به کسی دادن) و محاربه (جنگیدن)، هرگاه متهم قبل از اثبات جرم توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، مجازات حد از او ساقط می شود، بنابراین توبه از مواردی است که هم در اثبات جرایم حدی تاثیر دارد و هم سقوط مجازات حدی از جمله شرب خمر موثر می‌باشد.

مجازات تظاهر به شرب خمر به نحو علنی چیست:

براساس قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مجازات اصلی شرب خمر که جرم حدی است 80 ضربه شلاق می‌باشد و مصرف علنی مشروبات نیز علاوه بر حد به 2 ماه تا 6 ماه زندان در نظر گرفته شده است.

ولیکن در ماده 702 قانون مجازات اسلامی (اصلاحی 22/8/1387 ) هرکس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قرار دهد، به حبس از 6 ماه تا یک سال و تا 74 ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرف (تجاری) کالای یاد شده محکوم می شود.

در ماده 703 قانون مجازات اسلامی وارد نمودن مشروبات الکلی به کشور قاچاق محسوب می شود.

همچنین در خصوص واردکنندگان مواد الکلی، واردکننده صرف نظر از میزان آن به 6 ماه تا 5 سال حبس و تا 74 ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ده برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای مذکور محکوم می شود.

وکیل دادسرای راهور تهران

در خصوص اشخاصی که محلی را برای شرب خمر و استعمال مواد مخدر فراهم می‌کنند نیز در ماده 704 قانون مجازات اسلامی مجازات در نظر گرفته شده است.

مجازات به این شرح می‌باشد:«هر کس محلی را برای شرب خمر دایر کرده باشد یا مردم را به آنجا دعوت کند به سه ماه تا دو سال حبس و (۷۴) ضربه شلاق و یا از ‌یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو آنها محکوم خواهد شد و در صورتی که هر دو مورد را مرتکب شود به حداکثر‌مجازات محکوم خواهد شد.»

وکیل رسمی دادگستری ونک

همچنین در خصوص افراد غیر مسلمان نیز قانون مجازات اسلامی بیان می‌دارد:

غیرمسلمان تنها در صورتی که تظاهر به مصرف مسکر (مست‌کننده) کند، محکوم به حد می شود و در غیر این صورت اگر مصرف مسکر توسط غیرمسلمان، علنی نباشد ولی در حالت مستی در معابر عمومی ظاهر شود به مجازات مقرر برای تظاهر به عمل حرام محکوم می شود.

مجازات مصرف الکل در حین رانندگی چیست؟

براساس قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
مست بودن در حین رانندگی از جمله موارد تشدید مجازات می‌باشد.

مطابق ماده 718 قانون مجازات اسلامی
در صورت رانندگی در حالت مستی و وقوع تصادف، مقصر به بیش از ۲/۳ ( دو سوم ) حداکثر مجازات قانونی یعنی به بیش از ۵ سال حبس محکوم می‌گردد.

همچنین دادگاه می‌تواند مرتکب را به مدت ۱ تا ۵ سال از رانندگی محروم نماید.

محاسبه مالیات بر ارث

ماده 718 قانون مجازات اسلامی
“در مورد مواد فوق هر گاه راننده یا متصدی وسایل موتوری در موقع وقوع جرم مست بوده یا پروانه نداشته یا زیادتر از سرعت مقرر‌ حرکت می‌کرده است یا آن که دستگاه موتوری را با وجود نقص و عیب مکانیکی موثر در تصادف به کار انداخته یا در محل‌هایی که برای عبور پیاده رو‌ علامت مخصوص گذارده شده است، مراعات لازم ننماید و یا از محل‌هایی که عبور از آن ممنوع گردیده است رانندگی نموده به بیش از دو سوم حداکثر‌ مجازات مذکور در مواد فوق محکوم خواهد شد.

دادگاه می‌تواند علاوه بر مجازات فوق مرتکب را برای مدت یک تا پنج سال از حق رانندگی یا تصدی‌ وسایل موتوری محروم نماید.

بهترین وکیل در زمینه شرب خمربه نحو علنی چه کسی است؟

بهترین وکیل در زمینه شرب خمر و تظاهرعلنی به شرب خمر، وکیلی است که علاوه بر دانش کافی در حوزه شرب خمر و تظاهر علنی به شرب‌خمر، در پرونده‌های زیادی در خصوص این موضوع کارکرده باشند و دارای سابقه و تجربه کافی باشد و همچنین پرونده‌های زیادی را حوزه شرب خمر و تظاهر علنی به شرب خمر به نتایج عادلانه رسانده باشد.

وکیل دادسرای راهور تهران

بدین منظور موسسه حقوقی مهر‌پارسیان، با مدیریت وکیل پایه یک دادگستری، محمدرضا مهری، برای ارائه هرگونه مشاوره و قبول پرونده در ارتباط با موضوع شرب خمر و تظاهر علنی به شرب خمر، به شما مخاطبان گرامی معرفی می‌گردد.

_

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

_

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9 و 10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر موسسه مهر پارسیان (محمدرضا مهری) در تهران

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

ارسال پیام از طریق شماره واتس اپ و تلگرام

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت مهر پارسیان – محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی محمدرضا مهری

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

5/5 - (31 امتیاز)

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *